ΘΕΜΑ 5: ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΓΟΡΩΝ

ΕΡΩΤΗΣΗ 8: Δεδομένου ότι το δυναμικό σύστημα αγορών λειτουργεί ως μια εξ ολοκληρου ηλεκτρονική διαδικασία και όλες οι επικοινωνίες στο πλαίσιο αυτού πραγματοποιούνται αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα , για την εφαρμογή του απαιτείται η ύπαρξη σχετικού ηλεκτρονικού συστήματος και ο καθορισμός των κανόνων και λεπτομερειών λειτουργίας και χρήσης του συστήματος.
α) Υπάρχει δυνατότητα λειτουργίας ηλεκτρονικού υποσυστήματος στο ΕΣΗΔΗΣ για τα δυναμικά συστήματα αγορών;
β) Σε περίπτωση θετικής απάντησης στο α), έχουν ρυθμισθεί οι κανόνες και λεπτομέρειες λειτουργίας και χρήσης του υποσυστήματος;
γ) Σε περίπτωση αρνητικής απάντησης, πότε αναμένεται να ρυθμισθούν τα σχετικά θέματα με την εφαρμογή δυναμικών συστημάτων αγορών και υπό ποιες προϋποθέσεις;

ΕΡΩΤΗΣΗ 9: Σε σχέση με τα δυναμικά συστήματα αγορών, έχετε διαπιστώσει σημεία στα οποία θα ήταν σκόπιμο να επέλθουν βελτιώσεις, προσθήκες ή αλλαγές κυρίως σε επίπεδο διαδικαστικών λεπτομερειών; Παρακαλείσθε να αναφέρετε τα σημεία αυτά και να παραθέσετε τυχόν προτάσεις για βελτίωση.

Διευκρινίσεις: Σύμφωνα με το άρθρο 34 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ και άρθρο 52 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ η χρήση του δυναμικού συστήματος αγορών προκρίνεται για αγορές τρέχουσας χρήσης, της οποίας τα γενικά διαθέσιμα στην αγορά χαρακτηριστικά ικανοποιούν τις ανάγκες της αναθέτουσας αρχής/αναθέτοντος φορέα. Το δυναμικό σύστημα αγορών λειτουργεί ως μια εξ ολοκληρου ηλεκτρονική διαδικασία και είναι ανοικτό καθ’όλη την περίοδο ισχύος του σε κάθε οικονομικό φορέα που πληροί τα κριτήρια επιλογής. Το δυναμικό σύστημα αγορών αποτελεί ένα ευέλικτο εργαλείο το οποίο, υπό προϋποθέσεις, μπορεί να βελτιώσει και να απλοποιήσει τη διαδικασία ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων τόσο για τις αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς όσο και για τους οικονομικούς φορείς.
Τα δυναμικά συστήματα αγορών, όπως ρυθμίζονται στις ισχύουσες Οδηγίες 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ απεδείχθησαν αρκετά δύσκολα στην πρακτική εφαρμογή τους και για το λόγο αυτό χρησιμοποιήθηκαν μάλλον σε περιορισμένο βαθμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Λαμβάνοντας υπόψη την περιορισμένη χρήση των δυναμικών συστημάτων αγορών λόγω πολυπλοκότητας , με τις καινούριες Οδηγίες επιχειρήθηκε η απλούστευση των σχετικών ρυθμίσεων προκειμένου οι αναθέτοσες αρχές/αναθέτοντες φορείς να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητες που προσφέρει το μέσο αυτό. Προς το σκοπό αυτό προβλέφθηκε, μεταξύ άλλων, ότι για τα δυναμικά συστήματα αγορών οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς ακολουθούν τους κανόνες της κλειστής διαδικασίας.

 • 5 Ιουνίου 2015, 12:12 | Κωστής Καγγελίδης

  Είναι προφανή η επιτυχία και η χρησιμότητα των δυναμικών συστημάτων αγορών σε αντίστοιχα παραδείγματα στον ιδιωτικό τομέα. Κυρίως σε είδη που ταχέως αλλάζουν τιμές ή τεχνικά χαρακτηριστικά. Προωθεί τον ανταγωνισμό και την διαφάνεια και αφαιρεί την πολυπλοκότητα προμήθειας τυπικών προιόντων απο τους οργανισμούς του Δημοσίου. Όμως χρειάζεται α. Νομικό πλαίσιο (που δεν είναι αλγοριθμικό ώς συνήθως είναι τα ΠΔ για τις προμήθειες και β οργανωτική στήριξη (πιθανόν ένα σώμα με αποκλειστική λειτουργία αυτό)
  Τώρα στις ερωτήσεις
  ΕΡΩΤΗΣΗ 8
  α) Υπάρχει δυνατότητα λειτουργίας ηλεκτρονικού υποσυστήματος στο ΕΣΗΔΗΣ για τα δυναμικά συστήματα αγορών;
  Αυτό είναι ερώτηση διαβούλευσης ;;;; Ας το απαντήσει ο κύριος του έργου ΕΣΗΔΗΣ έγκυρα (η ΓΓΕ) ή ο Ανάδοχος πάντως απο την εμπειρία μου στα συστήματα προμηθειών σημειώνω ότι πουθενά στον κόσμο δεν υπάρχει ενα γενικό σύστημα για όλα. Δηλαδή ένα σύστημα για φαρμακευτικές ουσίες αλλά και υπολογιστές ταυτοχρόνως γιατί είναι οι ιδιαιτερότητες σημαντικές όχι μόνο σε τεχνικό επίπεδο αλλά και σε διοικητικό και επίπεδο κανόνων διεξαγωγής αλλά και προσωπικού υποστήριξης
  β)Σε περίπτωση θετικής απάντησης στο α), έχουν ρυθμισθεί οι κανόνες και λεπτομέρειες λειτουργίας και χρήσης του υποσυστήματος;
  Ισχύει το α) . Αλλά από την εμπειρία μου και ως εμπειρογνώμονα στο eTEG της ΕΕ νομίζω ότι η χώρα μας υπολείπεται των βασικών δεικτών eproc , η ερώτηση για τα δυναμικά συστήματα και σε ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΌ ΘΕΣΜΙΚΌ αλλά υποθέτω και σε τεχνικό επίπεδο είναι ανεπαρκής.Οπότε κακώς η ερώτηση το θέτει ως τεχνικό θέμα.
  γ) Σε περίπτωση αρνητικής απάντησης, πότε αναμένεται να ρυθμισθούν τα σχετικά θέματα με την εφαρμογή δυναμικών συστημάτων αγορών και υπό ποιες προϋποθέσεις;
  Εδώ τώρα τι να πω ;

  ΕΡΏΤΗΣΗ 9 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
  Το σημαντικό απο πλευράς διάυγειας και ελέγχου των δυναμικών συστημάτων είναι η επιλογή των τεχνικών προδιαγραφών που ορίζουν την τεχνική πληρότητα συμμετοχής είδους στο σύστημα. Εκεί πρέπει το σύστημα να υποστηρίζει μηχανισμούς διαβούλευσης.

 • Τα Δυναμικά Συστήματα Αγορών (ΔΣΑ)ειναι το πλέον ευέλικτο εργαλείο για συγκεκριμένες περιπτωσεις προμηθειών για τις Αναθέτουσες Αρχές. Κρατά τα καλά χαρακτηριστικά μίας συμφωνίας Πλαίσιο, χωρίς να «κλειδώνει» την αγορά για μακρύ χρονικό διάστημα σε μικρό αριθμό Οικονομικών Φορέων. Η μόνη προυπόθεση του ειναι η υπαρξη κατάλληλης εφαρμογής που να υποστηρίζει τις διαδικασίες του ΔΣΑ που ειναι ολες ηλεκτρονικές.
  Ευχής εργον να υιοθετηθούν από τις Δημόσιες Αναθέτουσες Αρχές.

  Κατάλληλες περιπτωσεις για χρήση ΔΣΑ ειναι ενδεικτικά περιπτωσεις προμηθειών «μεσαίας αξίας», που εχουν σαν χαρακτηριστικό την αλλαγή χαρακτηριστικών, προϊόντων, τιμών και απαιτήσεων εκ μέρους της αναθέτουσας αρχής, οπως ενδεικτικά
  – Σε κάθε κλάδο που σε διάστημα τετραετίας υπάρχουν ραγδαίες ή σημαντικές εξελίξεις, διότι υπάρχει δυνατότητα εισόδου νέων Προμηθευτών και νέων προϊόντων οπως Η/Υ, περιφεριακά, Υλικά Δικτύων, Φωτοτυπικά κλπ
  – Σε περιπτώσεις παροχής υπηρεσιών μη εξειδικευμένου χαρακτήρα, οπως υπηρεσίες μεταφορών, courriers, καθαριότητας, εκτυπώσεων, κλπ
  – Σε περιπτωσεις αγορών αεροπορικών εισητηρίων, διανυκερεύσεων ξενοδοχείων κλπ

  ΕΡΩΤΗΣΗ 8
  α) Να ερωτηθεί η ΓΓΕ!!
  Παρακαλώ να γίνει κατανοητό οτι το ΕΣΗΔΗΣ δεν ειναι «πασπαρτού», ουτε μπορεί να γίνει για ολες τις δημόσιες προμήθειες, κάθε υψους και μέσω ολων των τρόπων ηλεκτρονικών προμηθειών και μή.
  Υπάρχουν εταιρίες στην ελληνική αγορά που παρέχουν υπηρεσίες δυναμικών συστημάτων αγορών. Αλλοίμονο αν η απόφαση για χρήση ΔΣΑ βασίζεται στην δυνατότητα και μόνο του ΕΣΗΔΗΣ να υλοποιηθεί η Νομοθεσία….
  Πρός το παρόν πάντως, από οτι γνωρίζουμε σαν εταιρία, δεν υπάρχει ενεργοποιημένη αυτή η δυνατότητα στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ.
  β) (Από το σύστημα που παρέχει η cosmoONE σαν υπηρεσία μέσω web, υποστηρίζονται οι κανόνες )

  ΕΡΩΤΗΣΗ 9
  Οι βελτιώσεις που μπορούν να προταθούν ειναι καθαρά διαδικαστικού χαρακτήρα. Παράδειγμα.
  – Να υπάρχει «ηλεκτρονικός χώρος διαβούλευσης» των χαρακτηριστικών του ΔΣΑ ανάμεσα στην Αναθέτουσα Αρχή και στους Οικονομικούς Φορείς.
  – Να μπορούν οι Οικονομικοί Φορείς να ανεβάζουν, να επεξεργάζονται και να επικαιροποιούν τους καταλόγους προϊόντων τους, αλλά να ειναι ενεργοί, μετά την εγκριση της Αναθέτουσας Αρχής.

 • 14 Μαΐου 2015, 10:08 | ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

  1. Χρήση δυναμικών συστημάτων αγορών και πρόσληψη προσωπικού ΠΕ Πληροφορικής για την διαχείρισή του στους ΟΤΑ.