Άρθρο 05: Εκπτώσεις επί του τιμήματος εξαγοράς

1. Επί του τιμήματος εξαγοράς και μέχρι του ποσού των 100.000 ευρώ παρέχεται έκπτωση 10%, εφόσον :
α) Στο προς εξαγορά ακίνητο υφίσταται κτίσμα έως 120 τ.μ, ή 140 τ.μ., σε περίπτωση πολυτέκνου, το οποίο αποτελεί την πρώτη και μόνη κατοικία του αιτούντος.
β) Ο ίδιος ο αιτών ή προστατευόμενο μέλος της οικογενείας του είναι ανάπηρος σε ποσοστό 80% και άνω.
Η ανωτέρω έκπτωση παρέχεται αυτοτελώς για κάθε μία των προβλεπομένων α΄και β΄ περιπτώσεων και εφόσον ο αιτών κατά τα πέντε (5) προηγούμενα της υποβολής της αιτήσεως οικονομικά έτη δεν δήλωσε εισόδημα μεγαλύτερο από είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ.
Το πέραν του ποσού των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ τμήμα του τιμήματος εξαγοράς καταβάλλεται χωρίς τις ανωτέρω εκπτώσεις.
Σε περίπτωση μεταβίβασης του εξαγορασθέντος ακινήτου πριν την παρέλευση πέντε (5) ετών από την ημερομηνία της εξαγοράς, ανακαλούνται αυτοδικαίως οι παρασχεθείσες κατά τα ανωτέρω εκπτώσεις και ο αιτών υποχρεούται να καταβάλει το ποσό της έκπτωσης σε μια δόση. Σχετικά εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

 • Σχετικά με το τίμημα εξαγοράς, προτείνουμε να υπάρχει έκπτωση ή ακόμη και πλήρης απαλλαγή στην περίπτωση που ο ιδιοκτήτης του ακινήτου είναι Φορέας Πρόνοιας, ειδικά αναγνωρισμένο φιλανθροπικό σωματείο κ.λ.π. το οποίο εξυπηρετεί αναπήρους με ποσοστό αναπηρία 80% και άνω.

 • 29 Απριλίου 2014, 21:55 | ΒΑΓΓΕΛΗΣ

  Θα πρέπει να αφαιρεθούν από το τίμημα εξαγοράς τυχόν προηγούμενα καταβληθέντα ποσά αυθαίρετης χρήσης που μέχρι σήμερα έχουν πληρωθεί. Επίσης για αιτούντες που έχουν την μόνιμη κατοικία τους αλλά όχι και τη μοναδική επί του εξαγορασμένου ακινήτου τα τελευταία 5 έτη πρέπει να έχουν έκπτωση τουλάχιστον 10%.
  Σωστά σε περίπτωση μεταβίβασης ακινήτου πριν την παρέλευση 5 ετών από την ημερομηνία εξαγοράς να ανακαλούνται οι εκπτώσεις αλλαά να εξαιρεθεί η περίπτωση μεταβίβασης συνέπεια γονικής παροχής ή θανάτου και αποδοχής κληρονομιάς από τους κληρονόμους του.
  Φυσικά θα πρέπει να έχουν έκπτωση τουλάχιστον 50% όσοι έχουν υφιστάμενους τίτλους κτήσης για τους οποίους είχαν πληρώσει δυσβάστακτους φόρους μεταβίβασης και συνεχίζουν να πληρώνουν ΦΑΠ, ακίνητης περιουσίας κτλ. Αφου τα έχουν δηλωμένα στα Ε9 όλα τα προηγούμενα χρόνια.

 • 29 Απριλίου 2014, 12:20 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

  Κατά τη γνώμη μου θα πρέπει να προβλεφθεί ποσοστό έκπτωσης τουλάχιστον 50% στις περιπτώσεις ύπαρξης συμβολαιογραφικών εγγράφων (προσύμφωνα και οριστικά συμβόλαια)βάσει των οποίων προκύπτει σαφώς ότι ο νυν κάτοχος ή ο διαθέτης αυτού, σε περίπτωση καθολικής διαδοχής, κατέβαλε σχετικό τίμημα αγοραπωλησίας, διότι είναι άδικο να εξισώνονται αυτοί που παραπλανήθηκαν και αγόρασαν τις εν λόγω εκτάσεις με αυτούς που απλά κατέλαβαν τις δημόσιες εκτάσεις. Δηλαδή με το εν λόγω νομοσχέδιο αυτοί που κατέλαβαν τις δημόσιες εκτάσεις σαφώς επωφελούνται ενώ αυτοί που πλήρωσαν και παλιά για τις εκτάσεις αυτές τώρα καλούνται να τις ξαναπληρώσουν για δεύτερη φορά, γεγονός που αντίκειται στην αρχή της ίσης μεταχείρισης των πολιτών και εκλαμβάνεται ως «επιβράβευση» των αυθαίρετων κατόχων και ως «τιμωρία» των παραπλανηθέντων αγοραστών