Άρθρο 5 Αντίγραφο σε προσβάσιμο μορφότυπο στην εσωτερική αγορά (άρθρο 4 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1564)

Η παράγραφος 5 του άρθρου 28Α του ν. 2121/1993 έχει ως εξής:
«5. Επιτρέπεται χωρίς την άδεια του δημιουργού και χωρίς αμοιβή σε αρμόδιο φορέα να εκτελεί τις πράξεις της περίπτωσης β) της παραγράφου 2 για λογαριασμό επωφελουμένου ή άλλου αρμόδιου φορέα που είναι εγκατεστημένος σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ. Επίσης επιτρέπεται σε επωφελούμενο ή σε αρμόδιο φορέα που είναι εγκατεστημένος στην Ελλάδα να αποκτά ή να έχει πρόσβαση σε αντίγραφο έργου σε προσβάσιμο μορφότυπο από αρμόδιο φορέα εγκατεστημένο σε κράτος μέλος της ΕΕ.»