ΘΕΜΑ 2: ΚΛΕΙΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ/ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ: ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΠΙΛΟΓΗ 2: Κρίνετε σκόπιμο, στις περιπτώσεις κλειστής διαδικασίας ή ανταγωνιστικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση:
(α) να ενεργοποιηθεί η δυνατότητα που προβλέπεται από την Οδηγία 2014/24/ΕΕ και να προβλεφθεί ότι οι μη κεντρικές αναθέτουσες αρχές ή ειδικές κατηγορίες τους μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να προκηρύσσουν διαγωνισμό μέσω προκαταρκτικής προκήρυξης, σύμφωνα με το άρθρο 48 παράγραφος 2 ή
(β) να μην ενεργοποιηθεί η σχετική δυνατότητα και κατά συνέπεια, όλες οι αναθέτουσες αρχές, συμπεριλαμβανομένων των μη κεντρικών, να οφείλουν να προκηρύσσουν τους διαγωνισμούς αποκλειστικά μέσω προκήρυξης σύμβασης, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 49 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ;

Παρακαλείσθε να παραθέσετε σχετική τεκμηρίωση ως προς τη σκοπιμότητα, τη χρησιμότητα και την αποτελεσματικότητα της επιλογής σας για τις αναθέτουσες αρχές κατά τη διαδικασία ανάθεσης των συμβάσεων τους, καθώς και να καταγράψετε τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της επιλογής σας.

Διευκρινίσεις: Όπως είναι γνωστό και ισχύει υπό το καθεστώς των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να δημοσιοποιούν τις προθέσεις τους για τις σχεδιαζόμενες δημόσιες συμβάσεις δημοσιεύοντας προκαταρκτική προκήρυξη .
Η νέα Οδηγία 2014/24/ΕΕ προβλέπει επιπλέον ότι, ειδικά για κλειστές διαδικασίες και ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, οι μη κεντρικές αναθέτουσες αρχές μπορούν να χρησιμοποιούν την προκαταρκτική προκήρυξη ως μέσο προκήρυξης διαγωνισμού, εφόσον επιλεγεί αυτή η δυνατότητα από το κράτος μέλος, υπό ορισμένες προϋποθέσεις που πρέπει να συντρέχουν σωρευτικώς . Πρόκειται για νέα ρύθμιση με στόχο την ενίσχυση του ανταγωνισμού, την προώθηση της πρόσβασης και τη διευκόλυνση της συμμετοχής των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στις δημόσιες συμβάσεις. Η ρύθμιση στοχεύει παράλληλα στην αποφυγή της πολυπλοκότητας στις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων και στην επιδίωξη της καλύτερης δυνατής σχέσης τιμής-απόδοσης (“value for money”).

ΕΠΙΛΟΓΗ 3: Σε περίπτωση που στο (2) επιλεγεί το (α), κρίνετε σκόπιμο η εν λόγω δυνατότητα προκήρυξης διαγωνισμού, μέσω προκαταρκτικής προκήρυξης, να ενεργοποιηθεί:
(α) για όλες τις μη κεντρικές αναθέτουσες αρχές ή
(β) για ορισμένες μόνο κατηγορίες τους; Στην περίπτωση αυτή, παρακαλείσθε να αναφέρετε τις κατηγορίες των μη κεντρικών αναθετουσών αρχών που προτείνετε, καθώς και τους λόγους στους οποίους βασίζετε την απάντησή σας.

 • Επιλογή 2.
  Προτείνουμε να υπάρχει και να ενεργοποιηθεί η δυνατότητα για μη κεντρικές αναθέτουσες αρχές να προκυρήσουν προμήθειες μέσω προκαταρτικής δημοσίευσης.
  Δίνει ευελιξία σε αναθέτουσες αρχές.
  κάτω πό τον ορο οτι μπορεί να αποτυπωθεί η απόφαση τους και τα αποτελέσματα, οπως ανφέρθηκε παραπάνω)

  ΕΠΙΛΟΓΗ 3
  Το ερώτημα δεν νομίζω οτι τίθεται αν θα ειναι για ολες τις αναθέτουσες αρχές,(δεν τίθεται λόγος διάκρισης) αλλά αν θα πρέπει να ειναι για ολες τις προμήθειες δηλ
  – κάθε προυπολογισμού
  – για κάθε αντικείμενο (αγαθά-εργα-υπηρεσίες)
  – και για τα δύο κριτήρια κατακύρωσης(χαμηλότερη τιμή & συμφερότερη προσφορά)

  Η διάκριση ανάμεσα στην ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση και στον ανταγωνιστικό διάλογο, ειναι οτι η πρώτη ειναι διαδικασία αλλαγών μετά την προκύρηξη της προμήθειας και ειναι βασισμένη στις εκάστοτε αρχικές προσφορές, ενώ η δεύτερη ειναι διαδικασία διαμόρφωσης του κειμένου-αντικειμένου της προμήθειας, πρίν την δημοσίευση της εν λόγω διακύρηξης.
  Αυτό σημαίνει οτι η πρώτη εμπεριέχει την ευκαιρία αλλά και τον κίνδυνο να «στρίψει» η προμήθεια προς συγκεκριμένη κατεύθυνση κατά την φάση διεξαγωγής των διαπραγματεύσεων για την σύναψη της σύμβασης. Με αυτό το σκεπτικό, θεωρώ οτι δεν πρέπει να εφαρμόζεται σε προμήθειες υψηλής αξίας που αφορούν υπηρεσίες και εργα, των οποίων το αποτέλεσμα «δημιουργείται» στην φάση εκτέλεσης της σύμβασης και συνήθως εφαρμόζεται το κριτήριο της συμφερότερης προσφοράς, σε αντίθεση με τις προμήθειες αγαθών που ειναι πιό συγκεκριμένα τα πράγματα και λειτουργούν μέσω μειοδοτικών διαγωνισμών.

  Σε διαφορετική θεώριση, η ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση μπορεί υπό μία εννοια να μην επιτραπεί σε καμία αναθέτουσα αρχή διότι
  – μπορεί να θεωρηθεί σαν «λύση» της αδυναμίας της αναθέτουσας αρχής να προσδιορίσει με ακρίβεια το αντικείμενο και το περιεχόμενο της σύμβασης
  – μπορεί να υποκατασταθεί με ανταγωνιστικό διάλογο με τους προμηθευτές πριν την δημοσίευση της προκύρηξης, ωστε να καταστεί αχρηστη η προσφυγή σε «Ανταγωνιστική Διαδικασία με διαπραγμάτευση» μετά την προκύρηξη με τους ιδιους προμηθευτές.

 • 14 Μαΐου 2015, 10:26 | ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

  Να μην ενεργοποιηθεί η σχετική δυνατότητα και κατά συνέπεια, όλες οι αναθέτουσες αρχές, συμπεριλαμβανομένων των μη κεντρικών, να οφείλουν να προκηρύσσουν τους διαγωνισμούς αποκλειστικά μέσω προκήρυξης σύμβασης