Άρθρο 6 Γενικές διατάξεις για την απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος

1. Η απαλλαγή από τον φόρο, στις περιπτώσεις των άρθρων 3, 4 και 5, εφαρμόζεται για έως τρία (3) φορολογικά έτη, αρχής γενομένης από το επόμενο έτος της ημερομηνίας ολοκλήρωσης του μετασχηματισμού οποιασδήποτε μορφής ή της ημερομηνίας έναρξης της οποιασδήποτε μορφής συνεργασίας.
2. Στην περίπτωση μετασχηματισμού επιχείρησης κατά την έννοια του άρθρου 1 και μετατροπής ή συνένωσης ατομικών επιχειρήσεων κατά την έννοια του άρθρου 5, το φορολογικό όφελος δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό συνολικά του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ, σε διάστημα έως τριών ετών από την ημερομηνία εφαρμογής της απαλλαγής από τον φόρο στις περιπτώσεις των άρθρων 3 και 5.
3. Στην περίπτωση συνεργασίας προσώπων κατά την έννοια της περ. β’ του άρθρου 2, το φορολογικό όφελος δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ για καθένα από τα συνεργαζόμενα πρόσωπα, το οποίο υπολογίζεται επί των κερδών που προκύπτουν από τη συνεργασία για καθένα από αυτά, σε διάστημα έως τριών (3) ετών από την ημερομηνία εφαρμογής της απαλλαγής από τον φόρο του άρθρου 4..
4. Το παρόν δεν εφαρμόζεται στις κατασκευαστικές κοινοπραξίες, καθώς και στους μετασχηματισμούς και τις συνεργασίες κατά την έννοια της περ. β’ του άρθρου 2, στις οποίες μετέχουν, με οποιονδήποτε τρόπο, κατασκευαστικές κοινοπραξίες.
5. Στην περίπτωση που η συνεργασία δημιουργείται δυνάμει συμφωνίας δικαιόχρησης (franchising), το κίνητρο της απαλλαγής παρέχεται αποκλειστικά υπέρ του δικαιοδόχου (franchisee).

  • 1 Νοεμβρίου 2021, 10:26 | Γιώργος Καραντώνης

    το οποίο υπολογίζεται επί των κερδών που προκύπτουν από τη συνεργασία για καθένα από αυτά: αυτό έρχεται σε αντίθεση με τις προβλ΄ψεις του άρθρου 4 που μιλά για την κερδοφορία του κάθε προσώπου. Επίσης πως και ποιος θα πιστοποιεί τα κέρδη που προκύπτουν από τη συνεργασία? Φοβάμαι ότι έτσι καθίσταται η σχετική διάταξη ανεφάρμοστη.