Άρθρο 08:Τροποποίηση του άρθρου 68Α ν. 2121/1993 για το διαχρονικό δίκαιο.

Μετά το τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 68Α του ν. 2121/1993 προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:

«3. Οι ρυθμίσεις για τα ορφανά έργα που προβλέπονται στο άρθρο 27Α εφαρμόζονται σε όλα τα έργα και φωνογραφήματα που προστατεύονται με δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας ή/και συγγενικά δικαιώματα στις ή μετά τις 29.10.2014, ενώ δεν θίγουν πράξεις που έχουν συναφθεί και δικαιώματα που έχουν αποκτηθεί πριν από την ως άνω ημερομηνία (ενσωμάτωση α. 8 της Οδηγίας 2012/28).»