Άρθρο 7 Αποζημίωση δικαιούχων, ανταλλαγή πληροφοριών και προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (άρθρα 6 και 7 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1564)

Οι παράγραφοι 9, 10 και 11 του άρθρου 28Α του ν. 2121/1993 έχουν ως εξής:
«9. Για την αποζημίωση των δικαιούχων αναφορικά με τις ρυθμιζόμενες από το παρόν χρήσεις εκπαιδευτικών συγγραμμάτων πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ισχύει ό,τι και για τα προοριζόμενα για μη επωφελουμένους.
10. Αρμόδιος φορέας που εκτελεί τις πράξεις που προβλέπονται στην παράγραφο 5, δύναται να κοινοποιεί την επωνυμία και τα στοιχεία επικοινωνίας του στον Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΟΠΙ), ο οποίος διαβιβάζει αυτές τις πληροφορίες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
11. Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο του παρόντος άρθρου υπόκειται στη νομοθεσία για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.»

 • 10 Δεκεμβρίου 2019, 14:54 | Εθνική Ομοσπονδία Τυφλών

  Εθνική Ομοσπονδία Τυφλών

  Άρθρο 6
  Με δεδομένη την πρόοδο της τεχνολογίας, οι εκδότες δεν δικαιούνται σε καμιά περίπτωση να ισχυριστούν ότι δεν διαθέτουν τα έργα σε ψηφιακή μορφή. Η προστασία του άρθρου 946 ΚΠολΔ είναι σημαντική αλλά υποχρεώνει τον μη κερδοσκοπικό φορέα να ακολουθήσει τη δικαστική -δαπανηρή οδό για να υπερασπιστεί τους δικαιούχους απέναντι σε μία πρώτη αρνητική απάντηση του εκδότη. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσής τους προτείνουμε να προβλεφθεί μία διοικητική διαδικασία ενώπιον επιτροπής του ΟΠΙ ή άλλου δημοσίου φορέα ή η δυνατότητα ενός εξωδικαστικού μηχανισμού επίλυσης της διαφοράς. Επίσης, πρέπει να ορίζεται περιοριστική ημερομηνία για την παράδοση του έργου από τους εκδότες σε ψηφιακή μορφή στους φορείς που πρόκειται να το επεξεργαστούν προκειμένου να τα παραδώσουν σε προσβάσιμη μορφή σε άτομα με ολική ή μερική απώλεια όρασης. Οι αρμόδιοι φορείς (εξουσιοδοτημένες οντότητες κατά την Οδηγία) έχουν ακριβώς τις υποχρεώσεις που προβλέπει η Οδηγία. Ο κάθε φορέας που δρα άλλωστε σε μη κερδοσκοπική βάση – όπως οι φορείς των ατόμων με απώλεια όρασης, (Εθνική Ομοσπονδία Τυφλών, Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τυφλών κλπ)- θεσπίζει και τηρεί τις δικές της πρακτικές για να εξασφαλίζει ότι απευθύνεται μόνο σε δικαιούχους, για να αποτρέπει τη μη εξουσιοδοτημένη αναπαραγωγή κτλ. Κάθε φορέας οφείλει να δημοσιοποιεί τον τρόπο με τον οποίο συμμορφώνεται στις υποχρεώσεις του και να απαντά σε σχετικά αιτήματα καθιστώντας τον ανοικτό σε έλεγχο και υπόλογο δημοσίως για κάθε ενδεχόμενη παράνομη ενέργειά του. Για να μπορούν όμως οι αρμόδιοι φορείς να επιτελούν το έργο τους ευκολότερα εξυπηρετώντας το σκοπό της Οδηγίας, πρέπει οι εκδότες να τους παρέχουν σε ψηφιακή μορφή τα αρχεία των έργων.
  Άρθρο 7
  Αναφορικά με την πρόβλεψη της αποζημίωσης, θεωρούμε ότι είναι απαραίτητο να ακολουθηθεί η ρητή αναφορά της Οδηγίας ότι πρέπει η δυνατότητα των κρατών μελών που προβλέπουν καθεστώτα αποζημίωσης να είναι περιορισμένη. Προτείνουμε η δυνατότητα αποζημίωσης στην Ελλάδα να αποφευχθεί, δεδομένου ότι αυτό ισχύει στην πλειοψηφία των κρατών και δη με πλέον εύρωστες οικονομίες και με γλώσσες που χρησιμοποιούνται και διαβάζονται από εκατομμύρια αναγνώστες. Απεναντίας, η ελληνική γλώσσα αφενός μεν απευθύνεται συγκριτικά σε πολύ μικρό κοινό και αφετέρου, αναλογικά μιλώντας, οι μελλοντικά επωφελούμενοι είναι αριθμός σχεδόν αμελητέος.
  Το θέμα της αποζημίωσης των εκδοτών που προβλέπεται στο άρθρο 7 είναι πολύ κρίσιμο και θα αποτελέσει μεγάλο ανασταλτικό παράγοντα για τους μη κερδοσκοπικούς φορείς που ασχολούνται με τη μετατροπή των έργων σε προσβάσιμη μορφή για άτομα με μερική ή ολική απώλεια όρασης, δεδομένου ότι δεν επιχορηγούνται για το σκοπό αυτό και δεν διαθέτουν τα απαιτούμενα κονδύλια ώστε να πληρώσουν οποιαδήποτε αποζημίωση. Επίσης, απασχολούν υπαλλήλους, διαθέτουν και χρησιμοποιούν εξοπλισμό και εκτυπωτικά μηχανήματα προκειμένου να μετατρέψουν τα έργα σε προσβάσιμη μορφή και μάλιστα για την αμοιβή των πρώτων και το service των δευτέρων επιβαρύνονται και πάλι οι φορείς χωρίς καμία χρηματοδότηση για αυτό. Θα μπορούσαν να κερδηθούν πολύτιμες εργατοώρες εάν η παράδοση του έργου προς τους φορείς δε γίνεται σε μορφή PDF αλλά σε Word, μορφή στην οποία όλοι οι εκδοτικοί οίκοι διαθέτουν το έργο, πριν τη μετατροπή του σε PDF. Είναι παράλογη, κοστοβόρα και αλυσιτελής αυτή η διπλή μετατροπή των έργων από Word σε PDF και τούμπαλιν και δεν εξασφαλίζει καθόλου τη μη παράνομη διάθεση του έργου σε βάρος των εκδοτών. Αυτό εξασφαλίζεται αποκλειστικά και μόνο με την ευθύνη που φέρει ο κάθε αρμόδιος φορέας προς μετατροπή όταν παραλαμβάνει ένα έργο σε ψηφιακή μορφή και εξασφαλίζει με νόμιμο τρόπο ότι ο επωφελούμενος θα κάνει χρήση του αντιγράφου σε προσβάσιμη μορφή που θα παραλάβει μόνο για δικό του λογαριασμό και δε θα το διαθέσει περαιτέρω σε κανέναν υπό οιαδήποτε μορφή.
  Εθνική Ομοσπονδία Τυφλών (Ε.Ο.Τ.)