Άρθρο 9 Προϋποθέσεις για την απαλλαγή από την επιβολή φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου– Προσθήκη εδαφίου στην παρ. 1 του άρθρου 3 του ν.δ. 1297/1972

1. Στην παρ. 1 του άρθρου 3 του ν.δ. 1297/1972 (Α’ 217), προστίθεται νέο δεύτερο εδάφιο και η παρ. 1 του άρθρου 3 διαμορφώνεται ως εξής:
«1. Η κατά το άρθρον 1 του παρόντος σύμβασις περί συγχωνεύσεως ή μετατροπής, η εισφορά και μεταβίβασις των περιουσιακών στοιχείων των συγχωνευόμενων ή μετατρεπόμενων επιχειρήσεων, πάσα σχετική πράξις ή συμφωνία αφορώσα την εισφοράν ή μεταβίβασιν στοιχείων ενεργητικού ή παθητικού ή άλλων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, ως και παντός εμπραγμάτου δικαιώματος, αι αποφάσεις των κατά νόμον οργάνων των συγχωνευομένων ή μετατρεπομένων εταιρειών και πάσα άλλη συμφωνία ή πράξις απαιτούμενη δια την συγχώνευσιν ή μετατροπήν ή την σύστασιν της νέας εταιρείας, η δημοσίευσις αυτών εν τω Δελτίω Ανωνύμων Εταιρειών της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και η μεταγραφή των σχετικών πράξεων απαλλάσσονται παντός φόρου, τέλους χαρτοσήμου, ή οποιουδήποτε ετέρου τέλους υπέρ του Δημοσίου, ως και εισφοράς ή δικαιώματος υπέρ οιουδήποτε τρίτου. Η απαλλαγή του πρώτου εδαφίου εφαρμόζεται και επί του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου, υπό την προϋπόθεση ότι ο κύκλος εργασιών της νέας εταιρείας, δηλαδή το άθροισμα του κύκλου εργασιών των τελευταίων εγκεκριμένων και δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων των μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων, αφαιρουμένων των μεταξύ τους συναλλαγών, είναι ίσος ή μεγαλύτερος από το ποσό των τετρακοσίων πενήντα χιλιάδων (450.000) ευρώ.
Προκειμένου περί ακινήτων εισφερομένων εις την συγχωνεύουσαν ή την συνιστωμένην εταιρείαν, η απαλλαγή από του φόρου μεταβιβάσεως χωρεί μόνον υπό την προϋπόθεσιν ότι το εισφερόμενον ακίνητον θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικώς δια τας ανάγκας της συγχωνευούσης ή της συνιστωμένης εταιρείας τουλάχιστον επί μιαν πενταετίαν από της συγχωνεύσεως ή της μετατροπής.
Η ανωτέρω απαλλαγή από του φόρου μεταβιβάσεως ακινήτων περιλαμβάνει και την περίπτωσιν καθ’ ήν το εισφερόμενον εις την συγχωνεύουσαν ή την συνιστωμένην εταιρείαν ακίνητον, είχεν εισφερθή κατά χρήσιν εις την συγχωνευομένην ή μετατρεπομένην εταιρείαν και αποδεδειγμένως είχε χρησιμοποιηθή δια τας ανάγκας αυτής επί μιαν πενταετίαν προ της συγχωνεύσεως ή μετατροπής υπό την προϋπόθεσιν ότι θα χρησιμοποιηθή δια τας ανάγκας της συγχωνευούσης ή της συνιστωμένης εταιρείας τουλάχιστον επί μιαν πενταετίαν από της συγχωνεύσεως ή της μετατροπής.
Κατά την διάρκειαν της πενταετίας επιτρέπεται όπως η συγχωνεύουσα ή συνιστωμένη εταιρεία, υπό την προϋπόθεσιν ότι δεν μεταβάλλεται το κύριον αντικείμενον των εργασιών της:
α. Εκμισθώνη τα ακίνητα.
β. Εκποιή τα συνεπεία της συγχωνεύσεως ή μετατροπής αποκτώμενα ακίνητα, υπό την προϋπόθεσιν ότι το προϊόν της εκποιήσεως θα χρησιμοποιηθή εντός προθεσμίας δύο (2) ετών από της εκποιήσεως δια την απόκτησιν ακινήτων ή ετέρων καινουργών παγίων περιουσιακών στοιχείων, ίσης τουλάχιστον αξίας, τα οποία θα εξυπηρετούν τας ανάγκας της επιχειρήσεως, ή δι’ εξόφλησιν, οφειλών εκ δανείων και πιστώσεων προς τραπεζικά Ιδρύματα, φορολογικών υποχρεώσεων προς το Δημόσιον, ως και ασφαλιστικών εισφορών προς Ασφαλιστικά Ιδρύματα και Ταμεία, υφισταμένων κατά την εκποίησιν των ακινήτων.»

 • 17 Οκτωβρίου 2021, 11:55 | Γεώργιος Ρέγκλης

  Στο άρθρο 9 να προστεθούν εδάφια αντίστοιχα της παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν.2166/1993, τα οποία προστέθηκαν με το άρθρο 113 του Ν.4799/2021 και αφορούν την μεταγραφή των ακινήτων και εμπραγμάτων δικαιωμάτων επ’ αυτών με αντίστοιχη εφαρμογή της παρ. 8 του άρθρου 16 του Ν.2515/1997. Στην πράξη πολλοί μετασχηματισμοί με τον ΝΔ.1297/1972 και ειδικά οι απλές μετατροπές (πχ. ΟΕ σε ΑΕ) ακυρώνονται επειδή οι συμβολαιογράφοι θεωρούν, λανθασμένα, ότι συντελείται μετάθεση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων και απαιτούν την εφαρμογή της ίδιας διαδικασίας που εφαρμόζεται στην πώληση ακινήτων.

 • 2 Οκτωβρίου 2021, 12:12 | Γεώργιος Ρέγκλης

  Με την νέα διατύπωση της παρ. 1 του άρθρου 3 του νδ.1297/72 παραλείψατε το τελευταίο εδάφιο, που τέθηκε με την παρ. 3 του αρ. 48 του Ν.4305/2014 και ισχύει από την 31/10/2014, σύμφωνα με το άρθρο 64 του ιδίου νόμου.
  Το εδάφιο που παραλείψατε έχει ως εξής:
  «Τα εδάφια δεύτερο έως και έκτο της παρούσας παραγράφου δεν εφαρμόζονται για τα ακίνητα που ανήκουν σε μετατρεπόμενες επιχειρήσεις με κύριο αντικείμενο εργασιών την κατασκευή ή εκμετάλλευση ακινήτων».
  Αφού το εδάφιο αυτό δεν έχει καταργηθεί γιατί το παραλείψατε;