ΘΕΜΑ 3: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

ΕΠΙΛΟΓΗ 4: Κρίνετε σκόπιμο:
(α) να ενεργοποιηθεί η δυνατότητα που προβλέπεται και από τις νέες οδηγίες , ώστε οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς να δύνανται να προσφεύγουν στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση στις ειδικές περιπτώσεις και περιστάσεις που αναφέρονται ρητά στο άρθρο 32 και στο άρθρο 50 των Οδηγιών 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ αντιστοίχως ή
(β) να μην ενεργοποιηθεί η σχετική δυνατότητα και οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς να μη δύνανται – σε καμία περίπτωση – να προσφεύγουν στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση;
Παρακαλείσθε να τεκμηριώσετε την απάντησή σας.
Διευκρινίσεις: Λόγω των επιζήμιων επιπτώσεων στον ανταγωνισμό, οι διαδικασίες με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο σε άκρως εξαιρετικές περιπτώσεις . Σε κάθε περίπτωση, σημειώνεται ότι οι προϋποθέσεις προσφυγής στη διαδικασία με διαπραγμάτευση δεν είναι καινοφανείς, ωστόσο, υπό το καθεστώς των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ η σχετική δυνατότητα προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης παρέχεται απευθείας στις αναθέτουσες αρχές/στους αναθέτοντες φορείς , ενώ, με τις νέες οδηγίες, επαφίεται στο κράτος μέλος να επιλέξει να ενεργοποιήσει τη σχετική δυνατότητα.
ΕΠΙΛΟΓΗ 5: Σε περίπτωση που στο (4) επιλεγεί το (α):
(α) να ενεργοποιηθεί η δυνατότητα προσφυγής στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σε όλες τις ειδικές περιπτώσεις και περιστάσεις που ρητά προβλέπονται στα άρθρα 32 και 50 των Οδηγιών 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ αντιστοίχως ή
(β) να ενεργοποιηθεί η σχετική δυνατότητα για ορισμένες μόνο από τις περιπτώσεις ή/και περιστάσεις που περιλαμβάνονται στα ως άνω άρθρα; Στην περίπτωση αυτή, ποιες περιπτώσεις κρίνετε ότι πρέπει να περιληφθούν στην πράξη ενσωμάτωσης των Οδηγιών, για τις οποίες και μόνο θα επιτρέπεται η διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, και για ποιους λόγους;
Διευκρινίσεις: Οι Οδηγίες προβλέπουν ρητώς ότι τα κράτη μέλη δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν τη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση από εκείνες που αναφέρονται στα άρθρα 32 και 50 των Οδηγιών 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ αντιστοίχως. Ενδεχομένως, όμως, κάποιο κράτος μέλος να επιλέξει να περιλάβει στην πράξη ενσωμάτωσης ορισμένες μόνο από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στα ως άνω άρθρα, για τις οποίες και μόνο θα επιτρέπεται να χρησιμοποιείται διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση.

 • Σχολιασμός του Αρθρου 32 κατα παράγραφο.

  2α. Να μην επιτρέπεται διότι
  η περίπτωση της αγονης διαδικασίας οφείλεται
  -ειτε σε χαμηλό προυπολογισμό,
  -ειτε σε μή υλοποιήσιμο αντικείμενο προμήθειας,
  -ειτε σε ανέφικτο χρονοδιάγραμμα,
  -ειτε σε μη κατάλληλη δημοσιοποίηση της προμήθειας.
  Το αντίμετρο ειναι η σωστή επανάληψη της προμήθειας στα παραπάνω.

  2β. Ανά περίπτωση
  i. Να επιτρέπεται μόνο στην περίπτωση ισχυρής τεκμηρίωσης και αποδοχής της μοναδικότητας του εργου ή του καλλιτέχνη.
  ii. Να ΜΗΝ επιτρέπεται διότι δεν μπορεί να διασφαλιστεί η τεχνική μοναδικότητα.
  Το αντίμετρο ειναι οτι αν υφίσταται τεχνική μοναδικότητα, τότε θα εχουμε απλά μία συμμετοχή και θα γίνει η προμήθεια κανονικά.
  iii. Να επιτρέπεται

  2γ)Να μην επιτρέπεται διότι
  η περίπτωση της κατ’επείγουσας ανάγκης δεν αποκλείει την δημοσίευση. Η αναζήτηση, επιλογή, και πρόσκληση των προμηθευτών με τους οποίους θα γίνει η διαδικασία διαπραγμάτευσης δεν ειναι συντομότερη από τον χρόνο δημοσίευσης της πρόσκλησης που ειναι 1 ημέρα. Αρα, μόνο στην περίπτωση που υπάρχει και παράλληλη δημοσίευση (εννοείται στα κατάλληλα μέσα κλπ) να μπορεί να εκτελεστεί.

  3α) Να επιτρέπεται, χωρίς το δικαίωμα ανανέωσης ή/και επέκτασης της εν λόγω σύμβασης.

  3β)Να επιτρέπεται με πολύ τεκμηρίωση για να εγκριθεί.

  3γ)Δεν εχουμε αποψη

  3δ)Να μην επιτρέπεται διότι
  – πιθανά να υπάρχουν και αλλοι ενδιαφερόμενοι για την προμήθεια
  – ειναι σοβαρός λόγος να «πτωχεύσει» ενας φορέας, οταν γνωρίζει οτι θα «ξεπουλήσει»

  4. Να μην επιτρέπεται διότι
  – αλλο η μελέτη και αλλο η κατασκευή
  – δεν ειναι λογικό να «ονοματίζει» η μελέτη τους υποψήφιους για την κατασκευή.
  Ως γνωστόν σε μελετητικά εργα, οι συμμετέχοντες δεν ειναι ολοι ιδιοι με εκείνους των κατασκευαστικών εργων.

  5. Να επιτρέπεται

 • 14 Μαΐου 2015, 10:52 | ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

  να ενεργοποιηθεί η δυνατότητα που προβλέπεται και από τις νέες οδηγίες , ώστε οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς να δύνανται να προσφεύγουν στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση στις ειδικές περιπτώσεις και περιστάσεις που αναφέρονται ρητά στο άρθρο 32 και στο άρθρο 50 των Οδηγιών 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ αντιστοίχω