Άρθρο 8 Κωφοί (άρθρο 5 παράγραφος 3 στοιχείο β) Οδηγίας 2001/29, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1564)

Η παράγραφος 12 του άρθρου 28Α του ν. 2121/1993 έχει ως εξής:

«12. Επιτρέπεται χωρίς άδεια του δικαιούχου και χωρίς αμοιβή η αναπαραγωγή, παρουσίαση και διάθεση στο κοινό έργου προς όφελος κωφών όταν οι χρήσεις αυτές συνδέονται άμεσα με την αναπηρία τους και δεν έχουν εμπορικό χαρακτήρα στον βαθμό που απαιτείται λόγω της συγκεκριμένης αναπηρίας, σύμφωνα με το παρόν άρθρο πλην της παραγράφου 5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Πολιτισμού και Αθλητισμού και Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορεί να εξειδικεύονται περαιτέρω οι όροι των χρήσεων αυτών.»