Άρθρο 13 Διατήρηση σε ισχύ διοικητικών αδειών

 

Σε περίπτωση μετασχηματισμού επιχείρησης κατά την έννοια του άρθρου 1, οι πάσης φύσεως διοικητικές άδειες, συμπεριλαμβανομένων των προσωποπαγών αδειών, που έχουν εκδοθεί υπέρ των μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων, συνεχίζουν να υφίστανται υπέρ της νέας εταιρείας.