Άρθρο 36 – Επίλυση διαφορών μεταξύ αρμόδιων αρχών διαφορετικών κρατών μελών

(Άρθρο 37 της Οδηγίας)

Σε περίπτωση που απορρίφθηκε αίτημα για συνεργασία, ιδίως όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών, ή δεν υπήρξε σχετική αντίδραση σε εύλογο χρονικό διάστημα, η Τράπεζα της Ελλάδος ή αρμόδια αρχή μέσω της Τράπεζας της Ελλάδος, δύναται να παραπέμπει το ζήτημα στην ΕΑΤ και να ζητεί τη  συνδρομή  της  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010. Σε αυτές τις περιπτώσεις, κάθε δεσμευτική απόφαση που λαμβάνει η ΕΑΤ σύμφωνα με αυτό το άρθρο είναι δεσμευτική για την αρμόδια αρχή  ανεξαρτήτως του εάν είναι ή όχι μέλος  της ΕΑΤ.