Άρθρο 06: Σκοπός

Σκοπός του Κεφαλαίου 2 του σχεδίου νόμου είναι η ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο και συγκεκριμένα στον ν. 2121/1993 «Πνευματική Ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα» της Οδηγίας 2012/28/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012 σχετικά με ορισμένες επιτρεπόμενες χρήσεις ορφανών έργων.

Ο νόμος 2121/1993, όπως ισχύει, τροποποιείται και συμπληρώνεται σύμφωνα με τα επόμενα άρθρα: