Άρθρο 9 Τροποποίηση άρθρων 42, 45Α και 71 του ν. 2121/1993 (άρθρο 3 παράγραφος 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1564)

 

1. Στο άρθρο 42 του ν. 2121/1993 προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:
«Ο περιορισμός που προβλέπεται στο άρθρο 28Α παράγραφοι 1 έως 11 εφαρμόζεται και στα δικαιώματα του δικαιούχου προγράμματος ηλεκτρονικού υπολογιστή.»

2. Στην παράγραφο 6 του άρθρου 45Α του ν. 2121/1993 προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:
«Ο περιορισμός που προβλέπεται στο άρθρο 28Α παράγραφοι 1 έως 11 εφαρμόζεται και στο ειδικής φύσης δικαίωμα του κατασκευαστή βάσης δεδομένων.» (άρθρο 3 παράγραφος 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1564).

3. Η παράγραφος 6 του άρθρου 71 του ν. 2121/1993 αντικαθίσταται ως εξής:

«6. Τα άρθρα 3 παράγραφος 1, 28Α παράγραφος 12, 28Β και 28Γ, 46 παράγραφος 2, 47 παράγραφοι 1 και 2, 48 παράγραφος 1, 52 στοιχείο δ), 64Α, 66 παράγραφοι 1 και 2, 66Α και 66Β του νόμου αυτού αποτελούν εφαρμογή της Οδηγίας 2001/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Μαΐου 2001 για την εναρμόνιση ορισμένων πτυχών του δικαιώματος του δημιουργού και των συγγενικών δικαιωμάτων στην κοινωνία της πληροφορίας, όπως η Οδηγία αυτή τροποποιήθηκε με την Οδηγία (ΕΕ) 2017/1564 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Σεπτεμβρίου 2017.»
4. Προστίθεται παράγραφος 11 στο άρθρο 71 του ν. 2121/1993 ως εξής:
«11. Το άρθρο 28A παράγραφοι 1 έως 11, η παράγραφος 6 του άρθρου 42 και το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 45Α του ν. 2121/1993 αποτελούν εφαρμογή της Οδηγίας 2017/1564/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Σεπτεμβρίου 2017.»