Άρθρο 10: Έρευνα προϋποθέσεων εξαγοράς – Εισήγηση

1. Στην έδρα κάθε Αποκεντρωμένης Διοίκησης συγκροτείται, με απόφαση του οικείου Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Επιτροπή Ελέγχου Προϋποθέσεων Εξαγοράς η οποία αποτελείται από:
α) Έναν Πάρεδρο ή Δικαστικό Αντιπρόσωπο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους με τον αναπληρωτή του ή συνταξιούχο Δικαστικό Λειτουργό ή συνταξιούχο λειτουργό του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ως Πρόεδρο.
β) Τον Προϊστάμενο ή υπάλληλο ΠΕ ή ΤΕ κατηγορίας της οικείας Κτηματικής Υπηρεσίας, ο οποίος ασκεί και καθήκοντα εισηγητή.
γ) Τον Προϊστάμενο ή υπάλληλο Π. Ε κατηγορίας της οικείας Δ. Ο. Υ.
Χρέη Γραμματέως της Επιτροπής εκτελεί υπάλληλος της Κτηματικής Υπηρεσίας.
Με την ίδια απόφαση συγκροτήσεως της Επιτροπής ορίζονται και οι αναπληρωτές του προέδρου, των μελών και του γραμματέα αυτής. Στα μέλη της Επιτροπής αυτής καταβάλλεται αποζημίωση σύμφωνα με το άρθρο 21 του ν.4024/2011 (Α’226).

Στις αρμοδιότητες της Επιτροπής περιλαμβάνεται:
α) Η διαπίστωση της συνδρομής των απαραίτητων προϋποθέσεων για την εξαγορά καθώς και η αναζήτηση των προβλεπόμενων από την κείμενη νομοθεσία πιστοποιητικών από τα οποία προκύπτει ότι το προς εξαγορά ακίνητο δεν εμπίπτει στις εξαιρέσεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3,
β) ο χαρακτηρισμός του προς εξαγορά ακινήτου ως αστικού ή αγροτικού,
γ) ο υπολογισμός του τιμήματος εξαγοράς
δ) η εισήγηση για επιλογή μεταξύ πολλαπλών αιτήσεων
ε) η εισήγηση για την άσκηση του δικαιώματος του Δημοσίου για εξαγορά από τον αιτούντα εναπομείναντος τμήματος ή προσκύρωσης όμορου ακινήτου.

Κατά τη λήψη των αποφάσεών της, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τη λειτουργική αποτύπωση των ακινήτων, τη βαρύτητα των αποδεικτικών μέσων που έχουν προσκομιστεί, τη νομολογία των δικαστηρίων και κάθε άλλο πρόσφορο μέσο. Αποδεικτικό μέσο που υποχρεωτικά υποβάλλεται στην Επιτροπή είναι αεροφωτογραφίες της προς εξαγορά έκτασης. Αποκλείεται η έκδοση απόφασης παραχώρησης με μοναδικό αποδεικτικό μέσο κατοχής τις καταθέσεις μαρτύρων.

2. Η Επιτροπή συντάσσει αιτιολογημένο πρακτικό, στο οποίο καταχωρούνται και οι απόψεις των μειοψηφούντων μελών και το οποίο υποβάλλεται, μαζί με το σχετικό φάκελο, στον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την έκδοση απόφασης.

3. Η Επιτροπή εξετάζει και να γνωμοδοτεί επί κάθε αιτήσεως εξαγοράς που αφορά ακίνητα της αρμοδιότητάς της μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την υποβολής της. Η ανωτέρω προθεσμία μπορεί να παρατείνεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

 • 8 Μαΐου 2014, 22:37 | Matina

  Συγχαρητήρια στην αποφασιστικότητα της Κυβέρνησης. Αλλά στην Ελλάδα μόλις βλέπω «επιτροπές» για να γνωμοδοτήσουν βγάζω αναφυλαξία.

  Το σωστό είναι να προσκομίζει τα δικαιολογητικά στην Αποκεντρωμένη Περιφέρεια.

  Πληρωμή ΕΕΤΗΔΕ.
  Πολεοδομική άδεια σε νόμιμα κτισμένα ή νομιμοποίηση αυθαιρέτων.
  Τα έγγραφα της ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ότι είναι καταγεγραμμένο.
  Ο Περιφερειάρχης να εκδίδει την απόφαση χωρίς καμία πρόσθετη χρέωση αυθαίρετης χρήσης της παραγράφου β, του άρθρου 11 εκτός από τους νόμιμους φόρους μεταβίβασης.

  Ο προηγούμενος Νόμος ανέφερε για εξαγορά 10 χρόνια κατοχής, έτσι πρέπει να γίνει και τώρα 10 χρόνια και όχι 20 χρόνια.

 • 4 Μαΐου 2014, 22:59 | Καπετανιος

  Έχω τη γνώμη ότι στη επιτροπή θα πρέπει να μετέχει και γεωπόνος της αρμόδιας Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης, προκειμένου να εξετασθεί ο γεωργικός χαρακτήρας των εκτός σχεδίων πόλεων εκτάσεων για τις οποίες θα υπάρχουν αιτήσεις εξαγοράς.
  Επίσης θα πρέπει να μετέχει και Μηχανικός του οποίου το Τοπογραφικό Διάγραμμα΄ή θεωρημένο από αυτόν θα συνοδεύει το τίτλο κυριότητας και θα είναι αρμόδιος να κρίνει τη πολεοδομική νομιμότητα του ακινήτου.
  Θα πρέπει επίσης να προβλεφθεί ότι η Απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης δεν πρέπει να είναι διαφορετική από την πλειοψηφούσα άποψη της επιτροπής.

 • 2 Μαΐου 2014, 10:31 | Κωστής Σουλίδης

  Θεωρώ πως η πρόταση για συγκρότηση μίας επιτροπής ανά Αποκεντρωμένη Διοίκηση είναι τουλάχιστον άστοχη. Είναι απίθανο αρχικά να μπορέσει η όποια επιτροπή να εξετάσει το συνολικό αριθμό αιτήσεων στην προθεσμία που τίθεται.
  Επιπρόσθετα, στις έδρες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων δεν υπηρετεί ικανός αριθμός υπαλλήλων και δεν προκύπτει πρόθεση για επάνδρωση, που να μπορεί να διεκπεραιώσει τις αιτήσεις αλλά ούτε τηρείται αρχείο για όλη τη χωρική τους αρμοδιότητα.
  Συνεπώς τις αιτήσεις εξαγοράς ορθότερο, πρακτικότερο και πιο φιλικό για τους πολίτες θα ήταν να εξετάζει η επιτροπή του άθρου 98 του π.δ. 284/1988, όπως κι αν ανασυγκροτηθεί αυτή με το νέο οργανισμό του Υπουργείου και σε κάθε περίπτωση αυτή να λειτουργεί και να έχει χωρική αρμοδιότητα της Περιφερειακή Ενότητα της έδρας της Κτηματικής Υπηρεσίας.

 • 30 Απριλίου 2014, 19:04 | KOYSOYLAS

  Απο την σύσταση της η επιτροπη δεν δύναται να αποφασίσει εαν κάποιος ειναι δικαιουχος η οχι.Νομίζω οτι στην επιτροπη πρεπει να συμμετασχει και ενας Γεωπόνος της Διευθυνσης Γεωργίας και ενας εκπρόσωπος της τοπικής κοινωνίας τουλάχιστον για τα αγροτικά ακίνητα.
  Επίσης να υπάρχει η δυνατότητα ενστασης στην απόφαση

 • 27 Απριλίου 2014, 00:42 | LEYTHERHS

  Στην Επιτροπή που θα διερευνά τις προϋποθέσεις εξαγοράς, δεν θα πρέπει να συμμετέχουν συνταξιούχοι, που συνήθως είναι πρόσωπα, φίλα προσκείμενα σε κομματικές πολιτικές παρατάξεις, εκτός αν θεσμοθετηθεί, κάθε υπουργείο να συντάσσει ετήσιες λίστες, εθελοντικά αποδεχομένων συνταξιούχων και η συμμετοχή τους στα συλλογικά όργανα της διοίκησης ,τους καθιστούν ποινικά και αστικά υπόλογους, ως και τους δημοσίους υπαλλήλους.

 • 26 Απριλίου 2014, 23:20 | LEYTHERHS

  Οι υπό στοιχεία α και β αρμοδιότητες της Επιτροπής ,πρέπει να αλλάξουν, ώστε να εναρμονισθούν με την λογική και νομιμότητα, αλλά και να διασφαλισθούν οι προϋποθέσεις αντικειμενικής κρίσης της . Προτείνεται η α αρμοδιότητα να αλλάξει ως κάτωθι: «α) Η γνωμοδότηση επί της συνδρομής ή μη, των προϋποθέσεων που θέτει ο νόμος, για την εξαγορά, καθώς και η αναζήτηση των προβλεπόμενων από την κείμενη νομοθεσία πιστοποιητικών από τα οποία προκύπτει ότι το προς εξαγορά ακίνητο, δεν εμπίπτει στις εξαιρέσεις των παρ.2 και 3 του άρθρου 3.» Η β αρμοδιότητα, θα πρέπει να αλλάξει ως κάτωθι: «β) Η διευκρίνιση και αιτιολόγηση, αν το προς εξαγορά ακίνητο, είναι αστικό ή μη και στην δεύτερη περίπτωση, αν δύναται να αξιοποιείται αποκλειστικά στην γεωργία ή κτηνοτροφία από τον αιτούμενο την εξαγορά, ή επιδιώκεται η οικοπεδοποίησή του.» Στο τέλος της περιγραφής των αρμοδιοτήτων, πρέπει να διευκρινισθεί νομοθετικά, ότι η Επιτροπή γνωμοδοτεί άπαξ,(μία φορά) μη δυναμένη να επανέλθει τροποποιώντας την γνωμοδότησή της ή να γνωμοδοτήσει ξανά σε μεταγενέστερο αίτημα του αυτού προσώπου, για το αυτό ακίνητο.

 • 25 Απριλίου 2014, 00:03 | LEYTHERHS

  Στην παρ. 3, η λέξη ‘να’ που έχει τεθεί πριν την λέξη «γνωμοδοτεί» , πρέπει να απαλειφθεί γιατί μπήκε από παραδρομή. Στην αυτή διάταξη πρέπει να τεθεί συμπληρωματικά ρύθμιση που να δίνει δυνατότητα στην Επιτροπή να εισηγείται απορριπτικά , όταν διαπιστώνει ότι η οικονομική επιφάνεια του αυθαίρετου χρήστη, δεν είναι ικανή στο να καλύψει λογικά και ικανοποιητικά , τις χρηματικές απαιτήσεις του νόμου, για εξαγορά, ή όταν διαπιστώνει ότι το ακίνητο, λόγω θέσεως και ειδικών συνθηκών, η αντικειμενική του αξία μελλοντικά , τουλάχιστον θα διπλασιασθεί. Είναι ζημιογόνες διαφορετικά οι διατάξεις για τα συμφέροντα του Δημοσίου, όταν οι καταπατητές , αφ’ ενός δικαιώνονται με το να τους δίδεται η δυνατότητα εξαγοράς, αφ’ ετέρου να διπλασιάσουν το προσδόκιμο αντάλλαγμα σε ενδεχόμενη μελλοντική πώληση.