ΘΕΜΑ 4: ΚΛΕΙΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

ΕΠΙΛΟΓΗ 6: Στην κλειστή διαδικασία, κρίνετε σκόπιμο:
(α) να ενεργοποιηθεί η δυνατότητα που παρέχεται από την Οδηγία 2014/24/ΕΕ , ώστε όλες οι μη κεντρικές αναθέτουσες αρχές ή ειδικές κατηγορίες αυτών να μπορούν να ορίζουν την προθεσμία παραλαβής των προσφορών με αμοιβαία συμφωνία μεταξύ της αναθέτουσας αρχής και των υποψηφίων που έχουν επιλεγεί ή
(β) να μην ενεργοποιηθεί η σχετική δυνατότητα και όλες οι αναθέτουσες αρχές, συμπεριλαμβανομένων των μη κεντρικών, να οφείλουν να τηρούν τους γενικούς κανόνες που ισχύουν στην κλειστή διαδικασία περί ελαχίστων προθεσμιών παραλαβής των προσφορών (πχ. 30 ημέρες από την ημερομηνία αποστολής της πρόσκλησης υποβολής προσφορών);
Παρακαλείσθε να τεκμηριώσετε την απάντησή σας.
Διευκρινίσεις: Η εν λόγω επιλογή αποτελεί νέα ρύθμιση και στοχεύει στην ενίσχυση του ανταγωνισμού, την προώθηση της πρόσβασης και τη διευκόλυνση της συμμετοχής των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στις δημόσιες συμβάσεις . Απορρέει δε από την αναγκαιότητα να επιτρέπεται στις αναθέτουσες αρχές να συντομεύουν/παρατείνουν ορισμένες προθεσμίες που ισχύουν, μεταξύ άλλων, και για τις κλειστές διαδικασίες, καθορίζοντάς τες είτε με ειδική συμφωνία μεταξύ της αναθέτουσας αρχής και των υποψηφίων που έχουν επιλεγεί είτε ελλείψει ειδικής συμφωνίας, σε προθεσμία όχι μικρότερη των 10 ημερών από την ημερομηνία αποστολής της πρόσκλησης υποβολής προσφορών. Σημειώνεται ότι η Οδηγία θέτει ως προϋπόθεση την παροχή, σε όλους τους επιλεγέντες υποψηφίους, ίσου χρόνου για την κατάρτιση και την υποβολή των προσφορών τους, σε περίπτωση δε έλλειψης ειδικής συμφωνίας σχετικά με την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, η προθεσμία δεν πρέπει να είναι μικρότερη των 10 ημερών από την ημερομηνία αποστολής της πρόσκλησης υποβολής προσφορών .
ΕΠΙΛΟΓΗ 7: Σε περίπτωση που στο (6) επιλεγεί το (α), θεωρείτε ότι η εν λόγω δυνατότητα πρέπει να ενεργοποιηθεί:
(α) για όλες τις μη κεντρικές αναθέτουσες αρχές ή
(β) για ορισμένες μόνο κατηγορίες τους; Στην περίπτωση αυτή, παρακαλείσθε να αναφέρετε τις κατηγορίες των μη κεντρικών αναθετουσών αρχών που προτείνετε, καθώς και τους λόγους στους οποίους βασίζετε την απάντησή σας.

  • Προτείνουμε το (α) με την προσθήκη της λέξης ΟΛΟΙ, δηλ
    να ενεργοποιηθεί η δυνατότητα που παρέχεται από την Οδηγία 2014/24/ΕΕ , ώστε όλες οι μη κεντρικές αναθέτουσες αρχές ή ειδικές κατηγορίες αυτών να μπορούν να ορίζουν την προθεσμία παραλαβής των προσφορών με αμοιβαία συμφωνία μεταξύ της αναθέτουσας αρχής και ΟΛΩΝ των υποψηφίων που έχουν επιλεγεί

  • 14 Μαΐου 2015, 10:31 | ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

    Να ενεργοποιηθεί η δυνατότητα που παρέχεται από την Οδηγία 2014/24/ΕΕ , ώστε όλες οι μη κεντρικές αναθέτουσες αρχές ή ειδικές κατηγορίες αυτών να μπορούν να ορίζουν την προθεσμία παραλαβής των προσφορών με αμοιβαία συμφωνία μεταξύ της αναθέτουσας αρχής και των υποψηφίων που έχουν επιλεγεί. Κύρια αρχή η ευελιξία της διαδικασίας