Άρθρο 30

(παράγραφος 7 του άρθρου 29 της Οδηγίας)

Η αρμόδια αρχή παρακολουθεί τον τρόπο εκπλήρωσης σε διαρκή βάση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 28 εκ μέρους των μεσιτών πιστώσεων, χωρίς να θίγονται οι διατάξεις του άρθρου 29.