Άρθρο 09: Τροποποίηση του άρθρου 71 ν. 2121/1993

Στο άρθρο 71 του ν. 2121/1993 προστίθενται παράγραφοι 9 και 10, ως εξής:
«9. Τα άρθρα 30, 52 περ. γ), δεύτερο εδάφιο, 52 περ. δ) δεύτερο και τρίτο εδάφιο, 52 περ. δ), υποπερ. αα) – ζζ), 68Α παρ. 1 εδάφια τρίτο έως έκτο και 68Α παρ. 1α αποτελούν εφαρμογή της Οδηγίας 2011/77/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Σεπτεμβρίου 2011 για τροποποίηση της Οδηγίας 2006/116/ΕΚ για τη διάρκεια προστασίας του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και ορισμένων συγγενικών δικαιωμάτων.
10. Τα άρθρα 27A και 68Α παρ. 3 αποτελούν εφαρμογή της Οδηγίας 2012/28/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012 σχετικά με ορισμένες επιτρεπόμενες χρήσεις ορφανών έργων».