Ολοκλήρωση Δημόσιας Διαβούλευσης

Ολοκλήρωση Δημόσιας Διαβούλευσης

Δημόσια Διαβούλευση «Ρυθμίσεις κατεχόμενων ακινήτων του Δημοσίου και άλλες διατάξεις»

Από συστάσεως του Ελληνικού Κράτους, η ιδιωτική περιουσία του Δημοσίου αποτέλεσε αντικείμενο αυθαίρετων καταπατήσεων εκ μέρους ιδιωτών.
Μεγάλος αριθμός δημοσίων και ανταλλαξίμων κτημάτων είναι καταπατημένα, τα μεν αγροτικά από αντίστοιχες εκμεταλλεύσεις, με ή χωρίς κατοικίες, στα δε αστικά έχουν ανεγερθεί κατοικίες ή πολυκατοικίες, εργοστάσια, αποθήκες, εργαστήρια ή κτίρια για οποιαδήποτε επαγγελματική χρήση, που ιδιοκατοικούνται ή ιδιοχρησιμοποιούνται ή εκμισθώνονται σε τρίτους.
Για την αντιμετώπιση της πιο πάνω κατάστασης έχουν εκδοθεί κατά καιρούς νόμοι που επέτρεπαν την εξαγορά των κατεχομένων ακινήτων της ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου από τους νομείς και κατόχους αυτών. Συγκεκριμένα με τους ν. 263/1968 ν.357/1976, ν.719/1977, ν.2166/1993 και ν.2386/1996 εξαγοράστηκαν αρκετά δημόσια κτήματα, έναντι τιμήματος, με ανάλογη ενίσχυση των κρατικών εσόδων και αντίστοιχα αποδέσμευση των διοικητικών του υπηρεσιών και των δικαστηρίων. Πλην όμως, λόγω των αυστηρών προϋποθέσεων και, κυρίω,ς των κοινωνικών και εισοδηματικών κριτηρίων που έθεταν οι παραπάνω νόμοι ως προϋποθέσεις για την εξαγορά, το πρόβλημα των καταπατημένων ακινήτων του Δημοσίου δεν λύθηκε και ο επιδιωκόμενος σκοπός επιτεύχθηκε μόνο εν μέρει.
Με το προτεινόμενο νομοσχέδιο επιχειρείται η άμεση και ορθολογική εξαγορά των αυθαιρέτως κατεχόμενων ακινήτων με όρους και προϋποθέσεις που θα εξασφαλίζουν την επιτυχία του εγχειρήματος, αλλά και με δικλείδες ασφαλείας ώστε:
Α) να μην επιβραβευθούν πρόσφατες καταπατήσεις,
Β) να αποθαρρυνθούν τυχόν νέες καταπατήσεις
Γ) να διασφαλιστούν τα συμφέροντα του Ελληνικού Δημοσίου, ιδίως μέσω, του καθορισμού τιμήματος εξαγοράς ίσου με την αντικειμενική αξία κάθε ακινήτου (σε αντίθεση με τα ουσιωδώς χαμηλότερα τιμήματα προηγούμενων νόμων)
Η παροχή, με το εν λόγω νομοσχέδιο, του δικαιώματος εξαγοράς από ιδιώτες αυθαιρέτως κατεχομένων ακινήτων της ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου, ανερχόμενων σε είκοσι οκτώ (28) περίπου χιλιάδες ανά την επικράτεια θα επιτύχει:
Α. Την αποδέσμευση της Πολιτείας από τα καταπατημένα ακίνητα που δεν είναι απαραίτητα για την εξυπηρέτηση των κρατικών σκοπών της ή δεν εμπίπτουν σε προστατευόμενες από ειδικές κατηγορίες ακινήτων, έναντι τιμήματος.
Β. Την απελευθέρωση των αρμοδίων διοικητικών του υπηρεσιών και των Δικαστηρίων από σημαντικό αριθμό δικών και εξόδων.
Γ. Την ικανοποίηση χρόνιων κοινωνικών προβλημάτων που έχουν ανακύψει από τις μακροχρόνιες καταπατήσεις και τις καλόπιστες στη συνέχεια μεταβιβάσεις ακινήτων.

Στο ανωτέρω πλαίσιο, καλούνται οι πολίτες σε διαβούλευση, ώστε να καταθέσουν τις απόψεις τους μέχρι τις 02.05.2014 και ώρα 12:00, επί των υιοθετούμενων ρυθμίσεων και να υποβάλουν τυχόν προτάσεις για τη βελτίωσή τους.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ
Από τα ήδη υποβληθέντα σχόλια, είναι εμφανές ότι οι παρατηρήσεις των πολιτών προσθέτουν προβληματισμούς που είναι αναγκαίο να διερευνηθούν περαιτέρω για πληρέστερη αποτύπωση αυτών, ως εκ τούτου η διαβούλευση θα παραταθεί μέχρι 15/3/2014 και ώρα 12:00