Άρθρο 12 Αναγνώριση έκπτωσης δαπανών σε περιπτώσεις εξαγοράς

1. Σε περίπτωση εξαγοράς επιχείρησης από άλλη εταιρεία, επιτρέπεται η έκπτωση όλων των δαπανών, οι οποίες πραγματοποιούνται προς την απόκτηση τίτλων της εξαγοραζόμενης εταιρείας.
2. Η έκπτωση της παρ. 1 επιτρέπεται, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) ο συνολικός κύκλος εργασιών της εξαγοράζουσας και της εξαγοραζόμενης εταιρείας, σύμφωνα με τις τελευταίες εγκεκριμένες και δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις, είναι ίσος ή μεγαλύτερος από το ποσό των τετρακοσίων πενήντα χιλιάδων (450.000) ευρώ, και
β) το συνολικό ποσό των δαπανών που εκπίπτουν δεν υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) του μέσου κύκλου εργασιών της εξαγοράζουσας εταιρείας της τελευταίας τριετίας προ της εξαγοράς, εκτός εάν η εξαγοράζουσα δεν έχει συμπληρώσει ένα πλήρες έτος από την ίδρυσή της.

  • 7 Οκτωβρίου 2021, 12:12 | Δημήτρης Σκαλαίος

    Υπήρχε κάποια διάταξη σε παλαιότερο νόμο, που να αποκλείει την έκπτωση δαπανών του άρθρου 12 (σύμβουλοι, λογιστές, αποτιμήσεις, νομικοί έλεγχοι κλπ.) σε αντίστοιχες περιπτώσεις;

    Τί προσφέρει η συγκεκριμένη διάταξη, η οποία μάλιστα περιορίζει και βάζει προϋποθέσεις στην έκπτωση των δαπανών αυτών;