ΘΕΜΑ 6: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΙ

ΕΡΩΤΗΣΗ 10: Από την έως τώρα εμπειρία σας, κατά την χρήση των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών, έχετε εντοπίσει σημεία στα οποία θα ήταν σκόπιμο να επέλθουν βελτιώσεις, προσθήκες ή αλλαγές κυρίως σε επίπεδο διαδικαστικών λεπτομερειών; Παρακαλείσθε να αναφέρετε τα σημεία αυτά και να παραθέσετε τυχόν προτάσεις για βελτίωση.

Διευκρινίσεις: Οι διατάξεις που ρυθμίζουν τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς στις νέες οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ δεν επιφέρουν ουσιώδεις αλλαγές στις ισχύουσες σχετικές διατάξεις των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ . Σημειώνεται ότι στο κείμενο των άρθρων των Οδηγιών η διαδικασία διενέργειας του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού παρατίθεται σε γενικές γραμμές αρκετά αναλυτικά.

 • Υπάρχουν αρκετά σημεία για διόρθωση ωστε να αποτυπωθεί σωστά και παραγωγικά η ηλεκτρονική διαδικασία. Αναφέρω μερικά

  #1 Παρατήρηση
  ΠΔ 60 Άρθρο 28 Χρησιμοποίηση ηλεκτρονικών πλειστηριασμών
  (άρθρο 54 οδηγίας 2004/18/ΕΚ)
  Παράγραφος 2. …..οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να αποφασίζουν, πριν από την ανάθεση μιας δημόσιας σύμβασης, τη διεξαγωγή ηλεκτρονικού πλει−
  στηριασμού, όταν οι όροι και εν γένει οι προδιαγραφές της σύμβασης μπορούν να καθορισθούν με ακρίβεια.

  ΣΧΟΛΙΟ
  Ειναι τελέιως άστοχος ο ορος αυτός, διότι ο πλειστηριασμός ειναι εργαλείο διαπραγμάτευσης(=βελτίωσης) τιμών, δηλ προυποθέτει οτι εχει κλείσει το στάδιο της τεχνικής αξιολόγησης.
  Αν οι οροι της σύμβασης δεν μπορούν να καθοριστούν με ακρίβεια, υπάρχει πρόβλημα οχι στον πλειστηριασμό, αλλά σε ενωρίτερο στάδιο, δηλ
  – πως εγινε η τεχνική αξιολόγηση ?
  – πως προκυρήχθηκε η προμήθεια για μία «ασαφή σύμβαση» ?

  ΠΡΟΤΑΣΗ
  Θα πρέπει να αλλάξει σε «όταν ο τρόπος υποβολής των οικονομικών προσφορών της εν λόγω σύμβασης, μπορεί να αποτυπωθεί στο σύστημα ηλεκτρονικών πλειστηριασμών με ακρίβεια»

  ———————————————————————–

  #2 Παρατήρηση
  ΠΔ 60 Άρθρο 28 Χρησιμοποίηση ηλεκτρονικών πλειστηριασμών
  (άρθρο 54 οδηγίας 2004/18/ΕΚ)
  Παράγραφος 5. Προτού προβούν στον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό,
  οι αναθέτουσες αρχές διενεργούν μια πρώτη πλήρη αξιολόγηση των προσφορών σύμφωνα με το επιλεγμένο κριτήριο ή τα επιλεγμένα κριτήρια ανάθεσης. Οι προσφέροντες που έχουν υποβάλει παραδεκτές
  προσφορές καλούνται ταυτόχρονα με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων να υποβάλουν νέες τιμές ή/και νέες αξίες.

  ΣΧΟΛΙΟ
  Με βάση την παραπάνω εκφραση, οι Αναθέτουσες αρχές ανοίγουν τις γραπτές οικονομικές προσφορές που εχουν κατατεθεί σε κλειστούς φακέλλους, κάνουν μία πρώτη αξιολόγηση και ακολούθως ανακοινώνουν τα αποτελέσματα των προσφορών στους παριστάμενους συμμετέχοντες. Ακολούθως διενεργείται ο πλιεστηριασμός που ξεκινά από την χαμηλότερη προσφερθείσα τιμή.κλπ κλπ.
  Εδώ πρόκειται για αρση της εμπιστευτικότητας της διαδικασίας αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών. Οταν γίνεται πλειστηριασμός, υπάρχουν δύο φάσεις στο στάδιο της οικονομικής αξιολόγησης, η φάση με τις τιμές των φακέλλων και η φάση με τις τιμές του πλειστηριασμού. Αρα, θα πρέπει η δημοσιότητα προς τους συμμετέχοντες να γίνεται στο τέλος της συνολικής διαδικασίας, αποκαλύπτοντας στους συμμετέχοντες τόσο της τιμές των φακέλλων, οσο και τα αποτελέσματα της δημοπρασίας, ταυτόχρονα. Η πρακτική της εμφάνισης των ενδιάμεσων αποτελεσμάτων εχει σαν αποτέλεσμα την απαξίωση των τιμών των φακέλλων και την δυνατότητα να γίνουν συννενοήσεις ανάμεσα στους προμηθευτές.

  ΠΡΟΤΑΣΗ.
  Αν υποβάλλονται φάκελλοι προσφορών, να ανοίγονται αλλά να μην δημοσιοποιείται το προσωρινό αποτέλεσμα της κατάταξης.
  Εναλλακτικά να μην υποβάλλονται φάκελλοι οικονοικών προσφορών, οπως γίνεται στον Ιδιωτικό Τομέα.

  ———————————————————————-

  #3 Παρατήρηση.
  Στις διαδικασίες διεξαγωγής,οπως αυτές δημοσιοποιούνται σε τεύχη διαγωνισμών ή μέσω ΕΣΗΔΗΣ, αναφέρεται οτι ενας συμμετέχων μπορείνα υποβάλλει προσφορά ιση με την καλύτερη προσφορά που ισχύει εκείνη την στιγμή, τό σύστημα να την κάνει αποδεκτή, αλλά να τους κατατάξει με βάση τον χρόνο (δηλ αυτός που υπέβαλλε πρώτος την προσφορά να ειναι ο νικητής)

  ΣΧΟΛΙΟ.
  Η υλοποίηση αυτή στο ΕΣΗΔΗΣ, δεν εχει κανένα πρακτικό αποτέλεσμα παρά ειναι κακή αντιγραφή της ισχύουσας νομοθεσίας για την χειροκίνητη διαδικασία.
  Συγκεκριμένα, με προσφορά από συμμετέχοντα ιση με την υπερισχύουσα, η Αναθέτουσα Αρχή, δεν εχει κανένα οικονομικό οφελος, διότι η τιμή δεν μειώνεται.
  Το μόνο που θα εχει, ειναι πιθανοί «μπελάδες» σχετικά με το θέμα της κατάταξης, βασισμένους στο γεγονός, οτι στην χειροκίνητη διαδικασία, αν δύο προσφορές ειναι ισόποσα ισες, γίνεται μοίρασμα της προμήθειας (ή κλήρωση !! αν δεν ειναι διεραιτή η πρόμήθεια). Αρα, μπορεί μεν δύο γραπτές προσφορές να ειναι ισες, αλλά δεν κυρήσεται καλύτερη, η προσφορά της οποίας τον φάκελο ή επιτροπή ανοιξε πρώτο. (οπως γίνεται στο ηλεκτρονικό σύστημα)

  ΠΡΟΤΑΣΗ
  Θα πρέπει το σύστημα να απαγορεύει (=να μην κάνει δεκτή) προσφορά που ισοφαρίζει την καλύτερη τιμή στις περιπτωσεις μειοδοτικών διαγωνισμών. Με αυτον τον τρόπο αποφεύγονται πιθανά προβλήματα και δίνεται κίνητρο τον συμμετέχοντα να βελτιώσει ακόμη περισσότερο την προσφορά του για να αναδειχθεί πρώτος σε κατάταξη.

  ———————————————————————-

  #4 Παρατήρηση
  Οροι και διαδικασίες πλειστηριασμών σε διαγωνισμούς με κριτήριο την συμφερότερη προσφορά.
  Δεν υπάρχει σαφής διαδικασία ανηρτημένη κάπου, αλλά εχουν περιέλθει στην αντίληψη μας περιπτωσεις οπου ο πλειστηριασμός γίνεται μόνο με τις τιμές και αυτές εκ των υστέρων (και off-line) εισάγονται στην μαθηματική εξίσωση και αναδεικνύεται ο καλύτερος.

  ΠΡΟΤΑΣΗ
  Σε περιπτωσεις διαγωνισμών με κριτήριο συμφερότερη τιμή θα πρέπει να γίνεται η ακόλουθη διαδικασία.
  ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ
  – Να εισάγεται στο σύστημα ηλεκτρονικών πλειστηριασμών ο μαθηματικός τύπος.
  – Να εισάγονται οι τιμές της τεχνικής βαθμολογίας κάθε συμμετέχοντα
  – Να εισάγονται οι οικονομικές προσφορές των φακέλλων για κάθε συμμετέχοντα που εχει επιτυχώς περάσει από το στάδιο της τεχνικής αξιολόγησης.

  Αρα , ειναι φανερό ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΣΩΣΤΟ οτι δεν ξεκινά ο πλειστηριασμός με κοινή τιμή για τους συμμετέχοντες.

  ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ
  Ξεκινώντας τον πλειστηριασμό, ο κάθε συμμετέχων βλέπει αρχικά με την εισοδο του στο σύστημα, την κατάταξη του, ως αποτέλεσμα της βαθμολογίας και της αρχικής τιμής που εχουν εισαθχεί.
  Αν επιθυμεί να βελτιώσει την κατάταξη του, τότε δίνει βελτιωμένη οικονομική προσφορά, το σύστημα επαναπροσδιορίζει τις τελικές τιμές του αποτελεσματος του μαθηματικού τυπου για ολους τους συμμετέχοντες και προβάλλει εκ νέου σε ολους την νέα κατάταξη τους.
  Αυτό ειναι απολύτως αναγκαίο στις περιπτωσεις που χρησιμοποιείται ο τύπος με το Kmin διότι η αλλαγή του Kmin επηρρεάζει ολες τους συμμετέχοντες, και οχι μόνο αυτόν που το υπέβαλλε.

  ———————————————————————

  #5 Παρατήρηση
  Οροι και διαδικασίες πλειστηριασμών σε διαγωνισμούς με κριτήριο την συμφερότερη προσφορά.
  Δεν υπάρχει πουθενά γραπτώς ο τρόπος αντιμετώπισης της ισοπαλίας στον συντελεστή σύγκρισης.
  Παράδειγμα.
  Αν ενας διαγωνισμός εχει κριτήριο κατακύρωσης το καλύτερο(=μεγαλύτερο) συντελεστή Σ=Β/Κ οπου Β ειναι η βαθμολογία και Κ το κόστος, τι γίνεται στην περίπτωση οπου δύο συμμετέοχντες εχουν το ιδιο Σ ?

  ΠΡΟΤΑΣΗ
  Σε αυτές τις περιπτωσεις διαγωνισμών με κριτήριο συμφερότερη τιμή θα πρέπει να γίνεται η ακόλουθη διαδικασία.
  Εισάγονται ο τύπος, οι βαθμολογίες και οι αρχικές τιμές στο σύστημα.

  Αν μία προσφορά, εχει σαν αποτέλεσμα να δίνει στον συμμετέχοντα ισο Σ με κάποιον αλλο, τότε
  – γίνεται αποδεκτή, εφόσον οι δύο συμμετέχοντες εχουν διαφορετικές τιμές Β (δηλ διαφορετικές βαθμολογίες)και προηγείται εκείνος με το μικρότερο Κ οπως αυτό ορίζεται στην διακύρηξη (ή με το μεγαλύτερο Β, αν ορίζεται ετσι στην διακύρηξη) . Δηλ στην περίπτωση Β/Κ οπου ο ενας συμμετέχων εχει Σ=90/30 και ο αλλος συμμετέχων Σ=84/28 , εχουν και οι δύο Σ=3 αλλά κερδίζει εκείνος με το χαμηλότερο κόστος Κ=28 .
  – δεν γίνεται αποδεκτή από το σύστημα, αν οι δύο αυτοί εχουν και την ιδια βαθμολογία, και θα πρέπει να βελτιώσει την τιμή του.

  Το σκεπτικό της μή χρησιμοποίησης του χρόνου υποβολής της προσφοράς στο σύστημα σαν κριτήριο κατάταξης εχει αναφερθεί παραπάνω. Μάλιστα εδώ ειναι απροσδιόριστος γενικά ο τρόπος και στην χειροκίνητη ισχύουσα διαδικασία (π.χ. υφίσταται μοίρασμα της προμήθειας ? αν ΝΑΙ, τότε πως εξηγείται να προμηθευτεται η αρχή κάτι πολύ συγκεκριμένο και ισοδύναμα μετρημένο αλλά σε διαφορετικές τιμές ?

  ———————————————————————-
  Υπάρχουν και αλλα θέματα που αφορουν
  – Αν πρέπει η πρώτη προσφορά να ειναι ιση με την τιμή ανοίγματος
  – Τι γίνεται σε περιπτώσεις προσωρινής βλάβης του συστήματος
  – Αν μπορούν να χρησιμοποιηθούν και αλλοι τύπο ηλεκτρονικών πλειστηριασμών κλπ

  Αν ενδιαφέρεται η Εννιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων για βελτίωση των ορων διεξαγωγής των πλειστηριασμών, ας οργανώσει μία ημερίδα μαζί με την ΓΓΕ και οσους αλλους ενδιαφέρονται.

 • 14 Μαΐου 2015, 10:31 | ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

  Δεν έχουμε εμπειρία από ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς