ΘΕΜΑ 1: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΕΡΩΤΗΣΗ 1: Σε ό,τι αφορά τις νέες διαδικασίες που προβλέπονται στις νέες Οδηγίες (πχ. σύμπραξη καινοτομίας, ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση) ή/και τις επιπρόσθετες προϋποθέσεις για προσφυγή σε ήδη προβλεπόμενες διαδικασίες (πχ. ανταγωνιστικός διάλογος), παρακαλείσθε να:
α) αναφέρετε συνοπτικά επιπλέον προς ρύθμιση θέματα/ θέματα για βελτιωμένη ρύθμιση για την εφαρμογή τους από τις αναθέτουσες αρχές/τους αναθέτοντες φορείς και
β) διευκρινίσετε αν κρίνετε σκόπιμο οι ανωτέρω αναφερόμενες νέες διαδικασίες να προβλεφθούν και για τις αναθέσεις συμβάσεων κάτω από τα κατώφλια των Οδηγιών .
Διευκρινίσεις: Οι κανόνες για τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων τίθενται στα άρθρα 25 έως 32 και 43 έως 50 των Οδηγιών 2014/24/EE και 2014/25/ΕΕ αντιστοίχως, στο πλαίσιο δε του παρόντος εγγράφου διαβούλευσης εξετάζονται τεχνικές και εργαλεία για σύναψη ηλεκτρονικών συμβάσεων (άρθρα 34 έως 36 και 52 έως 54 των Οδηγιών 2014/24/EE και 2014/25/ΕΕ αντιστοίχως. Επίσης, κανόνες για τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων τίθενται συχνά και σε ειδικές διατάξεις εθνικού δικαίου, πχ. άρθρα 4 έως 12 του ν. 3669/2008, άρθρα 5 έως 7, 9 και 10 του ν. 3316/2005. Οι φορείς θα πρέπει να εξετάσουν την αναγκαιότητα λεπτομερέστερων ρυθμίσεων (πέραν των προβλέψεων των Οδηγιών), πρόσθετων τροποποιήσεων, βελτιώσεων, κλπ, ώστε να καθίσταται δυνατή η εφαρμογή όλων των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων από τις αναθέτουσες αρχές/τους αναθέτοντες φορείς.

 • Κάνω κάποια γενικά σχόλια και για τις τρεις οδηγίες 2014/23/ΕΕ, 2014/24/ΕΕ,2014/25/ΕΕ. Το γενικό πνεύμα που διακατέχει τις νέες οδηγίες είναι η διασφάλιση της διαφάνειας και η καταπολέμιση της διαφθοράς .Ομως πώς διασφαλίζεται η διαφάνεια αν δεν υπάρχει η μέγιστη και πλήρης δημοσιότητα;
  Οι ημερήσιες εφημερίδες συμβάλλουν μέχρι σήμερα στην κατεύθυνση αυτή. ουσιαστικά.
  Το πνεύμα των νέων οδηγιών ενδιαφέρεται, όπως προανέφερα ,να στηρίξει τη διαφάνεια και όχι να καταργήσει τις εφημερίδες.

  Το ΕΣΗΔΗΣ έρχεται να επιλύσει τη γραφειοκρατία πολλαπλασιάζοντας τα τεχνικά θέματα.
  Κάποιος που θέλει να ενημερωθεί για τις προκηρύξεις πρέπει να εγγραφεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο. Εν ευθέτω χρόνω θα επιβληθει η καταβολή κάποιου χρηματικού παραβόλου όπως γίνεται για τα ΠΑΝΤΑ στην Ελλάδα.
  Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου αυτή τη στιγμή είναι επιφορτισμένη με τις περισσότερες προμήθειες από ότι όλοι οι άλλοι οι φορείς μαζί ,που μπορούν να διεξάγουν διαγωνισμούς,
  Εκεί συνίσταται η πολυπλόκοτητα του συστήματος προκήρυξης διαγωνισμού προμηθειών. Εκεί συνίσταται η γραφειοκρατία και η πολυπλοκότητα του συστήματος
  Πώς μπορεί όταν γίνονται συγκεντρωτικά τόσες προκηρύξεις προμηθειών να στηριχτούν οι ΜμΕ που είναι ένας ακόμη στόχος και πολιτική των νέων Οδηγιών ; Οταν η στρατηγική για την «Ευρώπη 2020» είναι η βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη;
  Aνάπτυξη με αποκλεισμό έστω και σταδιακό των εφημερίδων, που είναι η πεμπτουσία της Δημοκρατίας δεν νοείται

  To EΣΗΔΗΣ δρα συμπληρωματικά στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ενωσης.
  Πρώτον διότι η συγεκριμένη Ευρωπαϊκή Υπηρεσία διασφαλίζει ότι το κείμενο της προκήρυξης δημοσιεύται και μάλιστα πλήρες.
  Δεύτερον πριν γίνει η δημοσίευση μιας προκήρυξης στο ΕΣΗΔΗΣ έχει προηγηθεί η δημοσίευση του στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ενωσης.
  Τρίτον η πλήρης δημοσίευση στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ενωσης. γίνεται πρωτίστως στη γλώσσα, που ΕΠΙΛΕΓΕΙ ο φορέας που διεξάγει τον διαγωνισμό. Συνεπώς για τη χώρα μας γίνεται στην ελληνική. Περίληψη αυτής της διακήρυξης γίνεται και στις λοιπές επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ενωσης.
  Τέλος αναφέρεται για μείωση του κόστους κατά την ηλεκτρονική διενέργεια.
  Οι ανάδοχοι οφείλουν να βαρύνονται για την οποιαδήποτε οικονομική επιβάρυνση για τη προκήρυξη και διεξαγωγή του διαγωνισμού και όχι το Δημόσιο όπως συμβαίνει και σε άλλες Ευρωπαϊκες χώρες, οι οποίες διατηρούν την ηλεκτρονική δημοσίευση και την ανακοίνωση σε Ημερήσιες Εφημερίδες

 • Κάνω κάποια γενικά σχόλια και για τις τρεις οδηγίες 2014/23/ΕΕ, 2014/24/ΕΕ,2014/25/ΕΕ. Το γενικό πνεύμα που διακατέχει τις νέες οδηγίες είναι η διασφάλιση της διαφάνειας και η καταπολέμιση της διαφθοράς.Ομως πώς διασφαλίζεται η διαφάνεια αν δεν υπάρχει η μέγιστη και πλήρης δημοσιότητα;
  Οι ημερήσιες εφημερίδες συμβάλλουν μέχρι σήμερα στην κατεύθυνση αυτή ουσιαστικά.
  Το πνεύμα των νέων οδηγιών ενδιαφέρεται, όπως προανέφερα, να στηρίξει τη διαφάνεια και όχι να καταργήσει τις εφημερίδες.

  Το ΕΣΗΔΗΣ έρχεται να επιλύσει τη γραφειοκρατία πολλαπλασιάζοντας τα τεχνικά θέματα.
  Κάποιος που θέλει να ενημερωθεί για τις προκηρύξεις πρέπει να εγγραφεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο. Εν ευθέτω χρόνω θα επιβληθει η καταβολή κάποιου χρηματικού παραβόλου όπως γίνεται για τα ΠΑΝΤΑ στην Ελλάδα.
  Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου αυτή τη στιγμή είναι επιφορτισμένη με τις περισσότερες προμήθειες από ότι όλοι οι άλλοι οι φορείς μαζί, που μπορούν να διεξάγουν διαγωνισμούς,
  Εκεί συνίσταται η πολυπλόκοτητα του συστήματος προκήρυξης διαγωνισμού προμηθειών. Εκεί συνίσταται η γραφειοκρατία.
  Πώς μπορεί όταν γίνονται συγκεντρωτικά τόσες προκηρύξεις προμηθειών να στηριχτούν οι ΜμΕ που είναι ένας ακόμη στόχος και πολιτική των νέων Οδηγιών; Οταν η στρατηγική για την «Ευρώπη 2020» είναι η βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη;
  Aνάπτυξη με αποκλεισμό έστω και σταδιακό των εφημερίδων, που είναι η πεμπτουσία της Δημοκρατίας δεν νοείται.

  To EΣΗΔΗΣ δρα συμπληρωματικά στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ενωσης.
  Πρώτον διότι η συγεκριμένη Ευρωπαϊκή Υπηρεσία διασφαλίζει ότι το κείμενο της προκήρυξης δημοσιεύται και μάλιστα πλήρες.
  Δεύτερον πριν γίνει η δημοσίευση μιας προκήρυξης στο ΕΣΗΔΗΣ έχει προηγηθεί η δημοσίευση του στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ενωσης.
  Τρίτον η πλήρης δημοσίευση στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ενωσης γίνεται πρωτίστως στη γλώσσα, που ΕΠΙΛΕΓΕΙ ο φορέας που διεξάγει τον διαγωνισμό. Συνεπώς για τη χώρα μας γίνεται στην ελληνική. Περίληψη αυτής της διακήρυξης γίνεται και στις λοιπές επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ενωσης.
  Τέλος γίνεται αναφορά για μείωση του κόστους κατά την ηλεκτρονική διενέργεια.
  Οι ανάδοχοι οφείλουν να βαρύνονται για την οποιαδήποτε οικονομική επιβάρυνση από την προκήρυξη μέχρι το πέρας του διαγωνισμού και όχι το Δημόσιο, όπως συμβαίνει και σε άλλες Ευρωπαϊκες χώρες, οι οποίες διατηρούν την ηλεκτρονική δημοσίευση και την ανακοίνωση σε Ημερήσιες Εφημερίδες

 • 4 Ιουνίου 2015, 19:15 | ΓΑΒΡΙΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

  Η παροχή εγγυήσεων από τους οικονομικούς φορείς πρέπει να ζητείται με την ακόλουθη διατύπωση:
  «Οι εγγυήσεις εκδίδονται από τραπεζικά ή πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη-μέρη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το ν. 2513/1997 (Α΄ 139) και έχουν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία το δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην ελληνική, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. Μπορούν επίσης να εκδίδονται από το ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού.»

  Με τον Νόμο 4281/2014 στο άρθρο 157 Εγγυήσεις και στην παράγραφο 4 αναφέρεται:
  4. Οι εγγυήσεις των παραγράφων 1 έως 3 εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη-μέρη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το ν. 2513/1997 (Α΄ 139) και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού.

  Η συγκεκριμένη διατύπωση του Νόμου 4281/2014 άλλαξε την έως τότε σε αυτό το σημείο ενσωμάτωση της από 31 Μαρτίου 2004 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.
  Η εγκύκλιος του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (04/04/2006, με ΑΠ 14873/395) περί εφαρμογής της οδηγίας 2004/18/ΕΚ από τις αναθέτουσες αρχές που ανήκουν στο κράτος, την τοπική αυτοδιοίκηση όλων των βαθμίδων και τα ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, στο άρθρο 16 αναφέρει την ως άνω προτεινόμενη διατύπωση «Οι εγγυήσεις εκδίδονται από τραπεζικά ή πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα…»
  Με αυτή την εφαρμογή, στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων προμηθειών, η ως άνω διατύπωση περί εγγυήσεων, ενσωματώθηκε στο άρθρο 25 του ΠΔ 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/10.07.2007) Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (ΚΠΔ).

  Η προηγούμενη ορθή ερμηνεία των απαιτήσεων των ευρωπαικών οδηγιών, οι οποίες επαναδιατυπώνονται και στην από 26 Φεβρουαρίου 2014 Οδηγία 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις δημόσιες προμήθειες και την κατάργηση της οδηγίας 2004/18/ΕΚ στο εδάφιο (1) ως εξής:
  «(1) Η ανάθεση δημόσιων συμβάσεων από τις αρχές των κρατών μελών ή εκ μέρους αυτών πρέπει να είναι σύμφωνη με τις αρχές της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και ιδίως με την αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας των εμπορευμάτων, την αρχή της ελευθερίας της εγκατάστασης και της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, καθώς και με τις αρχές που απορρέουν από αυτές, όπως είναι η αρχή της ίσης μεταχείρισης, η αρχή της αποφυγής διακρίσεων, η αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης, η αρχή της αναλογικότητας και η αρχή της διαφάνειας. Εντούτοις, για δημόσιες συμβάσεις που υπερβαίνουν ορισμένη αξία, είναι σκόπιμο να θεσπιστούν διατάξεις για τον συντονισμό των εθνικών διαδικασιών προμήθειας, ούτως ώστε να διασφαλίζεται ότι οι εν λόγω αρχές εφαρμόζονται στην πράξη και ότι οι δημόσιες προμήθειες είναι ανοικτές στον ανταγωνισμό.»

  Ετσι, στην υπόλοιπη Ευρώπη δίνεται δυνατότητα παροχής αναγνωρισμένων εγγυήσεων προς το Δημόσιο και σε χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, ασφαλιστικές εταιρίες και άλλα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, με την προϋπόθεση ότι ελέγχονται από τις αρμόδιες αρχές της χώρας εγκατάστασης.
  Οι αρχές της ίσης μεταχείρισης, της αποφυγής των διακρίσεων, της αμοιβαίας αναγνώρισης, της αναλογικότητας και της διαφάνειας, που περιλαμβάνονται στην ευρωπαϊκή οδηγία 2014/24/ΕΕ, πρέπει να εφαρμοστούν και στην παρούσα περίπτωση.

 • Ερώτηση 1
  α) Σαν «Θέματα προς ρύθμιση», πέραν οσων αναλυτικότερα αναφέρονται στις επόμενες ερωτήσεις, θα ηθελα να προτείνω δύο πράγματα
  – την ευρεία προετοιμασία και χρήση ενός αναλυτικού οδηγού με παραδείγματα και best practices για την χρήση ολων των νέων διαδικασιών διότι υπάρχουν περιπτώσεις που «πρέπει να επιδιώκονται» και περιπτώσεις που «πρέπει να αποφεύγονται» .
  – τον καθορισμό ενός ευέλικτου συστήματος αποτίμησης της επιλογής κάθε διαδικασίας με πολύ συγκεκριμένα μετρήσιμα (π.χ. προυπολογισμός, οικονομικό αποτέλεσμα, αριθμός προσκληθέντων οικονομικών φορέων, τύπος διαδικασίας, αντικείμενο προμήθειας κατά CPV, χρόνος εκτέλεσης προμήθειας από την πρόσκληση εως την σύμβαση. Μόνο ετσι θα μπορέσει το Δημόσιο να αποκτήσει γνώση για τις διαδικασίες του και να εκδόσει σε δεύτερο χρόνο πρόσθετες οδηγίες.

  Για παράδειγμα
  Ενώ ειναι ξεκάθαρες οι περιπτώσεις για ανταγωνιστικό διάλογο και ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση, (Αρθρο 26, Παρ4) υπάρχουν ασάφειες που χωρούν πολλές ερμηνίες, οπως αναφέρεται ακολούθως
  i) σε περίπτωση που οι ανάγκές της αναθέτουσας αρχής δεν ειναι δυνατόν να ικανοποιηθούν χωρίς προσαρμογή των αμεσα διαθέσιμων λύσεων.
  Εδώ προκύπτει το ερώτημα : για πόιό μεγεθος προσαρμογής μιλάμε ? διότι ως γνωστόν, πέραν από κάθε προϊόν/υπηρεσία υπό μορφή πακέτου, ολα τα αλλα δίνονται με προσαρμογές στο δημόσιο (βλέπε λογισμικό εφαρμογών, υπηρεσίες παντός ειδους, εργα κλπ)

  Αν δε αναλογιστεί κανείς, οτι με βάση το Αρθρο 29(Ανταγωνιστική Διαδικασία με διαπραγμάτευση), στην παράγραφο 4, δίνεται ευχέρεια στις Αναθέτουσες Αρχές να αναθέτουν συμβάσεις χωρίς διαπραγμάτευση, τότε απλά μπορεί να εμφανιστεί το φαινόμενο προκύρηξης διαγωνισμών στα πλαίσια της «Ανταγωνιστικής Διαδικασίας με Διαπραγμάτευση» και κατακύρωση χωρίς διαπραγμάτευση. !!!!

  β)Θεωρώ οτι ειναι σκόπιμο να εφαρμοστούν για κατώφλια κάτω των Οδηγιών, ΜΟΝΟ υπό τον ορο οτι θα μπορεί να γίνεται ελεγχος της χρήσης τους και της αποδοτικότητας τους στην οποία σκοπεύουν.

 • 14 Μαΐου 2015, 10:52 | ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

  1. Να δοθεί η δυνατότητα ανταγωνιστικού διαλόγου προς το συμφέρον των ΟΤΑ
  2. Να επανέλθει το καθεστώς αυτόνομων προμηθειών των Νομικών Προσώπων σε όλες τις Προμήθειες-Υπηρεσίες.
  3 Οι βασικές προμήθειες (καύσιμα, τρόφιμα, είδη καθαριότητας) να μην υπόκειται στις ηλεκτρονικές δημοπρασίες λόγω καθυστερήσεων ειδικά στους υποστελεχωμένους περιφερειακούς δήμους.
  4. Κατάργηση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής στο διαγωνισμό.
  5. Να διασφαλιστεί η μέση τιμή σε όλα τα προϊόντα και υπηρεσίες όπως δίνεται για τα καύσιμα και τα τρόφιμα.
  6. Να μην γίνεται ανάρτηση σε πολλούς διαφορετικούς διαδυκτιακούς χώρους εφόσον υπάρχει διασύνδεση.