Άρθρο 41 – Τροποποίηση της ΚΥΑ Ζ1-699/2010 (ΦΕΚ 917/Β/10)

(Άρθρο 46 της Οδηγίας)

1.Στο άρθρο 2 της ΚΥΑ Ζ1-699/2010 (ΦΕΚ 917/Β/10), όπως ισχύει παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος:

«2α.Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 στοιχείο γ), οι διατάξεις της παρούσας απόφασης εφαρμόζονται σε μη εξασφαλισμένες συμβάσεις πίστωσης, σκοπός  των οποίων είναι η ανακαίνιση ακινήτου που προορίζεται για κατοικία, και οι οποίες συνεπάγονται συνολικό ποσό πίστωσης ανώτερο των 75 000 EUR.»

2. Η φράση «μεσίτης πιστώσεων», όπου αυτή αναφέρεται στην  ΚΥΑ Ζ1-699/2010, αντικαθίσταται με την φράση «μεσίτης καταναλωτικής πίστης».