ΘΕΜΑ 8: ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ – ΠΛΑΙΣΙΟ: ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΕΠΙΛΟΓΗ 15: Σε ό,τι αφορά στις γνωστοποιήσεις συναφθεισών συμβάσεων , δεδομένης της απαλλαγής των αναθετουσών αρχών/αναθέτοντων φορέων από την υποχρέωση αποστολής γνωστοποίησης με τα αποτελέσματα της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για κάθε σύμβαση που βασίζεται σε συμφωνία-πλαίσιο , κρίνετε σκόπιμο:
(α) να ενεργοποιηθεί η δυνατότητα που παρέχεται από τις Οδηγίες , ώστε οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς να οφείλουν, παρά ταύτα, να συγκεντρώνουν σε τριμηνιαία βάση τις γνωστοποιήσεις των αποτελεσμάτων των διαδικασιών σύναψης δημόσιας σύμβασης για συμβάσεις που βασίζονται στη συμφωνία-πλαίσιο, στην περίπτωση δε αυτή, να αποστέλλουν τις συγκεντρωμένες γνωστοποιήσεις το αργότερο 30 ημέρες μετά τη λήξη εκάστου τριμήνου ή
(β) να μην ενεργοποιηθεί η σχετική δυνατότητα και να περιληφθεί στην πράξη ενσωμάτωσης ο κανόνας περί απαλλαγής των αναθετουσών αρχών/αναθέτοντων φορέων από την εν λόγω υποχρέωση αποστολής της σχετικής γνωστοποίησης;
Παρακαλείσθε να αιτιολογήσετε την απάντησή σας και να καταγράψετε τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της επιλογής σας.

 • Δεν ειναι ξεκάθαρο κατ αρχήν προς τα που θα αποστέλλονται οι γνωστοποιήσεις και ποιούς αφορούν.
  Οι γνωστοποιήσεις που αναφέρονται στην Οδηγία 24, Αρθρο 50, Παρ 2, μιλούν για υποχρέωση αποστολής γνωστοποίησης με τα αποτελέσματα της διαδικασίας προμήθειας για κάθε σύμβαση που βασίζεται στην συμφωνία πλαίσιο.
  Αν για παράδειγμα συνάπτεται συμφωνία πλαίσιο με ενα μόνο οικονομικό φορέα (Οδηγία 24, Αρθρο 33, Παρ 3), τότε τα αποτελέσματα ειναι γνωστά και στους δύο (Αναθέτουσα Αρχή και Οικονομικός Φορέας, δηλ η γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων αν αφορά μόνο αυτούς, δεν εχει νόημα.
  Από την αλλη ομως αποψη, αν η γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων εχει και χαρακτήρα «παρακολούθησης της πορείας(=ανάλωσης) της Συμφωνίας Πλαίσιο, τότε τα αποτελέσματα των επι μέρους συμβάσεων θα πρέπει να γνωστοποιούνται στους δυνητικούς χρήστες(=Αναθέτουσες Αρχές) που μπορούν να κάνουν χρήση της σύμβασης, για λόγους ειτε προγραμματισμού, ειτε ελέγχου-παρακολούθησης.
  Σε κάθε περίπτωση, επειδή η Συμφωνία Πλαίσιο «προυποθέτει» και την υπαρξη κατάλληλης εφαρμογής για την υλοποίηση και εκτέλεση της, το θέμα των γνωστοποιήσεων δεν ειναι σημαντικό από πλευράς πληροφοριακού συστήματος και καλό ειναι περιληφθεί στην πράξη η υποχρέωση τήρησης γνωστοποιήσεων.

 • 14 Μαΐου 2015, 10:39 | ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

  Nα μην ενεργοποιηθεί η σχετική δυνατότητα και να περιληφθεί στην πράξη ενσωμάτωσης ο κανόνας περί απαλλαγής των αναθετουσών αρχών/αναθέτοντων φορέων από την εν λόγω υποχρέωση αποστολής της σχετικής γνωστοποίησης