Άρθρο 08: Απαλλοτρίωση του ακινήτου που εξαγοράστηκε

Σε περίπτωση κήρυξης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ή ρυμοτόμησης του ακινήτου πριν από την ολοσχερή εξόφληση του τιμήματος, η εξαγορά ανακαλείται αυτοδίκαια και επιστρέφονται άτοκα οι ήδη καταβληθείσες δόσεις. Για την ανάκληση αυτή εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η οποία αποτελεί τίτλο μεταγραφής. Η μεταγραφή γίνεται με επιμέλεια και για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου.
Ο αιτών έχει δικαίωμα αποζημίωσης λόγω της απαλλοτρίωσης ή της ρυμοτόμησης μόνον για τα επικείμενα, που δημιουργήθηκαν νομίμως από αυτόν μετά τη μεταγραφή της απόφασης εξαγοράς.

  • 29 Απριλίου 2014, 21:15 | ΒΑΓΓΕΛΗΣ

    Η ανάκληση να αφορά μόνο για το τμήμα που απαλλοτριώνεται ή ρυμοτομείτε.