ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Άρθρο 26 Διασύνδεση τερματικών Ηλεκτρονικής Μεταφοράς Κεφαλαίων στο Σημείο Πώλησης με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 15Β Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας

 

Στην παρ. 1 του άρθρου 15Β του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4987/2022, Α΄ 206), περί υποχρεωτικής διασύνδεσης των τερματικών ηλεκτρονικής μεταφοράς κεφαλαίων στο σημείο πώλησης ημεδαπής και αλλοδαπής με τη φορολογική διοίκηση, προστίθεται δεύτερο εδάφιο και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Οντότητες του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 (Α΄ 251) που χρησιμοποιούν τερματικά «Ηλεκτρονικής Μεταφοράς Κεφαλαίων στο Σημείο Πώλησης (Electronic Funds Transfer at the point of sale, EFT/POS)», ημεδαπών ή αλλοδαπών παρόχων, υποχρεούνται να διασυνδέονται και να παρέχουν στη Φορολογική Διοίκηση πληροφορίες για τις συναλλαγές που εκτελούνται μέσω αυτών είτε μέσω διασύνδεσης των τερματικών με Φορολογικούς Ηλεκτρονικούς Μηχανισμούς (Φ.Η.Μ.) είτε απευθείας με τα πληροφοριακά συστήματα Φορολογικής Διοίκησης. Για την εκπλήρωση της υποχρέωσης του πρώτου εδαφίου, οι οντότητες υποχρεούνται να χρησιμοποιούν τερματικά Ηλεκτρονικής Μεταφοράς Κεφαλαίων στο Σημείο Πώλησης («Electronic Funds Transfer at the point of sale, EFT/POS») που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 15Γ.».

 

  • 8 Αυγούστου 2023, 09:44 | giannis

    να καταργηθούν οι ταμειακές (ΦΗΜ) και λειτουργούν ως ταμειακές τα POS με software εγκεκριμένο από την ΑΑΔΕ.

  • 5 Αυγούστου 2023, 07:34 | Bravo

    Παρακαλω να γινει upgrade στο οπς στο gov.gr των pos