Άρθρο 3 Απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος στην περίπτωση μετασχηματισμού επιχειρήσεων

Στην περίπτωση μετασχηματισμού επιχείρησης κατά την έννοια του άρθρου 1, παρέχεται στη νέα εταιρεία το κίνητρο της απαλλαγής από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρου κερδών, τα οποία προκύπτουν, με βάση τη φορολογική νομοθεσία, κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%), εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) ο συνολικός μέσος κύκλος εργασιών των μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων, λαμβάνοντας υπόψη την προηγούμενη τριετία, είναι τουλάχιστον ίσος με ποσοστό εκατό πενήντα τοις εκατό (150%) του κύκλου εργασιών της επιχείρησης με τον μεγαλύτερο μεταξύ των μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων μέσο κύκλο εργασιών της τελευταίας τριετίας, και
β) ο κύκλος εργασιών της νέας εταιρείας, δηλαδή, το άθροισμα του κύκλου εργασιών των τελευταίων εγκεκριμένων και δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων των μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων, αφαιρουμένων των μεταξύ τους συναλλαγών, είναι ίσος ή μεγαλύτερος από το ποσό των τετρακοσίων πενήντα χιλιάδων (450.000) ευρώ.

  • 1 Νοεμβρίου 2021, 10:23 | Γιώργος Καραντώνης

    Ο περιορισμός του 150% του κύκλου εργασιών νομίζω ότι θα καταστήσει ανεφάρμοστο το άρθρο αυτό. Για να μπορεί μια εταιρία να λάβει πρακτικά το όφελος του ενός εκατομμυρίου σωρευτικά στην τριετία θα πρέπει να έχει τουλάχιστον 10 εκ. ετήσιες πωλήσεις. Μια τέτοια εταιρία νομίζω ότι θα αναζητόύσε και θα μπορούσε να διαχειριστεί εξαγορές εταιριών με ετήσιο κύκλο εργασιών 1-2 εκ. και αναλογικά για μεγαλύτερες. Άρα το +50% θα πρέπει να μειωθεί στο +10 ή 20%