Άρθρο 04:

Στην περίπτωση δ) του άρθρου 52 περίπτωση του ν. 2121/1993 επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:
1. Αντικαθίσταται η λέξη “πενήντα” με τη λέξη “εβδομήντα” στο δεύτερο και στο τρίτο εδάφιο.
2. Μετά το τρίτο εδάφιο προστίθεται εντός παρενθέσεως η φράση:
“(ενσωμάτωση α. 1 παρ. 2 (β) της Οδηγίας 2011/77)”.
3. Προστίθενται στο τέλος του τέταρτου εδαφίου (μετά από το …. “η παρούσα παράγραφος δεν συνεπάγεται την εκ νέου έναρξη προστασίας τους (άρθρο 11 παρ. 2 Οδηγίας 2001/29)” οι ακόλουθες υποπεριπτώσεις:
“αα) Εάν 50 χρόνια από τη νόμιμη δημοσίευση του φωνογραφήματος ή -ελλείψει τέτοιας δημοσίευσης- 50 χρόνια από τη νόμιμη παρουσίασή του στο κοινό, ο παραγωγός φωνογραφήματος παύει να προσφέρει προς πώληση αντίγραφα του φωνογραφήματος σε επαρκή ποσότητα που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της αγοράς ή να το καθιστά διαθέσιμο στο κοινό, με ενσύρματα ή ασύρματα μέσα, κατά τέτοιο τρόπο ώστε το κοινό να μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτό σε τόπο και χρόνο που επιλέγει ο καθένας ατομικά, ο ερμηνευτής ή εκτελεστής καλλιτέχνης μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση δια της οποίας παραχώρησε στον παραγωγό φωνογραφήματος την εκμετάλλευση τουλάχιστον των δικαιωμάτων του αναπαραγωγής, διανομής και διάθεσης στο κοινό σωρευτικά στην υλική ενσωμάτωση των ερμηνειών ή εκτελέσεών του (εφεξής: ‘σύμβαση εκμετάλλευσης’). Το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης εκμετάλλευσης μπορεί να ασκηθεί εάν ο παραγωγός δεν εκτελέσει αμφότερες τις πράξεις εκμετάλλευσης που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο εντός ενός έτους από την έγγραφη κοινοποίηση σε αυτόν από τον ερμηνευτή ή εκτελεστή καλλιτέχνη της πρόθεσής του να καταγγείλει τη σύμβαση εκμετάλλευσης σύμφωνα με το προαναφερθέν εδάφιο. Εάν τα εν λόγω δικαιώματα έχουν μεταβιβαστεί σε τρίτο σύμφωνα με την υποπερίπτωση ζζ) του παρόντος άρθρου, η έγγραφη καταγγελία ασκείται κατά του παραγωγού, όπως αυτός ορίζεται στην υποπερίπτωση ζζ). Δεν χωρεί παραίτηση του δικαιώματος καταγγελίας από τον ερμηνευτή ή εκτελεστή καλλιτέχνη. Όταν ένα φωνογράφημα περιέχει την υλική ενσωμάτωση των ερμηνειών ή εκτελέσεων περισσότερων ερμηνευτών ή εκτελεστών καλλιτεχνών, αυτοί μπορούν να καταγγείλουν τις συμβάσεις εκμετάλλευσης εφαρμοζομένης της διάταξης του α. 46 παρ. 4 εδ. 1. Εάν δεν οριστεί αντιπρόσωπος, εφαρμόζονται οι διατάξεις για την κοινωνία δικαιώματος. Εάν μια σύμβαση εκμετάλλευσης καταγγελθεί σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο, λήγουν αυτοδικαίως τα δικαιώματα του παραγωγού φωνογραφήματος και οποιουδήποτε τρίτου αντλεί δικαιώματα από αυτόν.
ββ) Όπου μια σύμβαση εκμετάλλευσης παρέχει στον ερμηνευτή ή εκτελεστή καλλιτέχνη δικαίωμα να αξιώσει μη επαναλαμβανόμενη αμοιβή, ο ερμηνευτής ή εκτελεστής καλλιτέχνης δικαιούται να λαμβάνει ετήσια συμπληρωματική αμοιβή από τον παραγωγό φωνογραφήματος για κάθε πλήρες έτος που έπεται του πεντηκοστού έτους από τη νόμιμη δημοσίευση του φωνογραφήματος ή -ελλείψει τέτοιας δημοσίευσης- του πεντηκοστού έτους από τη νόμιμη παρουσίαση του φωνογραφήματος στο κοινό. Η καταβολή πρέπει να πραγματοποιείται εντός έξι μηνών από τη λήξη της εκάστοτε οικονομικής χρήσης. Δεν χωρεί παραίτηση του δικαιώματος της ετήσιας αυτής συμπληρωματικής αμοιβής από τον ερμηνευτή ή εκτελεστή.
γγ) Το συνολικό ποσό που διατίθεται από έναν παραγωγό φωνογραφήματος για την πληρωμή της ετήσιας συμπληρωματικής αμοιβής που αναφέρεται στην υποπερίπτωση ββ) του παρόντος άρθρου αντιστοιχεί στο 20% των ακαθάριστων εσόδων που έχει αποκομίσει ο παραγωγός φωνογραφήματος, κατά τη διάρκεια του έτους που προηγείται αυτού για το οποίο καταβάλλεται η εν λόγω αμοιβή, από την αναπαραγωγή, τη διανομή και τη διάθεση του συγκεκριμένου φωνογραφήματος, μετά το πεντηκοστό έτος από τη νόμιμη δημοσίευση του φωνογραφήματος ή -ελλείψει τέτοιας δημοσίευσης- μετά το πεντηκοστό έτος από τη νόμιμη παρουσίαση του φωνογραφήματος στο κοινό.
δδ) Το δικαίωμα της συμπληρωματικής αμοιβής της υποπερίπτωσης ββ) του παρόντος άρθρου διαχειρίζονται οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης των ερμηνευτών-εκτελεστών καλλιτεχνών.
εε) Οι παραγωγοί φωνογραφημάτων υποχρεούνται κατόπιν αιτήσεως να παρέχουν ετησίως και συνολικά (για όλους τους ερμηνευτές-εκτελεστές καλλιτέχνες, οι οποίοι δικαιούνται την ετήσια συμπληρωματική αμοιβή και για όλα τα φωνογραφήματα) στους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης, οι οποίοι διαχειρίζονται την ετήσια συμπληρωματική αμοιβή της υποπερίπτωσης ββ) του παρόντος άρθρου, οποιαδήποτε πληροφορία ενδέχεται να είναι αναγκαία προκειμένου να εξασφαλισθεί η καταβολή της αμοιβής αυτής.
στστ) Σε περίπτωση που ένας ερμηνευτής ή εκτελεστής καλλιτέχνης δικαιούται επαναλαμβανόμενες πληρωμές, δεν αφαιρούνται από τις πληρωμές αυτές οι προκαταβολές ή οι οποιεσδήποτε συμβατικά καθορισμένες κρατήσεις σε σχέση με το συγκεκριμένο φωνογράφημα που έχουν καταβληθεί στον ερμηνευτή ή εκτελεστή καλλιτέχνη μετά το πεντηκοστό έτος από τη νόμιμη δημοσίευση του φωνογραφήματος ή -ελλείψει τέτοιας δημοσίευσης- το πεντηκοστό έτος από τη νόμιμη παρουσίαση του φωνογραφήματος στο κοινό (ενσωμάτωση α. 1 παρ. 1 (γ) της Οδηγίας 2011/77).
ζζ) Ως παραγωγός φωνογραφήματος για τον σκοπό των υποπεριπτώσεων αα)-στστ) του παρόντος άρθρου νοείται ο πρωτογενής δικαιούχος ή ο καθολικός ή οιονεί καθολικός δικαιούχος αυτού ή οποιοσδήποτε τρίτος στον οποίο έχουν μεταβιβαστεί τα σχετικά δικαιώματα.”

  • 15 Οκτωβρίου 2013, 19:55 | Παππάς Ραφαήλ-Ανδριανός

    Η αύξηση του ορίου προστασίας από 50 σε 70 έτη συμβάλλει μόνο στην κερδοσκοπία των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης, και στην παρεμπόδιση της διάδοσης των (πλεον κλασσικών) έργων τέχνης.

  • 15 Οκτωβρίου 2013, 15:10 | Χρήστος Τακλής

    Όλα τα χρόνια πνευματικής ιδιοκτησίας πρέπει να είναι 50 και όχι 70.