Άρθρο 10

 

Η ΥΠΠΟ/ΔΙΟΙΚ/98546/12.10.2007 απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού (Β΄ 2065) καταργείται.