Άρθρο 32 – Τροποποίηση του άρθρου 30Γ του ν.1264/1982

1. Οι περιπτ. α’ και β’ της παρ. 4 του άρθρου 30Γ του ν.1264/1982 (Α’ 79), όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με το άρθρο 50 του ν.4407/2016 (Α’ 134), αντικαθίστανται, ως ε¬ξής:
«α. Σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα του ν.3852/2010 (Α’ 87), όπως ισχύει κάθε φορά, μια πρωτοβάθμια ένωση εν ενεργεία Στρατιωτικών, με την επωνυμία: «Ένωση Στρατιωτι¬κών Περιφερειακής Ενότητας », στην οποία μπορούν να εγγράφονται οι υπηρετούντες στις Μονάδες, που εδρεύουν στα γεωγραφικά όρια της Περιφερειακής Ενότητας αυτής, εν ενεργεία στρατιωτικοί όλων των κλάδων και βαθμών, καθώς και των Κοινών Σωμάτων, ανεξαρτήτως προέλευσης.
β. Μία Πανελλήνια Ομοσπονδία των πρωτοβάθμιων ενώσεων, ως δευτεροβάθμιο σωματείο, με την επωνυμία: «Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών», μέλη της οποίας καθίστανται υποχρεωτικά οι πρωτοβάθμιες ενώσεις, με δήλωσή τους, κατά τα οριζόμενα στο καταστατικό της.».
2. Η παρ. 5 του άρθρου 30Γ του ν.1264/1982, όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με το άρθρο 50 του ν.4407/2016, αντικαθίσταται, ως εξής:
«5. Κάθε εν ενεργεία στρατιωτικός δικαιούται να είναι μέλος μόνο του σωματείου της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία εδρεύει η Μονάδα όπου υπηρετεί, κατά τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου. Η συμμετοχή σε σωματείο του παρόντος νόμου είναι ασυμβίβαστη με τη συμμετοχή σε άλλο σωματείο το οποίο κατά το καταστατικό του συνδέει, με οποιονδήποτε τρόπο, την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους του, με την ιδιότητα του εν ενεργεία στελέχους των Ενόπλων Δυνάμεων. Σε περίπτωση μετάθεσής του σε άλλη Μονάδα, η οποία εδρεύει σε άλλη Περιφερειακή Ενότητα, διαγράφεται υποχρεωτικώς και αυτοδικαίως, χωρίς άλλη διατύπωση, από το σωματείο, του οποίου ήταν μέλος, και δικαιούται να εγγραφεί σε αυτό της Περιφερειακής Ενότητας στα γεωγραφικά όρια της οποίας εδρεύει η Μονάδα στην οποία μετατίθεται, με τη διαδικασία εγγραφής που προβλέπει το καταστατικό του νέου σωματείου. Η υποχρέωση διαγραφής δεν ισχύει αν η μετάθεση έγινε για λόγους εκπαίδευσης ή μετεκπαίδευσης και για όσο χρόνο διαρκεί αυτή. Ειδικά, για τους εν ενεργεία στρατιωτικούς που υπηρετούν για οποιοδήποτε λόγο εκτός της ελληνικής επικράτειας, ως περιφερειακή ένωση του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου, νοείται οποιαδήποτε Περιφερειακή Ενότητα της Περιφέρειας Αττικής.».
3. Οι περιπτ. β’ και γ’ της παρ. 8 του άρθρου 30Γ του ν.1264/1982, όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με το άρθρο 50 του ν.4407/2016, αντικαθίστανται, ως εξής:
«β. Να προσχωρούν ή να γίνονται μέλη άλλων επαγγελματικών συνδικαλιστικών οργανώσεων ή να εκπροσωπούν άλλους εργαζομένους. Κατ’ εξαίρεση, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών μπορεί να γίνει μέλος Διεθνών ή/και Ευρωπαϊκών Στρατιωτικών Οργανώσεων ή/και Οργανισμών.
γ. Να αναμειγνύονται με οποιονδήποτε τρόπο σε θέματα διοίκησης των Μονάδων και διοίκησης, οργάνωσης ή δομής εν γένει των Ενόπλων Δυνάμεων. Τα Διοικητικά Συμβούλια των πρωτοβάθμιων περιφερειακών ενώσεων απευθύνονται για επίλυση τυχόν

προβλημάτων τους, τοπικού ενδιαφέροντος, στους Ανώτερους Στρατιωτικούς Διοικητές των Περιφερειακών Ενοτήτων όπου ευρίσκεται η έδρα των σωματείων, ενώ για κάθε ζήτημα που αφορά εν γένει τους στρατιωτικούς απευθύνονται εγγράφως αποκλειστικά στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών. Στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, στον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Άμυνας και στους Αρχηγούς των Γενικών Επιτελείων των Ενόπλων Δυνάμεων απευθύνεται μόνο η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών.».
4. Το δεύτερο, τρίτο και τέταρτο εδάφιο της παρ. 15 του άρθρου 30Γ του ν.1264/1982, όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με το άρθρο 50 του ν.4407/2016, αντικαθίστανται, ως εξής:
«Κάθε εκλογέας μπορεί να θέσει αριθμό σταυρών ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του αριθμού των εδρών του διοικητικού συμβουλίου ή της εξελεγκτικής επιτροπής ή του πειθαρχικού συμβουλίου και ίσο με αυτόν που προβλέπει το καταστατικό της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών. Σε περίπτωση κλάσματος, ο επιτρεπόμενος αριθμός σταυρών στρογγυλοποιείται στον αμέσως επόμενο ακέραιο. Εκλέγονται κατά σειρά οι υποψήφιοι που συγκέντρωσαν τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης μέχρι να συμπληρωθεί ο αριθμός των εδρών του διοικητικού συμβουλίου ή της εξελεγκτικής επιτροπής ή του πειθαρχικού συμβουλίου.».
5. Μετά την παρ. 15 του άρθρου 30Γ του ν.1264/1982, όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με το άρθρο 50 του ν.4407/2016, προστίθενται παράγραφοι 15Α,15Β και 15Γ, ως εξής:
«15Α. Δικαίωμα συμμετοχής στις εκλογές έχουν όσα μέλη είναι εγγεγραμμένα και οικονομικά τακτοποιημένα κατά την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του έτους των εκλογών, ή, σε περίπτωση εκλογών πριν τη λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, στην αμέσως προηγούμενη Τακτική Γενική Συνέλευση. Προς το σκοπό αυτό, το Διοικητικό Συμβούλιο και ο Πρόεδρος κάθε Τακτικής Γενικής Συνέλευσης υπογράφουν δήλωση με τον αριθμό και τα ονόματα των εγγεγραμμένων και οικονομικά τακτοποιημένων μελών, η οποία υπέχει θέση υπεύθυνης δηλώσεως του ν.1599/1986 (Α’ 75), και η οποία κοινοποιείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών και στον Πρόεδρο της εφορευτικής επιτροπής που θα διενεργήσει τις εκλογές. Ειδικά για τις πρώτες εκλογές οργάνων διοίκησης και αντιπροσώπων που διενεργούνται μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας παραγράφου, δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα εγγεγραμμένα και οικονομικά τακτοποιημένα μέλη κατά την ημερομηνία προκήρυξης των εκλογών από το Διοικητικό Συμβούλιο της οικείας πρωτοβάθμιας οργάνωσης.
15Β. Ο αριθμός των αντιπροσώπων στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών ορίζεται αθροιστικά με το ίδιο μέτρο για όλες τις Πρωτοβάθμιες Ενώσεις, με βάση, αφενός τον αριθμό των εγγεγραμμένων και οικονομικά τακτοποιημένων μελών, κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο, με μέτρο που δεν μπορεί να είναι κατώτερο της αναλογίας ένας (1) αντιπρόσωπος ανά εκατό (100) εγγεγραμμένα και οικονομικά τακτοποιημένα μέλη και, αφετέρου, τον αριθμό των ψηφισάντων με μέτρο που δεν μπορεί να είναι κατώτερο της αναλογίας ένας (1) αντιπρόσωπος ανά τριάντα (30) ψηφίσαντες. Ως αντιπρόσωποι στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών μετέχουν και τα εκάστοτε μέλη του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας, ανεξαρτήτως εκλογής τους από τις πρωτοβάθμιες ενώσεις.
15Γ. Σωματεία των οποίων η αριθμητική δύναμη και ο αριθμός ψηφισάντων είναι μικρότερα από το μισό του μέτρου που καθορίζεται στην προηγούμενη παράγραφο και το καταστατικό της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών, εκλέγουν έναν (1) αντιπρόσωπο.».

6. Στις παρ. 17 και 18 του άρθρου 30Γ του ν.1264/1982, οι λέξεις «εκλέγεται από το συνέδριο της Ομοσπονδίας», αντικαθίστανται από τις λέξεις «ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας».
7. Οι υφιστάμενες, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, πρωτοβάθμιες ενώσεις Στρατιωτικών, που έχουν συσταθεί σε Περιφέρειες, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 30Γ του ν.1264/1982, όπως αυτό ίσχυε πριν από την τροποποίησή του με το παρόν άρθρο, δεν μπορούν να είναι μέλη της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών της παρ.4 του άρθρου 30Γ του ως άνω νόμου, όπως η παράγραφος αυτή ισχύει μετά την τροποποίησή της με το παρόν άρθρο. Οι αντιπρόσωποι των σωματείων αυτών στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών, υποχρεούνται εντός δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, να εγγραφούν σε σωματείο του παρόντος άρθρου σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας, διαφορετικά αποβάλλουν την ιδιότητα του αντιπροσώπου.
8. Το σωματείο με την επωνυμία «Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών», που κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του ν.4407/2016 είχε ήδη συσταθεί, οφείλει με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του να εναρμονίσει το καταστατικό του με τις ρυθμίσεις του άρθρου 30Γ του ν.1264/1982, όπως αυτό ισχύει μετά την τροποποίησή του με το παρόν άρθρο, και να το υποβάλλει προς έγκριση στο αρμόδιο Δικαστήριο, μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Μόνο τα νομικά πρόσωπα, που συνιστώνται και λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30Γ του ν.1264/1982 και του παρόντος άρθρου, μπορούν να εκπροσωπούν τα συμφέροντα των εν ενεργεία στρατιωτικών.

 • Επί του Σχ. Νόμου που αφορά τροποποίηση των διατάξεων του Ν.1264/82 και συγκεκριμένα επί του Άρθρου 32, έχουμε τις εξής απόψεις:

  1. Η διαλαμβανόμενη απαγόρευση στην παράγρ. 5 Αρθρ. 30Γ του Ν. 1264/82 όπως τροποποιείται με την παράγρ. 2 Αρθρ. 32 του Σχ. Νόμου «Κάθε εν ενεργεία στρατιωτικός δικαιούται να είναι μέλος μόνο του σωματείου της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία εδρεύει η Μονάδα όπου υπηρετεί, κατά τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου. Η συμμετοχή σε σωματείο του παρόντος νόμου είναι ασυμβίβαστη με τη συμμετοχή σε άλλο σωματείο το οποίο κατά το καταστατικό του συνδέει, με οποιονδήποτε τρόπο, την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους του, με την ιδιότητα του εν ενεργεία στελέχους των Ενόπλων Δυνάμεων.», ΠΑΡΑΒΙΑΖΕΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 5 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΑΦΟΡΟΝ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ.

  2. Η διαλαμβανόμενη απαγόρευση στην παραγρ. 8 Αρθρ. 32 του Νομοσχεδίου «Μόνο τα νομικά πρόσωπα, που συνιστώνται και λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30Γ του ν.1264/1982 και του παρόντος άρθρου, μπορούν να εκπροσωπούν τα συμφέροντα των εν ενεργεία στρατιωτικών.», ΠΑΡΑΒΙΑΖΕΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 12 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΩΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΔΙΩΞΗ ΚΟΙΝΟΥ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ, ΕΙΤΕ ΑΥΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΚΩΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ, ΕΙΤΕ ΥΠΟ ΤΗΝ ΜΟΡΦΗ ΕΝΩΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 107 ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ.

 • 14 Απριλίου 2017, 00:13 | Βασίλης Δερβίσης

  1. Παράγραφος 1Α. Όλοι μας ξεκινήσαμε από τις Περιφερειακές Ενώσεις και είναι αυτές που δημιούργησαν την ΠΟΕΣ, δεν πρέπει να καταργηθούν. Αν και κάποιες φορές μπορεί να δημιουργηθούν προβλήματα μεταξύ Περιφερειακών Ενώσεων και Ενοτήτων εντούτοις πιστεύω ότι μπορούν να συνυπάρξουν.
  2. Παράγραφος 15Β. Δεν χρειάζεται οι κακές συνήθειες του πολιτικού συστήματος οικογενειοκρατία, διαδοχή κτλ να περάσουν και στην σωματειακή εκπροσώπηση των Στρατιωτικών, για αυτό προτείνω την διαγραφή της πρότασης «Ως αντιπρόσωποι στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών μετέχουν και τα εκάστοτε μέλη του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας, ανεξαρτήτως εκλογής τους από τις πρωτοβάθμιες ενώσεις.»

 • 13 Απριλίου 2017, 21:56 | Σχολιαστης

  ΠΡΟΤΕΙΝΩ,

  Η παρ. 9 του άρθρου 30Γ του ν.1264/1982, όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με το άρθρο 50 του ν.4407/2016, αντικαθίσταται, ως εξής:

  9. α. Η Ομοσπονδία υποχρεούται να διατηρεί ιστοσελίδα και σελίδες σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, για την επίτευξη των σκοπών της, μέσα από τις οποίες προβάλλονται οι δράσεις και δραστηριότητες της, καθώς και τις πρωτοβάθμιες ενώσεις μέλη της, για κάθε δραστηριότητά τους.

  β. Οι πρωτοβάθμιες ενώσεις δύναται να διατηρούν ιστοσελίδα και σελίδες σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, για την επίτευξη των σκοπών τους, μέσα από τις οποίες προβάλλονται υποχρεωτικά και μόνο, οι δράσεις και οι δραστηριότητες τους σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας.

  γ. Πρωτοβάθμιες ενώσεις που μέσα από την ιστοσελίδα και σελίδες σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης που διατηρούν, έρχονται σε αντιδικία, προστριβές και κάθε είδους αντιπαράθεσης, καθώς και σε αντίθεση με τα συμφέροντα της Ομοσπονδίας, ελέγχονται από το Πειθαρχικό Συμβούλιο και διαγράφουν δια παντός την ιστοσελίδα και σελίδες που διατηρούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

  Η παρ. 10 του άρθρου 30Γ του ν.1264/1982, όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με το άρθρο 50 του ν.4407/2016, αντικαθίσταται, ως εξής:

  10. α. Οι πρωτοβάθμιες ενώσεις εδρεύουν τα γραφεία τους σε χώρο προσβάσιμο προς την εξυπηρέτηση, εντός στρατιωτικού ή δημόσιου οικήματος, που τους παραχωρείται υποχρεωτικά, για το λόγο αυτό, από τον Ανώτερο Στρατιωτικό Διοικητή ή Δήμαρχο ή Περιφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας, στην έδρα της οποίας ευρίσκονται.

  β. Η λειτουργία των γραφείων θα πρέπει να είναι υποχρεωτικά, σε εργάσιμες ώρες και ημέρες, καθώς και Σαββάτου, δύναται η λειτουργία των γραφείων να γίνεται σε συγκεκριμένο πλαίσιο απογευματινών ωρών, για τον λόγο αυτό, το Διοικητικό Συμβούλιο με έκδοση σχετικού πρακτικού, αποφασίζει την τοποθέτηση του Γεν. Γραμματέα και ενός Μέλους μέσα από το Διοικητικό Συμβούλιο, το παρόν πρακτικό αφού το εκδώσει, το αποστέλλει στην ανωτέρα Διοίκηση της Περιφερειακής Ενότητας που εδρεύει, η οποία με την σειρά της υποχρεούται να κοινοποίηση στην αρμόδια Μονάδα την διαταγή αποσπάσεως του.

  Η παρ. 11 του άρθρου 30Γ του ν.1264/1982, όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με το άρθρο 50 του ν.4407/2016, αντικαθίσταται, ως εξής:

  11. α. Το ΥΠΕΘΑ και το ΓΕΕΘΑ οφείλουν να παραχωρήσουν κατάλληλο χώρο στην Πανελλήνια Ομοσπονδία, προκειμένου να λειτουργεί ως γνωμοδοτικό όργανο.

  β. Το ΥΠΕΘΑ και το ΓΕΕΘΑ οφείλουν με την έκδοση και ισχύς του παρόντος νόμου, να ενημερώσουν τα αρμόδια Γενικά Επιτελεία, τους σχηματισμούς, Περιφέρειες και Δήμους, για την υποχρέωση παραχώρησης στρατιωτικού ή δημόσιου οικήματος, στις πρωτοβάθμιες ενώσεις.

  γ. Τα Γενικά Επιτελεία οφείλουν με την έκδοση και ισχύς του παρόντος νόμου να ενημερώσουν τους Σχηματισμούς για την υποχρεωτική τοποθέτηση προσωπικού σύμφωνα με τον νόμο, στα γραφεία των πρωτοβάθμιων ενώσεων.

  Η παρ. 12 του άρθρου 30Γ του ν.1264/1982, όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με το άρθρο 50 του ν.4407/2016, αντικαθίσταται, ως εξής:

  12. α. Οι συνδρομές των μελών των πρωτοβάθμιων σωματείων, το ύψος των οποίων καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας, παρακρατούνται από τη μισθοδοσία αυτών, μέσω των οικείων οικονομικών μισθοδοτικών φορέων των Γενικών Επιτελείων (ΓΕΣ/ΟΛΚΕΣ, ΓΕΑ/ΟΛΚΑ και ΓΕΝ/Ε’ Κλάδος), στους οποίους διαβιβάζονται με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας ονομαστικές καταστάσεις των μελών των πρωτοβάθμιων σωματείων. Το ένα τρίτο (1/3) του ποσού των συνδρομών, του προηγούμενου εδαφίου, αποδίδεται σε τραπεζικούς λογαριασμούς των πρωτοβάθμιων σωματείων και τα δύο τρίτα (2/3) σε τραπεζικό λογαριασμό της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας.

  β. Εξαιρούνται της παραπάνω ποσόστωσης, οι πρωτοβάθμιες ενώσεις που εδρεύουν σε νησιωτική παραμεθόρια περιοχή και έχουν στην περιφερειακή τους ενότητα Μικρονήσια, όπου σε αυτά υπηρετούν υποχρεωτικά μετατιθέμενοι Στρατιωτικοί. Σε αυτή την περίπτωση, Το ένα δεύτερο (1/2) του ποσού των συνδρομών, του (α) εδαφίου, αποδίδεται σε τραπεζικούς λογαριασμούς των πρωτοβάθμιων σωματείων και το ένα δεύτερο (1/2) σε τραπεζικό λογαριασμό της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας.

 • 13 Απριλίου 2017, 19:14 | ΙΩΑΝΝΗΣ

  Οι Περιφερειακές Ενώσεις (όπως π.χ. Αττικής, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Κ. Μακεδονίας κ.λ.π) ήταν αυτές που ίδρυσαν την ΠΟΕΣ και τώρα η ΠΟΕΣ μέσω της τροπολογίας τις καταργεί και δεν μπορώ να πιστέψω το αντίθετο οτι δηλαδή δεν το επιθυμεί, γιατί θα βλέπαμε μια ανάρτησή της για την συγκεκριμένη τροπολογία! Μακάρι να πρυτανεύσει η λογική, γιατί η εκπροσώπηση των στρατιωτικών απο τις Ενώσεις αφορά όλο το Στράτευμα και όχι μόνο τα εγγεγραμμένα στελέχη τους. Όλοι μας κάποια στιγμή θα αποχωρίσουμε απο τις Ε.Δ. Θα πρέπει λοιπόν, να αφήσουμε νομοθεσία που δεν θα δένει τα χέρια τους αλλά θα τους δίνει δύναμη! Χάνεται απο οτι βλέπω ο σκοπός για τον οποίο δημιουργήθηκαν οι Ενώσεις!Η ρύθμιση αυτή είναι προβληματική συνταγματικά και αντίθετη με όσα είχε δεχθεί η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, η οποία έχει αναγνωρίσει το δικαίωμα των στρατιωτικών να συνιστούν και να συμμετέχουν σε σωματεία. Παράλληλα, η ίδια ρύθμιση σηματοδοτεί την οριστική απαξίωση των υφιστάμενων Ενώσεων Περιφερειών
  διαλύονται νόμιμα συνεστημένα και αναγνωρισμένα σωματεία τα οποία είχαν συμμορφωθεί πλήρως με τον νόμο Ν.4407/2016 που πέρασε λίγους μήνες πριν.Η τροποποίηση αυτή δεν πρέπει να ισχύσει . Δεν μπορεί ο νόμος του Σεπτεμβρίου να τροποποιείται τον Απρίλιο του επόμενου έτους μόνο και μόνο επειδή δεν μας βολεύουν οι περιφερειακές Ενώσεις! Έχουν συσταθεί Ενώσεις στις περιφέρειες, ξοδεύτηκαν χρήματα, κόπος συναδέλφων και ξαφνικά να σβήσουν! Ξεκίνησε η διαδικασία της συλλογικής έκφρασης των Στρατιωτικών, κατά την γνώμη μου ορθά, και τώρα τι μας λέτε? Κατάργηση των Ενώσεων με μια τροπολογία! Σαν να λέμε ένα ψηφισμένο κόμμα στη βουλή απο τον λαό , επειδή δεν μας βολεύει να το καταργήσουμε! Είναι δημοκρατικό αυτό? Έχουν ενταχθεί σ΄αυτές τις Ενώσεις εκατοντάδες συνάδελφοι και τους λέμε τι? Ξεγραφτείτε?

 • 13 Απριλίου 2017, 19:51 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ

  Οι Περιφερειακές Ενώσεις (όπως π.χ. Αττικής, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Κ. Μακεδονίας κ.λ.π) ήταν αυτές που ίδρυσαν την ΠΟΕΣ και τώρα η ΠΟΕΣ μέσω της τροπολογίας τις καταργεί και δεν μπορώ να πιστέψω το αντίθετο οτι δηλαδή δεν το επιθυμεί, γιατί θα βλέπαμε μια ανάρτησή της για την συγκεκριμένη τροπολογία! Μακάρι να πρυτανεύσει η λογική, γιατί η εκπροσώπηση των στρατιωτικών απο τις Ενώσεις αφορά όλο το Στράτευμα και όχι μόνο τα εγγεγραμμένα στελέχη τους. Όλοι μας κάποια στιγμή θα αποχωρίσουμε απο τις Ε.Δ. Θα πρέπει λοιπόν, να αφήσουμε νομοθεσία που δεν θα δένει τα χέρια τους αλλά θα τους δίνει δύναμη! Χάνεται απο οτι βλέπω ο σκοπός για τον οποίο δημιουργήθηκαν οι Ενώσεις!Η ρύθμιση αυτή είναι προβληματική συνταγματικά και αντίθετη με όσα είχε δεχθεί η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, η οποία έχει αναγνωρίσει το δικαίωμα των στρατιωτικών να συνιστούν και να συμμετέχουν σε σωματεία. Παράλληλα, η ίδια ρύθμιση σηματοδοτεί την οριστική απαξίωση των υφιστάμενων Ενώσεων Περιφερειών
  διαλύονται νόμιμα συνεστημένα και αναγνωρισμένα σωματεία τα οποία είχαν συμμορφωθεί πλήρως με τον νόμο Ν.4407/2016 που πέρασε λίγους μήνες πριν.Η τροποποίηση αυτή δεν πρέπει να ισχύσει . Δεν μπορεί ο νόμος του Σεπτεμβρίου να τροποποιείται τον Απρίλιο του επόμενου έτους μόνο και μόνο επειδή δεν μας βολεύουν οι περιφερειακές Ενώσεις! Έχουν συσταθεί Ενώσεις στις περιφέρειες, ξοδεύτηκαν χρήματα, κόπος συναδέλφων και ξαφνικά να σβήσουν! Ξεκίνησε η διαδικασία της συλλογικής έκφρασης των Στρατιωτικών, κατά την γνώμη μου ορθά, και τώρα τι μας λέτε? Κατάργηση των Ενώσεων με μια τροπολογία! Σαν να λέμε ένα ψηφισμένο κόμμα στη βουλή απο τον λαό , επειδή δεν μας βολεύει να το καταργήσουμε! Είναι δημοκρατικό αυτό? Έχουν ενταχθεί σ΄αυτές τις Ενώσεις εκατοντάδες συνάδελφοι και τους λέμε τι? Ξεγραφτείτε?

 • 13 Απριλίου 2017, 19:54 | ΣΑΚΗΣ Α

  Οι Περιφερειακές Ενώσεις (όπως π.χ. Αττικής, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Κ. Μακεδονίας κ.λ.π) ήταν αυτές που ίδρυσαν την ΠΟΕΣ και τώρα η ΠΟΕΣ μέσω της τροπολογίας τις καταργεί και δεν μπορώ να πιστέψω το αντίθετο οτι δηλαδή δεν το επιθυμεί, γιατί θα βλέπαμε μια ανάρτησή της για την συγκεκριμένη τροπολογία! Μακάρι να πρυτανεύσει η λογική, γιατί η εκπροσώπηση των στρατιωτικών απο τις Ενώσεις αφορά όλο το Στράτευμα και όχι μόνο τα εγγεγραμμένα στελέχη τους. Όλοι μας κάποια στιγμή θα αποχωρίσουμε απο τις Ε.Δ. Θα πρέπει λοιπόν, να αφήσουμε νομοθεσία που δεν θα δένει τα χέρια τους αλλά θα τους δίνει δύναμη! Χάνεται απο οτι βλέπω ο σκοπός για τον οποίο δημιουργήθηκαν οι Ενώσεις!Η ρύθμιση αυτή είναι προβληματική συνταγματικά και αντίθετη με όσα είχε δεχθεί η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, η οποία έχει αναγνωρίσει το δικαίωμα των στρατιωτικών να συνιστούν και να συμμετέχουν σε σωματεία. Παράλληλα, η ίδια ρύθμιση σηματοδοτεί την οριστική απαξίωση των υφιστάμενων Ενώσεων Περιφερειών
  διαλύονται νόμιμα συνεστημένα και αναγνωρισμένα σωματεία τα οποία είχαν συμμορφωθεί πλήρως με τον νόμο Ν.4407/2016 που πέρασε λίγους μήνες πριν.Η τροποποίηση αυτή δεν πρέπει να ισχύσει . Δεν μπορεί ο νόμος του Σεπτεμβρίου να τροποποιείται τον Απρίλιο του επόμενου έτους μόνο και μόνο επειδή δεν μας βολεύουν οι περιφερειακές Ενώσεις! Έχουν συσταθεί Ενώσεις στις περιφέρειες, ξοδεύτηκαν χρήματα, κόπος συναδέλφων και ξαφνικά να σβήσουν! Ξεκίνησε η διαδικασία της συλλογικής έκφρασης των Στρατιωτικών, κατά την γνώμη μου ορθά, και τώρα τι μας λέτε? Κατάργηση των Ενώσεων με μια τροπολογία! Σαν να λέμε ένα ψηφισμένο κόμμα στη βουλή απο τον λαό , επειδή δεν μας βολεύει να το καταργήσουμε! Είναι δημοκρατικό αυτό? Έχουν ενταχθεί σ΄αυτές τις Ενώσεις εκατοντάδες συνάδελφοι και τους λέμε τι? Ξεγραφτείτε?

 • 13 Απριλίου 2017, 17:23 | Κώνσταντινος Καμπουρόπουλος

  Θα επρεπε να ερθει πιο νωρις αυτη η τροποποιηση για να μπουνε ολα σε μια σειρα

 • 13 Απριλίου 2017, 17:31 | Ηλίας Ματιάς

  Επιτέλους κάτι σωστό για τις Ενώσεις Στρατιωτικών.

 • 13 Απριλίου 2017, 11:09 | Ηλίας Ντούβλης

  Με το παρόν άρθρο δίνεται η δυνατότητα σε μειοψηφίες να εκπροσωπούν πλειοψηφίες.
  Ακόμη και εάν τα μέλη μίας ένωσης στρατιωτικών είναι το 10% των υπηρετούντων (π.χ. 100 στους 1000) τους παραχωρείται η εξουσία να εκπροσωπούν το σύνολο.
  Προτείνεται να υπάρχει ελάχιστο όριο 51% εγγεγραμμένων εκ των υπηρετούντων στρατιωτικών στις μονάδες της περιοχής ευθύνης των πρωτοβάθμιων Σωματείων ώστε να μπορεί να δικαιούται η πρωτοβάθμια Ένωση να εκπροσωπεί δημοκρατικά τους στρατιωτικούς.

 • 13 Απριλίου 2017, 00:03 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΝΑΒΟΥΡΗΣ

  Οι Περιφερειακές Ενώσεις (όπως π.χ. Αττικής, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Κ. Μακεδονίας κ.λ.π) ήταν αυτές που ίδρυσαν την ΠΟΕΣ και τώρα η ΠΟΕΣ μέσω της τροπολογίας τις καταργεί και δεν μπορώ να πιστέψω το αντίθετο οτι δηλαδή δεν το επιθυμεί, γιατί θα βλέπαμε μια ανάρτησή της για την συγκεκριμένη τροπολογία! Μακάρι να πρυτανεύσει η λογική, γιατί η εκπροσώπηση των στρατιωτικών απο τις Ενώσεις αφορά όλο το Στράτευμα και όχι μόνο τα εγγεγραμμένα στελέχη τους. Όλοι μας κάποια στιγμή θα αποχωρίσουμε απο τις Ε.Δ. Θα πρέπει λοιπόν, να αφήσουμε νομοθεσία που δεν θα δένει τα χέρια τους αλλά θα τους δίνει δύναμη! Χάνεται απο οτι βλέπω ο σκοπός για τον οποίο δημιουργήθηκαν οι Ενώσεις!

  Η ρύθμιση αυτή είναι προβληματική συνταγματικά και αντίθετη με όσα είχε δεχθεί η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, η οποία έχει αναγνωρίσει το δικαίωμα των στρατιωτικών να συνιστούν και να συμμετέχουν σε σωματεία. Παράλληλα, η ίδια ρύθμιση σηματοδοτεί την οριστική απαξίωση των υφιστάμενων Ενώσεων Περιφερειών
  διαλύονται νόμιμα συνεστημένα και αναγνωρισμένα σωματεία τα οποία είχαν συμμορφωθεί πλήρως με τον νόμο Ν.4407/2016 που πέρασε λίγους μήνες πριν.

  Η τροποποίηση αυτή δεν πρέπει να ισχύσει . Δεν μπορεί ο νόμος του Σεπτεμβρίου να τροποποιείται τον Απρίλιο του επόμενου έτους μόνο και μόνο επειδή δεν μας βολεύουν οι περιφερειακές Ενώσεις! Έχουν συσταθεί Ενώσεις στις περιφέρειες, ξοδεύτηκαν χρήματα, κόπος συναδέλφων και ξαφνικά να σβήσουν! Ξεκίνησε η διαδικασία της συλλογικής έκφρασης των Στρατιωτικών, κατά την γνώμη μου ορθά, και τώρα τι μας λέτε? Κατάργηση των Ενώσεων με μια τροπολογία! Σαν να λέμε ένα ψηφισμένο κόμμα στη βουλή απο τον λαό , επειδή δεν μας βολεύει να το καταργήσουμε! Είναι δημοκρατικό αυτό? Έχουν ενταχθεί σ΄αυτές τις Ενώσεις εκατοντάδες συνάδελφοι και τους λέμε τι? Ξεγραφτείτε?

 • 11 Απριλίου 2017, 20:01 | Απόστολος Λώλης

  Φαίνεται ότι μεθοδεύεται η κατάργηση των πολυπληθέστερων και πλεόν δραστήριων Περιφερειακών Ενώσεων (όπως Ηπείρου, Θεσσαλίας, Κ. Μακεδονίας, κλπ), οι οποίες είναι από τα ιδρυτικά μέλη της Ομοσπονδίας και οι οποίες είχαν εναρμονιστεί με το νόμο 4407/2016 πριν από την ΠΟΕΣ. Το γεγονός αυτό αποδυναμώνει εμφανέστατα την όποια προσπάθεια για τη συλλογική έκφραση των στρατιωτικών, επ’ ωφελεία συγκεκριμένων προσώπων και σωματείων. Στην Ηπειρωτική Ελλάδα πρέπει η δομή να περιλαμβάνει Πρωτοβάθμια Σωματεία ανά Περιφέρεια, αντιθέτως για λόγους λειτουργικότητας, στη Νησιωτική Ελλάδα και στην Αττική ενδείκνυται η οργάνωση σε Πρωτοβάθμια Σωματεία ανά Περιφερειακή Ενότητα.

  Πρέπει να θεσπιστεί ελάχιστος αριθμός μελών για να εισέλθει και να γίνεται δεκτό στην Ομοσπονδία, ένα οποιοδήποτε Περιφερειακό Σωματείο (προς αποφυγή ιδιοτελών δράσεων και στοχεύσεων), ώστε να μην αποτελεί συντεχνιακό μόρφωμα, αλλά επαγγελματική συλλογικότητα με επαρκή τοπική εκπροσώπηση. Οι οικονομικοί πόροι των Πρωτοβάθμιων Σωματείων πρέπει να ενισχυθούν σε επίπεδο 80%, με αντίστοιχη μείωση των πόρων της Ομοσπονδίας, προς την οποία θα πρέπει να κατευθύνεται μόνο ένα μικρό μέρος από τις συνδρομές των μελών. Η ανεξάρτητη και ακηδεμόνευτη δράση των Πρωτοβάθμιων Σωματείων, δεν εξασφαλίζεται μέσω της λειτουργίας μιας και μόνο ιστοσελίδας της Ομοσπονδίας, που υπέχει κίνδυνο ‘’φιλτραρίσματος’’ των δράσεων και των απόψεων, κατά την κρίση του Προεδρείου της Ομοσπονδίας. Ο πλουραλισμός και η πολυφωνία, αποτελούν ένδειξη ανόθευτης δημοκρατικής λειτουργίας, εφόσον τηρείται ευλαβικά το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

  Η προσθήκη 15(Β), έρχεται σε αντίθεση με τον συνδικαλιστικό νόμο Ν.1264/1982, ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Δ’ (ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ), Άρθρο 10 (Εκλογές).

  Η παράγραφος 8 δημιουργεί προφανή και εύλογα ερωτήματα:
  – Γιατί η ΠΟΕΣ δεν εναρμονίστηκε εντός 6μήνου με τον Ν 4407/2016; Ισχύει ότι παραμένει αστικό σωματείο, μέχρι και σήμερα;
  – Γιατί η εν λόγω τροποποίηση δίνει 3μηνη παράταση στο Δ.Σ της ΠΟΕΣ, ενώ θα έπρεπε να παραιτηθεί;
  – Με απόφαση του ΔΣ της ΠΟΕΣ ή του Συνεδρίου της γίνεται τροποποίηση του καταστατικού;

  Τέλος προτείνεται να εξεταστεί αν όχι τώρα, ίσως στο μέλλον, μια διαφορετική δομή στην εκπροσώπηση των στρατιωτικών, η οποία θα εναρμονίζεται με τη διάρθρωση Ενόπλων Δυνάμεων:
  • Περιφερειακές Ενώσεις ή Ενότητες ανά Κλάδο (Στρατός, Ναυτικό, Αεροπορία), με ελάχιστο αριθμό μελών τα 50 άτομα, ανά σωματείο.
  • Τρεις Πανελλήνιες Ομοσπονδίες ανά Κλάδο, ως Δευτεροβάθμια Σωματεία, με ελάχιστο αριθμό μελών τα 10 Πρωτοβάθμια Σωματεία.
  • Μια Πανελλήνια Συνομοσπονδία όλων των Δευτεροβάθμιων Σωματείων, ως ανώτατο Τριτοβάθμιο όργανο.

 • 11 Απριλίου 2017, 19:43 | ΝΑΣΟΣ

  1. Στην παράγραφο 2 στο εδάφιο 5 θα πρέπει να συμπεριληφθεί η πρόβλεψη που υπήρχε στο Ν.4407/16 ώστε στελέχη των ΕΔ που υπηρετούν σε Μονάδες που εδρεύουν σε Περιφερειακές Ενότητες όπου δεν υπάρχουν Πρωτοβάθμιες Ενώσεις να μπορούν να εγγραφούν στην Ένωση που βρίσκεται στην εγγύτερη της Μονάδας Περιφερειακή Ενότητα (Αναφέρομαι μόνο σε Περιφερειακές Ενότητες και όχι σε Περιφέρειες).
  2. Στην παράγραφο 4 εισάγεται για πρώτη φορά η έννοια του πειθαρχικού συμβουλίου στις Πρωτοβάθμιες Ενώσεις… Μάλλον δεν χρειάζεται, καθότι η Γενική Συνέλευση των ενώσεων, σύμφωνα με τα υφιστάμενα καταστατικά, αποφασίζει για τη διαγραφή μελών για τους λόγους που αναφέρονται στα εκάστοτε καταστατικά. Αντιθέτως δεν αναφέρεται ο αριθμός των σταυρών που απαιτούνται για την εκλογή των αντιπροσώπων για το συνέδριο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών.
  3. Στην παράγραφο 5 στο εδάφιο 15Β η συμμετοχή ενός (1) συνέδρου ανά 100 εγγεγραμμένα μέλη κάθε Πρωτοβάθμιας Ένωσης θεωρώ ότι εξαφανίζει την αντιπροσωπευτικότητα και την πολυφωνία στο Συνέδριο, δεδομένου ότι ο αριθμός των μελών των περισσοτέρων Πρωτοβάθμιων Ενώσεων είναι μικρός. Επιπρόσθετα είναι άδικο για μια Ένωση που έχει 95 μέλη να εκλέγει τον ίδιο αριθμό αντιπροσώπων με μια που αριθμεί 25… Θεωρώ ότι το μέτρο θα πρέπει να είναι τουλάχιστον το μισό, δηλαδή ένας (1) σύνεδρος για 50 εγγεγραμμένα μέλη.
  4. Η πρόβλεψη του εδαφίου 15Β της παραγράφου 5 για συμμετοχή ως αντιπροσώπων στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών και των εκάστοτε μελών του απερχόμενου Δ.Σ. της Ομοσπονδίας (15 μέλη), ανεξαρτήτως εκλογής τους από τις πρωτοβάθμιες ενώσεις είναι λάθος. Σε συνδυασμό με την συμμετοχή ενός (1) συνέδρου ανά 100 εγγεγραμμένα μέλη κάθε Πρωτοβάθμιας Ένωσης κινεί υποψίες ότι σκοπεύει στην εξαφάνιση της πολυφωνίας στο Συνέδριο.
  5. Η παράγραφος 6 θα πρέπει να διαγραφεί, καθότι η πρόβλεψη του Ν.4407/2016 είναι πιο δημοκρατική.
  6. Η παράγραφος 7 θα πρέπει να διαγραφεί γιατί ουσιαστικά καταργεί Πρωτοβάθμιες Ενώσεις που ιδρύθηκαν σε Περιφέρειες με έξοδα, χρόνο και κόπο κάποιων και απαριθμούν εκατοντάδες μέλη (και κατά συνέπεια μεγαλύτερο αριθμό αντιπροσώπων στο συνέδριο…) Ας απαγορευτεί στο εξής η ίδρυση πρωτοβάθμιων σωματείων στις Περιφέρειες…
  7. Η παράγραφος 8 θα πρέπει να διαγραφεί. Ο Ν.4407/2016 έδινε 6μηνη προθεσμία για εναρμόνιση του καταστατικού των σωματείων. Για όσα σωματεία δεν το έπραξαν 9 μήνες μετά, η παράγραφος 14 του Άρθρου 50 του Ν.4407/2016 είναι σαφής… Επιπρόσθετα η τροποποίηση του καταστατικού θα πρέπει να γίνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κι όχι του Δ.Σ.
  8. Να τροποποιηθεί η παράγραφος 12 του Άρθρου 50 του Ν.4407/2016 ώστε τα 2/3 του ποσού των συνδρομών των μελών πρωτοβάθμιων σωματείων να αποδίδεται σε αυτά και το 1/3 στην Πανελλήνια Ομοσπονδία. Ούτως ή άλλως το καταστατικό της ΠΟΕΣ προβλέπει καταβολή ποσού ύψους 300ΕΥΡΩ από τις ενώσεις ώς δικαίωμα εγγραφής, και στην σημερινή εποχή είναι δύσκολη η καταβολή εκτάκτων εισφορών στα μέλη των πρωτοβάθμιων ενώσεων για να ανταποκριθούν στα έξοδά τους.
  9. Να τροποποιηθεί η παράγραφος 9 του Άρθρου 50 του Ν.4407/2016 ώστε να δίνεται η δυνατότητα στις πρωτοβάθμιες ενώσεις να έχουν δικές τους ιστοσελίδες και σελίδες σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθότι εξυπηρετεί την πολυφωνία. Αν δημοσιεύσουν κάτι που αντίκειται στο Ν.4407/16 και το καταστατικό της Ομοσπονδίας, μπορεί να επιβληθεί ποινή από την Ομοσπονδία, σύμφωνα με την παράγραφο 13 του Άρθρου 50 του Ν.4407/2016. ΤΕΛΟΣ,ΓΕΝΙΚΑ, ΘΕΩΡΩ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΝΩΡΙΣ (ΟΥΤΕ 9 ΜΗΝΕΣ ΜΕΤΑ) ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν.4407/2016…

 • 11 Απριλίου 2017, 15:58 | Α.ΣΑΡΡΗΣ

  Η ρύθμιση αυτή είναι προβληματική συνταγματικά και αντίθετη με όσα είχε δεχθεί η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, η οποία έχει αναγνωρίσει το δικαίωμα των στρατιωτικών να συνιστούν και να συμμετέχουν σε σωματεία. Παράλληλα, η ίδια ρύθμιση σηματοδοτεί την οριστική απαξίωση των υφιστάμενων Ενώσεων Περιφερειών
  διαλύονται νόμιμα συνεστημένα και αναγνωρισμένα σωματεία τα οποία είχαν συμμορφωθεί πλήρως με τον νόμο Ν.4407/2016 που πέρασε λίγους μήνες πριν,Η ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 15Β ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΑΛΕΙΦΕΙ ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΝΟΗΤΟ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΑΠΕΡΧΟΜΕΝΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΟΥΝ ΕΚΛΕΓΕΙ ΑΠΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ. ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΑΤΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΚΛΕΓΕΙΝ ΚΑΙ ΕΚΛΕΓΕΣΘΑΙ,Η ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1Α ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΕΙ ΤΙΣ ΗΔΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΟΠΟΥ ΗΤΑΝ ΟΙ ΙΔΡΥΤΕΣ ΤΗΣ ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΟΕΣ

 • 11 Απριλίου 2017, 10:47 | ΚΑΓΚΑΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

  A.Η ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 15Β ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΑΛΕΙΦΕΙ ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΝΟΗΤΟ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΑΠΕΡΧΟΜΕΝΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΟΥΝ ΕΚΛΕΓΕΙ ΑΠΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ. ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΑΤΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΚΛΕΓΕΙΝ ΚΑΙ ΕΚΛΕΓΕΣΘΑΙ. Β. Η ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6 ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΑΛΕΙΦΕΙ ΚΑΘΟΣΟΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΙΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΙΟΥΣ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΩΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΕΣ ΣΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ. Γ. Η ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑΤΙ ΩΣ ΕΛΛΗΝ ΠΟΛΙΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ ΟΠΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΟΥ Σ΄ ΕΝΑ ΑΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ πχ. ΣΤΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΜΙΑΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ. Δ. Η ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1Α ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΕΙ ΤΙΣ ΗΔΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΟΠΟΥ ΗΤΑΝ ΟΙ ΙΔΡΥΤΕΣ ΤΗΣ ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΟΕΣ. ΕΠΙΣΗΣ Η ΠΟΕΣ ΠΑΡΟΛΟ ΠΟΥ Ο ΝΟΜΟΣ 4407/2016 ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 30Γ ΠΑΡ4Α. ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΜΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Ή ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΝΕΚΡΙΝΕ (ΠΩΣ ΑΡΑΓΕ ΕΝΑ ΑΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ?) ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΤΙΣ ΗΔΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ, ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΒΟΛΟΥ-ΚΙΛΚΙΣ-ΣΕΡΡΕΣ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΑΡΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΠΟΥ ΕΘΕΤΕ Ο ΝΟΜΟΣ. Ε. Η ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5 ΠΟΥ ΠΡΟΣΘΕΤΕΙ ΝΕΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 15Β ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ 1264/1982 ΑΡΘΡΟ 30Γ ΚΑΤΑΔΕΙΚΝΥΕΙ ΟΤΙ ΘΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΙΚΡΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΘΟΣΟΝ Η ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΕΝΑΣ ΣΥΝΕΔΡΟΣ ΑΝΑ 100 ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΗ ΚΑΙ ΕΤΣΙ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ Η ΠΟΛΥΦΩΝΙΑ ΚΑΙ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΤΙΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΕΚΛΟΓΗ ΑΠΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ ΤΟ ΤΙ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΠΕΤΥΧΕΙ Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ.

 • 10 Απριλίου 2017, 23:45 | Παναγιώτης

  1. Στην παράγραφο 2 στο εδάφιο 5 θα πρέπει να συμπεριληφθεί η πρόβλεψη που υπήρχε στο Ν.4407/16 ώστε στελέχη των ΕΔ που υπηρετούν σε Μονάδες που εδρεύουν σε Περιφερειακές Ενότητες όπου δεν υπάρχουν Πρωτοβάθμιες Ενώσεις να μπορούν να εγγραφούν στην Ένωση που βρίσκεται στην εγγύτερη της Μονάδας Περιφερειακή Ενότητα (Αναφέρομαι μόνο σε Περιφερειακές Ενότητες και όχι σε Περιφέρειες).
  2. Στην παράγραφο 4 εισάγεται για πρώτη φορά η έννοια του πειθαρχικού συμβουλίου στις Πρωτοβάθμιες Ενώσεις… Μάλλον δεν χρειάζεται, καθότι η Γενική Συνέλευση των ενώσεων, σύμφωνα με τα υφιστάμενα καταστατικά, αποφασίζει για τη διαγραφή μελών για τους λόγους που αναφέρονται στα εκάστοτε καταστατικά. Αντιθέτως δεν αναφέρεται ο αριθμός των σταυρών που απαιτούνται για την εκλογή των αντιπροσώπων για το συνέδριο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών.
  3. Στην παράγραφο 5 στο εδάφιο 15Β η συμμετοχή ενός (1) συνέδρου ανά 100 εγγεγραμμένα μέλη κάθε Πρωτοβάθμιας Ένωσης θεωρώ ότι εξαφανίζει την αντιπροσωπευτικότητα και την πολυφωνία στο Συνέδριο, δεδομένου ότι ο αριθμός των μελών των περισσοτέρων Πρωτοβάθμιων Ενώσεων είναι μικρός. Επιπρόσθετα είναι άδικο για μια Ένωση που έχει 95 μέλη να εκλέγει τον ίδιο αριθμό αντιπροσώπων με μια που αριθμεί 25… Θεωρώ ότι το μέτρο θα πρέπει να είναι τουλάχιστον το μισό, δηλαδή ένας (1) σύνεδρος για 50 εγγεγραμμένα μέλη.
  4. Η πρόβλεψη του εδαφίου 15Β της παραγράφου 5 για συμμετοχή ως αντιπροσώπων στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών και των εκάστοτε μελών του απερχόμενου Δ.Σ. της Ομοσπονδίας (15 μέλη), ανεξαρτήτως εκλογής τους από τις πρωτοβάθμιες ενώσεις είναι λάθος. Σε συνδυασμό με την συμμετοχή ενός (1) συνέδρου ανά 100 εγγεγραμμένα μέλη κάθε Πρωτοβάθμιας Ένωσης κινεί υποψίες ότι σκοπεύει στην εξαφάνιση της πολυφωνίας στο Συνέδριο.
  5. Η παράγραφος 6 θα πρέπει να διαγραφεί, καθότι η πρόβλεψη του Ν.4407/2016 είναι πιο δημοκρατική.
  6. Η παράγραφος 7 θα πρέπει να διαγραφεί γιατί ουσιαστικά καταργεί Πρωτοβάθμιες Ενώσεις που ιδρύθηκαν σε Περιφέρειες με έξοδα, χρόνο και κόπο κάποιων και απαριθμούν εκατοντάδες μέλη (και κατά συνέπεια μεγαλύτερο αριθμό αντιπροσώπων στο συνέδριο…) Ας απαγορευτεί στο εξής η ίδρυση πρωτοβάθμιων σωματείων στις Περιφέρειες…
  7. Η παράγραφος 8 θα πρέπει να διαγραφεί. Ο Ν.4407/2016 έδινε 6μηνη προθεσμία για εναρμόνιση του καταστατικού των σωματείων. Για όσα σωματεία δεν το έπραξαν 9 μήνες μετά, η παράγραφος 14 του Άρθρου 50 του Ν.4407/2016 είναι σαφής… Επιπρόσθετα η τροποποίηση του καταστατικού θα πρέπει να γίνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κι όχι του Δ.Σ.
  8. Να τροποποιηθεί η παράγραφος 12 του Άρθρου 50 του Ν.4407/2016 ώστε τα 2/3 του ποσού των συνδρομών των μελών πρωτοβάθμιων σωματείων να αποδίδεται σε αυτά και το 1/3 στην Πανελλήνια Ομοσπονδία. Ούτως ή άλλως το καταστατικό της ΠΟΕΣ προβλέπει καταβολή ποσού ύψους 300ΕΥΡΩ από τις ενώσεις ώς δικαίωμα εγγραφής, και στην σημερινή εποχή είναι δύσκολη η καταβολή εκτάκτων εισφορών στα μέλη των πρωτοβάθμιων ενώσεων για να ανταποκριθούν στα έξοδά τους.
  9. Να τροποποιηθεί η παράγραφος 9 του Άρθρου 50 του Ν.4407/2016 ώστε να δίνεται η δυνατότητα στις πρωτοβάθμιες ενώσεις να έχουν δικές τους ιστοσελίδες και σελίδες σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθότι εξυπηρετεί την πολυφωνία. Αν δημοσιεύσουν κάτι που αντίκειται στο Ν.4407/16 και το καταστατικό της Ομοσπονδίας, μπορεί να επιβληθεί ποινή από την Ομοσπονδία, σύμφωνα με την παράγραφο 13 του Άρθρου 50 του Ν.4407/2016.

  ΤΕΛΟΣ,ΓΕΝΙΚΑ, ΘΕΩΡΩ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΝΩΡΙΣ (ΟΥΤΕ 9 ΜΗΝΕΣ ΜΕΤΑ) ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν.4407/2016…

 • 10 Απριλίου 2017, 20:29 | ΗΛΙΑΣ

  Μεθοδεύεται η κατάργηση των πολυπληθέστερων και παλαιότερων Περιφερειακών Ενώσεων (όπως π.χ. Αττικής, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Κ. Μακεδονίας κλπ), οι οποίες είναι από τα ιδρυτικά μέλη της Ομοσπονδίας και οι οποίες είχαν εναρμονιστεί με το νόμο 4407/2016 πριν από την ΠΟΕΣ. Το γεγονός αυτό αποδυναμώνει εμφανέστατα την όποια προσπάθεια για τη συλλογική έκφραση των στρατιωτικών, επ’ ωφελεία συγκεκριμένων προσώπων και σωματείων. Στην Ηπειρωτική Ελλάδα πρέπει η δομή να περιλαμβάνει Πρωτοβάθμια Σωματεία ανά Περιφέρεια, αντιθέτως για λόγους λειτουργικότητας, στη Νησιωτική Ελλάδα και στην Αττική ενδείκνυται η οργάνωση σε Πρωτοβάθμια Σωματεία ανά Περιφερειακή Ενότητα.

  Πρέπει να θεσπιστεί ελάχιστος αριθμός μελών για να εισέλθει και να γίνεται δεκτό στην Ομοσπονδία, ένα οποιοδήποτε Περιφερειακό Σωματείο (προς αποφυγή ιδιοτελών δράσεων και στοχεύσεων), ώστε να μην αποτελεί συντεχνιακό μόρφωμα, αλλά επαγγελματική συλλογικότητα με επαρκή τοπική εκπροσώπηση. Οι οικονομικοί πόροι των Πρωτοβάθμιων Σωματείων πρέπει να ενισχυθούν σε επίπεδο 80%, με αντίστοιχη μείωση των πόρων της Ομοσπονδίας, προς την οποία θα πρέπει να κατευθύνεται μόνο ένα μικρό μέρος από τις συνδρομές των μελών. Η ανεξάρτητη και ακηδεμόνευτη δράση των Πρωτοβάθμιων Σωματείων, δεν εξασφαλίζεται μέσω της λειτουργίας μιας και μόνο ιστοσελίδας της Ομοσπονδίας, που υπέχει κίνδυνο ‘’φιλτραρίσματος’’ των δράσεων και των απόψεων, κατά την κρίση του Προεδρείου της Ομοσπονδίας. Ο πλουραλισμός και η πολυφωνία, αποτελούν ένδειξη ανόθευτης δημοκρατικής λειτουργίας, εφόσον τηρείται ευλαβικά το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

  Η προσθήκη 15(Β), έρχεται σε αντίθεση με τον συνδικαλιστικό νόμο Ν.1264/1982, ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Δ’ (ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ), Άρθρο 10 (Εκλογές).

  Η παράγραφος 8 δημιουργεί προφανή και εύλογα ερωτήματα:
  – Γιατί η ΠΟΕΣ δεν εναρμονίστηκε εντός 6μήνου με τον Ν 4407/2016;
  – Γιατί η εν λόγω τροποποίηση δίνει 3μηνη παράταση στο Δ.Σ της ΠΟΕΣ, ενώ θα έπρεπε να παραιτηθεί;
  – Με απόφαση του ΔΣ της ΠΟΕΣ ή του Συνεδρίου της γίνεται τροποποίηση του καταστατικού;

  Τέλος προτείνεται να εξεταστεί μια διαφορετική δομή στην εκπροσώπηση των στρατιωτικών, η οποία θα εναρμονίζεται με την δομή Ενόπλων Δυνάμεων:
  • Περιφερειακές Ενώσεις ή Ενότητες ανά Κλάδο (Στρατός, Ναυτικό, Αεροπορία), με ελάχιστο αριθμό μελών τα 50 άτομα, ανά σωματείο.
  • Τρεις Πανελλήνιες Ομοσπονδίες ανά Κλάδο, ως Δευτεροβάθμια Σωματεία, με ελάχιστο αριθμό μελών τα 10 Πρωτοβάθμια Σωματεία.
  • Μια Πανελλήνια Συνομοσπονδία όλων των Δευτεροβάθμιων Σωματείων, ως ανώτατο Τριτοβάθμιο όργανο.

 • 10 Απριλίου 2017, 18:13 | Νικος Nτ.

  Πρόκειται για δίκαιες ρυθμίσεις καθόσον
  α) για λόγους λειτουργικούς,που ανάγονται στο μεγάλο χωρικό εύρος των Περιφερειών (ιδιαίτερα στη νησιωτική Ελλάδα), γεγονός που καθιστά εξαιρετικά δυσχερή τη σύγκληση των διοικητικών συμβουλίων, καθόσον τα μέλη που θα τα συγκροτούν ενδέχεται να υπηρετούν σε διαφορετικές μεταξύ τους Μονάδες, οι οποίες απέχουν η μία από την άλλη αρκετά χιλιόμετρα, με αποτέλεσμα, αφενός να επιβαρύνονται με μεγάλα οικονομικά ποσά και αφετέρου να αναλώνουν αρκετό χρόνο για τη μετακίνησή τους και
  β) εάν παραμείνει η σύσταση των σωματείων μόνο στην περιφέρεια και όχι στις περιφερειακές ενότητες, όπως καθορίζει η τωρινή ρύθμιση, θα δημιουργούσε μελλοντικά πρόβλημα στις περιφέρειες με μεγάλο αριθμό μελών, όπου θα ήταν αδύνατη η ολοκλήρωση των διαδικασιών γενικής συνέλευσης σε θέματα που άπτονται του καταστατικού, καθόσον αυτό θα απαιτούσε την παρουσία των 2/3 των μελών. Το φαινόμενο αυτό το έχουν σήμερα ορισμένες ενώσεις των Σωμάτων Ασφαλείας που δεν μπορούν να κάνουν γενική συνέλευση έτσι ώστε να αλλάξουν άρθρα του καταστατικού τους.

 • 10 Απριλίου 2017, 12:21 | Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος

  Με το παρόν άρθρο δίνεται η δυνατότητα σε μειοψηφίες να εκπροσωπούν πλειοψηφίες.
  Γιατί ακόμη και εάν τα μέλη μίας ένωσης στρατιωτικών είναι το 10% των υπηρετούντων (πχ 100 στους 1000) τους παραχωρείται η εξουσία να εκπροσωπούν το σύνολο.

  Ακόμη και να αποφασίσουν 200 άτομα από τα 1000 που υπηρετούν στην περιοχή να εγγραφούν στην πρωτοβάθμια ένωση και λόγω αριθμού να πάρουν το σωματείο στα χέρια τους, πάλι δεν θα μπορούν να κάνουν τίποτα μιας και είναι υποχρεωμένα να εγγραφούν στην ΠΟΕΣ και να ακολουθούν την γραμμή που θα ορίζει η ΠΟΕΣ.

  Δηλαδή παραχωρείται στην υπάρχουσα ΠΟΕΣ ο πλήρης έλεγχος των διεκδικήσεων των στρατιωτικών.

  Προτείνεται να υπάρχει ελάχιστο όριο 51% εγγεγραμμένων εκ των υπηρετούντων στρατιωτικών στις μονάδες της περιοχής ευθύνης των πρωτοβάθμιων σωματείων ώστε να μπορεί να δικαιούται η πρωτοβάθμια ένωση να εκπροσωπεί δημοκρατικά τους στρατιωτικούς.
  Το κόστος εγγραφής καθώς και το ετήσιο κόστος να ορίζεται από το προεδρείο της κάθε ένωσης Περιφερειακής Ενότητας.

 • 10 Απριλίου 2017, 12:49 | Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος

  Με το παρόν άρθρο δίνεται η δυνατότητα σε μειοψηφίες να εκπροσωπούν πλειοψηφίες.
  Γιατί ακόμη και εάν τα μέλη μίας ένωσης στρατιωτικών είναι το 1% των υπηρετούντων (πχ 100 στους 1000) τους παραχωρείται η εξουσία να εκπροσωπούν το σύνολο.

  Ακόμη και να αποφασίσουν 200 άτομα από τα 1000 που υπηρετούν στην περιοχή να εγγραφούν στην πρωτοβάθμια ένωση και λόγω αριθμού να πάρουν το σωματείο στα χέρια τους, πάλι δεν θα μπορούν να κάνουν τίποτα μιας και είναι υποχρεωμένα να εγγραφούν στην ΠΟΕΣ και να ακολουθούν την γραμμή που θα ορίζει η ΠΟΕΣ.

  Δηλαδή παραχωρείται στην υπάρχουσα ΠΟΕΣ ο πλήρης έλεγχος των διεκδικήσεων των στρατιωτικών.

  Προτείνεται να υπάρχει ελάχιστο όριο 51% εγγεγραμμένων εκ των υπηρετούντων στρατιωτικών στις μονάδες της περιοχής ευθύνης των πρωτοβάθμιων σωματείων ώστε να μπορεί να δικαιούται η πρωτοβάθμια ένωση να εκπροσωπεί δημοκρατικά τους στρατιωτικούς.
  Το κόστος εγγραφής καθώς και το ετήσιο κόστος να ορίζεται από το προεδρείο της κάθε ένωσης Περιφερειακής Ενότητας.

 • 10 Απριλίου 2017, 11:17 | Νίκος Αντωνόπουλος

  Προσωπικά θεωρώ ότι το παρόν άρθρο που αφορά την συλλογική έκφραση των στρατιωτικών δεν είναι ΕΝΩΤΙΚΟ και δεν συμπίπτει με το πνεύμα της αποστολής μας. Τώρα εν συνεχεία σε ότι αφορά το παρόν άρθρο δηλώνω τις προτάσεις μου.

  1α)Η περίπτωση α’της παρ. 4του άρθρου 30Γ του νομού 1264/1982 (Α’79)όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με το άρθρο 50του νόμου 4407/2016(Α’134)να παραμείνει ως έχει.

  2)Η παράγραφος 5 του άρθρου 30Γ του νόμου 1264/1982(Α’79)όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με το άρθρο 50 του Νόμου 4407/2016(Α’134)να παραμείνει ως έχει.

  Η παράγραφος 8γ του άρθρου 30Γ του νομού 1264/1982(Α’79) όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με το άρθρο 50 του νόμου 4407/216(Α’134)να γραφτεί ως εξής:Η ανάμειξη σε θέματα διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων εκτός εάν τίθεται σε κίνδυνο η προστασία των εργαζομένων Στρατιωτικών από παραβιάσεις νόμων και κανονισμών από διάφορα επίπεδα Διοίκησης στις Ένοπλες Δυνάμεις.

  5)Στο 15Β το 2ο εδάφιο να αφαιρεθεί καθώς είναι ΑΝΤΙΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ της διαδικασίας του ΕΚΛΕΓΕΙΝ -ΕΚΛΕΓΕΣΘΑΙ.

  6)Οι παράγραφοι 17-18 να παραμείνουν ως έχουν στο άρθρο 50 του νόμου 4407/2016.

  7)Να αφαιρεθει καθώς δεν είναι ΗΘΙΚΟ!!!

  8)Το 1ο εδάφιο να αφαιρεθεί καθώς ορίζει ακριβώς ο νόμος 4407/2016.Για ποιο λόγο να γίνει τροποποίηση εδώ;;;

  Ευχαριστώ πολύ και εύχομαι να επικρατήσει η λογική.

 • 9 Απριλίου 2017, 23:04 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΩΤΑΣ

  Α. Η ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 15Β ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΑΛΕΙΦΕΙ ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΝΟΗΤΟ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΑΠΕΡΧΟΜΕΝΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΟΥΝ ΕΚΛΕΓΕΙ ΑΠΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ. ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΑΤΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΚΛΕΓΕΙΝ ΚΑΙ ΕΚΛΕΓΕΣΘΑΙ.

  Β. Η ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6 ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΑΛΕΙΦΕΙ ΚΑΘΟΣΟΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΙΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΙΟΥΣ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΩΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΕΣ ΣΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ.

  Γ. Η ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑΤΙ ΩΣ ΕΛΛΗΝ ΠΟΛΙΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ ΟΠΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΟΥ Σ΄ ΕΝΑ ΑΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ πχ. ΣΤΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΜΙΑΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ.

  Δ. Η ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1Α ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΕΙ ΤΙΣ ΗΔΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΟΠΟΥ ΗΤΑΝ ΟΙ ΙΔΡΥΤΕΣ ΤΗΣ ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΟΕΣ.
  ΕΠΙΣΗΣ Η ΠΟΕΣ ΠΑΡΟΛΟ ΠΟΥ Ο ΝΟΜΟΣ 4407/2016 ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 30Γ ΠΑΡ4Α. ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΜΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Ή ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΝΕΚΡΙΝΕ (ΠΩΣ ΑΡΑΓΕ ΕΝΑ ΑΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ?) ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΤΙΣ ΗΔΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ, ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΒΟΛΟΥ-ΚΙΛΚΙΣ-ΣΕΡΡΕΣ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΑΡΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΠΟΥ ΕΘΕΤΕ Ο ΝΟΜΟΣ.

  Ε. Η ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5 ΠΟΥ ΠΡΟΣΘΕΤΕΙ ΝΕΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 15Β ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ 1264/1982 ΑΡΘΡΟ 30Γ ΚΑΤΑΔΕΙΚΝΥΕΙ ΟΤΙ ΘΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΙΚΡΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΘΟΣΟΝ Η ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΕΝΑΣ ΣΥΝΕΔΡΟΣ ΑΝΑ 100 ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΗ ΚΑΙ ΕΤΣΙ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ Η ΠΟΛΥΦΩΝΙΑ ΚΑΙ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΤΙΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΕΚΛΟΓΗ ΑΠΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ ΤΟ ΤΙ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΠΕΤΥΧΕΙ Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ.

 • 9 Απριλίου 2017, 21:38 | Στέφανος Κουκουράβας

  Για την επικείμενη Κατάργηση των Περιφερειακών Ενώσεων, ενός πολύ σοβαρού θέματος, που προέκυψε κατά την ανάρτηση πολυνομοσχεδίου προς δημόσια διαβούλευση όσον αφορά το άρθρο 32 με την τροποποίηση του άρθρου 30Γ Ν.1264/1982 με το οποίο καταργούνται ουσιαστικά οι Ενώσεις Στρατιωτικών σε επίπεδο Περιφέρειας, έχω να τονίσω τα εξής:

  Σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα του άρθρου 50, παρ. 4 του Ν.4407/2016, ορίζεται ότι:

  α. Σε κάθε Περιφέρεια (Ο.Τ.Α) ή Περιφερειακή Ενότητα του Ν. 3852/2010 (Α΄87), όπως ισχύει κάθε φορά, μια πρωτοβάθμια Περιφερειακή Ένωση εν ενεργεία Στρατιωτικών, με την επωνυμία: «Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας ή Περιφερειακής Ενότητας ….», στην οποία δύνανται να εγγραφούν οι υπηρετούντες στις Μονάδες, που εδρεύουν στα γεωγραφικά όρια της Περιφέρειας ή Περιφερειακής Ενότητας αυτής, εν ενεργεία στρατιωτικοί όλων των Κλάδων και βαθμών, ως και των Κοινών Σωμάτων, ανεξαρτήτως προέλευσης.

  Ο νομοθέτης όρισε τα παραπάνω πριν από 8 μήνες και νομοθέτησε τον τρόπο λειτουργίας των Ενώσεων όσον αφορά τη συλλογική έκφραση των Ελλήνων Στρατιωτικών.

  Αναρωτιέμαι και θλίβομαι πρωτίστως, διότι τώρα έρχεται εκ νέου, (ο νομοθέτης) προσπαθώντας εμφανώς να καταργήσει τις Περιφέρειες και μάλιστα με τρόπο αντισυνταγματικό – αντιδεοντολογικό καθόσον τα συγκεκριμένα σωματεία, εναρμονίστηκαν ως όφειλαν, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα του νομοθέτη, (ξοδεύοντας μάλιστα αρκετά χρήματα για την εναρμόνιση) και ταυτόχρονα προκήρυξαν εκλογές, είτε για τα Διοικητικά Όργανα, είτε για τους αντιπροσώπους του συνεδρίου. Ουσιαστικά θα καταργηθούν νομικά πρόσωπα, όπως στην προκειμένη δική μας περίπτωση, η Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Θεσσαλίας (Ε.Σ.ΠΕ.Θ), η λειτουργία της οποίας ανατρέχει στο έτος 2012, καθώς επίσης και εκλεγμένα φυσικά πρόσωπα που αντιπροσωπεύουν το νομικό πρόσωπο της Ενώσεως.

  Η συγκεκριμένη τροποποιητική διάταξη θυμίζει αυτό που κοινώς ονομάζεται «Κοπτοραπτική» γιατί ουσιαστικά κόβει και ράβει, μέχρι να καταφέρει να φέρει στα μέτρα του αυτό που επιθυμεί.

  Αν θέλουμε να ζούμε σε μια ευνομούμενη κοινωνία θα πρέπει να υπάρχουν κανόνες, κοινώς να μη θέλουμε να κόβουμε και να ράβουμε στα μέτρα μας, αγνοώντας όλους τους άλλους, με μια φράση δηλαδή να μη κοιτάμε μόνο το δικό μας κοπάδι, και να επιθυμούμε να ψοφήσει η Κατσίκα του γείτονα.

 • 9 Απριλίου 2017, 21:25 | Γιώτας Κων/νος

  Η τροποποίηση αυτή δεν πρέπει να ισχύσει . Δεν μπορεί ο νόμος του σεπτεμβρίου να τροποποιείται τον Απρίλιο του επόμενου έτους μόνο και μόνο επειδή δεν μας βολεύουν οι περιφεριακές Ενώσεις! Έχουν συσταθεί Ενώσεις στις περιφέρειες, ξοδεύτηκαν χρήματα, κόπος συναδέλφων και ξαφνικά να σβήσουν! Ξεκίνησε η διαδικασία της συλλογικής έκφρασης των Στρατιωτικών, κατά την γνώμη μου ορθά, και τώρα τι μας λέτε? Κατάργηση των Ενώσεων με μια τροπολογία! Σαν να λέμε ένα ψηφισμένο κόμα στη βουλή απο τον λαό , επειδή δεν μας βολεύει να το καταργήσουμε! Είναι δημοκρατικό αυτό? Έχουν ενταχθεί σ΄αυτές τις Ενώσεις εκατοντάδες συνάδελφοι και τους λέμε τι? Ξεγραφτείτε? Οι Περιφερειακές Ενώσεις (όπως π.χ. Αττικής, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Κ. Μακεδονίας κ.λ.π) ήταν αυτές που ιδρυσαν την ΠΟΕΣ και τώρα η ΠΟΕΣ μέσω της τροπολογίας τις καταργεί και δεν μπορώ να πιστεψω το αντίθετο οτι δηλαδή δεν το επιθυμεί, γιατί θα βλέπαμε μια ανάρτησή της για την συγκεκριμένη τροπολογία! Μακάρι να πρυτανεύσει η λογική, γιατί η εκπροσώπηση των στρατιωτικών απο τις Ενώσεις αφορά όλο το Στράτευμα και όχι μόνο τα εγγεγραμένα στελέχη τους. Όλοι μας κάποια στιγμή θα αποχωρίσουμε απο τις Ε.Δ. Θα πρέπει λοιπόν, να αφήσουμε νομοθεσία που δεν θα δένει τα χέρια τους αλλά θα τους δίνει δύναμη! Χάνεται απο οτι βλέπω ο σκοπός για τον οποίο δημιουργήθηκαν οι Ενώσεις!

 • 9 Απριλίου 2017, 21:04 | Παππάς Μίλτος

  Στο 1(α) καταργούνται οι πολυπληθέστερες και παλαιότερες Περιφερειακές Ενώσεις (όπως π.χ. Αττικής, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Κ. Μακεδονίας κλπ) οι οποίες είναι από τα ιδρυτικά μέλη της Ομοσπονδίας και οι οποίες είχαν εναρμονιστεί με το νόμο 4407/2016 πριν από την ΠΟΕΣ.
  Η προσθήκη 15(Β) έρχεται σε αντίθεση με τον συνδικαλιστικό νόμο 1264/1982, ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Δ’ (ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ), Άρθρο 10 (Εκλογές).
  Για την παράγραφο 6 πιστεύω ότι είναι πιο δημοκρατικό να εκλέγεται παρά να ορίζεται. Όμως το ποιο σημαντικό είναι να είναι στρατιωτικοί του ιδίου σώματος (ΣΤΡΑΤΟΣ, ΝΑΥΤΙΚΟ, ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ) με τα Συμβούλια μεταθέσεων και Μετοχικά Ταμεία και όχι ένας για όλα.
  Η παράγραφος 8 δημιουργεί ερωτήματα!!! Γιατί η ΠΟΕΣ δεν εναρμονίστηκε εντός 6μήνου με τον Ν 4407/2016;
  – Γιατί η εν λόγω τροποποίηση δίνει 3μηνη παράταση στο Δ.Σ της ΠΟΕΣ ενώ θα έπρεπε να παραιτηθεί;
  – Με απόφαση του ΔΣ της ΠΟΕΣ ή του Συνεδρίου της γίνεται τροποποίηση του καταστατικού;
  Τέλος προτείνω στην Τροποποίηση του άρθρου 30Γ του ν.1264/1982, παραγ. 4, να εξεταστεί μια διαφορετική δομή στην εκπροσώπηση των στρατιωτικών, η οποία θα εναρμονίζεται με την δομή Ενόπλων Δυνάμεων:
  • Περιφερειακές Ενώσεις ή Ενότητες ανά όπλο (Στρατός, Ναυτικό, Αεροπορία)
  • Τρεις Πανελλήνιες Ομοσπονδίες ανά όπλο ως Δευτεροβάθμια σωματεία.
  • Μια Πανελλήνια Συνομοσπονδία όλων των στρατιωτικών ως Τριτοβάθμιο σωματείο.

 • 9 Απριλίου 2017, 16:05 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΛΕΜΟΝΙΑΣ

  Στο 1(α) καταργούνται Περιφερειακές Ενώσεις (όπως π.χ. Αττικής, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Κ. Μακεδονίας Κ.Λ.Π.) οι οποίες είναι από τα ιδρυτικά μέλη της Ομοσπονδίας) και οι οποίες είχαν εναρμονιστεί με το νόμο 4407/2016 πριν από την ΠΟΕΣ.
  Η προσθήκη 15(Β) έρχεται σε αντίθεση με τον συνδικαλιστικό νόμο 1264/1982, ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Δ’ (ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ), Άρθρο 10 (Εκλογές).
  Για την παράγραφο 6 πιστεύω ότι είναι πιο δημοκρατικό να εκλέγεται παρά να ορίζεται. Όμως το ποιο σημαντικό είναι να είναι στρατιωτικοί του ιδίου σώματος (ΣΤΡΑΤΟΣ, ΝΑΥΤΙΚΟ, ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ) με τα Συμβούλια μεταθέσεων και Μετοχικά Ταμεία και όχι ένας για όλα.
  Η παράγραφος 8 δημιουργεί ερωτήματα!!! Γιατί η ΠΟΕΣ δεν εναρμονίστηκε εντός 6μήνου με τον Ν 4407/2016; – Γιατί η εν λόγω τροποποίηση δίνει 3μηνη παράταση στο Δ.Σ της ΠΟΕΣ ενώ θα έπρεπε να παραιτηθεί; – Με απόφαση του ΔΣ της ΠΟΕΣ ή του Συνεδρίου της γίνεται τροποποίηση του καταστατικού;
  Τέλος προτείνω στην Τροποποίηση του άρθρου 30Γ του ν.1264/1982, παραγ. 4, να εξεταστεί μια διαφορετική δομή στην εκπροσώπηση των στρατιωτικών, η οποία θα εναρμονίζεται με την δομή Ενόπλων Δυνάμεων:
  • Περιφερειακές Ενώσεις ή Ενότητες ανά όπλο (Στρατός, Ναυτικό, Αεροπορία)
  • Τρεις Πανελλήνιες Ομοσπονδίες ανά όπλο ως Δευτεροβάθμια σωματεία.
  • Μια Πανελλήνια Συνομοσπονδία όλων των στρατιωτικών ως Τριτοβάθμιο σωματείο.

 • 8 Απριλίου 2017, 21:13 | χρηστος

  Επιτέλους μπαίνει μια τάξη. Το μόνο που χρήζει διόρθωσης είναι να μπορεί να αποσπάται άτομο του ΔΣ στα γραφεία της κάθε πρωτοβάθμιας Ένωσης, χωρίς αυτό να επαφίεται στην Καλή θέληση του εκάστοτε Ά.Δ.Φ

 • 8 Απριλίου 2017, 20:12 | ΦΩΤΗΣ ΜΠΑΤΖΙΟΣ

  Πρόκειται για δίκαιες ρυθμίσεις.

 • 8 Απριλίου 2017, 19:47 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

  Προείνεται η δυνατότητα απόσπασης κατάλληλου στρατιωτικού προσωπικού για την λειτουργία γραφείων των ενώσεων

 • 8 Απριλίου 2017, 15:01 | Ηλίας Κολλύρης

  Με τα λύπης και περίσσειας απορίας, διαπιστώνω ότι το άρθρο 32, έρχεται να δυναμιτίσει την ήδη τεταμένη ατμόσφαιρα, που επικρατεί στους κόλπους των Ενώσεων Στρατιωτικών. Αιτία της τεταμένης ατμόσφαιρας, οι λάθος χειρισμοί της διοίκησης του αστικού σωματείου ΠΟΕΣ, απέναντι στα πρωτοβάθμια επαγγελματικά σωματεία που έχουν εναρμονιστεί με τον 4407/16. Οι λάθος χειρισμοί επιβεβαιώνονται από σειρά δικαστικών αποφάσεων που δικαιώνουν δεκάδες στρατιωτικούς που απευθυνθήκαμε στη δικαιοσύνη, προσβάλλοντας αποφάσεις που αυθαίρετα είχαν λάβει οι διοικούντες των συμβουλίων ΠΟΕΣ και ΕΣΠΕΑ ( κανένα από τα δύο, μέχρι σήμερα δεν έχει εναρμονιστεί, ως όφειλε, εντός εξαμήνου με τον 4407/16 – παραμένοντας αστικά, κρίνοντας – απορρίπτοντας – εγκρίνοντας τα επαγγελματικά ).

  Για να μην θεωρηθεί φωτογραφικό αυτό το άρθρο, από όλους τους εν ενεργεία συναδέλφους, ζητώ μέσω του μηνύματος αυτού, από τον κ. Υπουργό και τον κ. Αναπληρωτή Υπουργό, να το αποσύρουν, επικαλούμενος από όλα τα παραπάνω πρωτοφανή, το πιο εξώφθαλμο:

  Στις τελευταίες σειρές του 15Β, επιχειρείται να νομιμοποιηθεί μια προσθήκη που δεν υπάρχει σε κανένα νομικό και σωματειακό κείμενο, σε κανένα σημείο του πλανήτη!!!! Να συμμετέχουν στις εκλογές τα μέλη του απερχόμενου Δ.Σ. της Ομοσπονδίας, “ανεξαρτήτως της εκλογής τους από πρωτοβάθμιες ενώσεις”.

  Δηλαδή, θα δικαιούνται να συμμετέχουν και να εκλεγούν μέλη του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας όσα πρόσωπα αποδοκιμάστηκαν από τις πρωτοβάθμιες Ενώσεις και δεν κατάφεραν να εκλεγούν καν ως αντιπρόσωποι!

  Τόσο μεγάλο φόβο έχουν τα μέλη του συγκεκριμένου Δ.Σ. και φοβούνται ότι δεν θα εκλεγούν; Αφού κάποιοι εξ’αυτών υπηρετούν ως σύμβουλοι του κ. Υπουργού, να το ζητήσουν ενυπόγραφα και αυτοί, αποδεικνύοντας ότι κακώς υπάρχουν σειρήνες, που υποστηρίζουν το παραπάνω ερώτημα. Από την άλλη στο συνέδριο, όπως αναφέρεται στο συγκεκριμένο άρθρο, θα συμμετέχει 1 σύνεδρος ανά 100 εγγεγραμμένα μέλη. Το 15μελες θα συμμετέχει, βάση του άρθρου αυτού, ούτως ή άλλως. Άρα για να υπάρξει διάλογος και όχι μονόλογος, θα πρέπει να έχουν εγγραφεί τουλάχιστον 1500 συνάδελφοι (!!! ), όταν βάση του οικονομικού απολογισμού ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ του αστικού σωματείου ΠΟΕΣ, τα μέλη δεν ξεπερνούν κάποιες ελάχιστες εκατοντάδες….

Σχολιάστε

Πριν υποβάλλετε το σχόλιο σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Όροι Συμμετοχής

 1. Φροντίστε να διατυπώνετε προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που σχετίζονται άμεσα με το υπό διαβούλευση ζήτημα. Προφανώς κάθε ζήτημα εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο αλλά ο δημόσιος διάλογος διευκολύνεται με στοχευμένες και συγκεκριμένες προτάσεις και παρεμβάσεις.
 2. Φροντίστε να διατυπώνετε τις προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις με τρόπο σύντομο και περιεκτικό.
 3. Προσπαθήστε να τεκμηριώνετε αυτά που γράφετε με αναφορές, παραπομπές σε άλλα κείμενα, υλικό ή συνδέσμους με αντίστοιχο περιεχόμενο, εκτός αν η χρήση τους είναι καταχρηστική και στην περίπτωση αυτή θα αφαιρούνται.
 4. Βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενο που υποβάλετε δεν προσβάλλει δικαιώματα άλλων προσώπων.
 5. Είναι γόνιμο να υπάρχει ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων αλλά είναι σημαντικό για την ποιότητα και αποτελεσματικότητα του διαλόγου να αποφεύγονται οι προσωπικές αντιπαραθέσεις με άλλους συμμετέχοντες.
 6. Προτάσεις, σχόλια, υπερσύνδεσμοι ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο, τα οποία διατυπώνονται σε γλώσσα και με τρόπο υβριστικό, χυδαίο ή περιέχουν ή υποκινούν μισαλλοδοξία και διακρίσεις που βασίζονται σε φύλο, ηλικία, σεξουαλικό προσανατολισμό, φυλετική ή εθνική καταγωγή ή θρησκευτικές πεποιθήσεις δεν θα δημοσιεύονται στο OpenGov.gr. Επίσης δε θα δημοσιεύονται σχόλια τα οποία παραπέμπουν σε άλλους δικτυακούς τόπους για λόγους διαφήμισης, δημοσιότητας ή οποιονδήποτε άλλο σκοπό που κρίνεται από το OpenGov.gr ως καταχρηστικός.
 7. Οι προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που υποβάλετε υπόκεινται σε έλεγχο ως προς την τήρηση των παρόντων όρων χρήσης και συμμετοχής.
 8. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη χρήση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου για ενημερωτικούς λόγους σχετικούς με τους στόχους του OpenGov.gr.
 9. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη διάθεση των προτάσεων, σχολίων ή ερωτήσεων που υποβάλετε με την άδεια «Creative Commons».