Άρθρο 40 – Μεταβατικές διατάξεις

(Άρθρο 43 της Οδηγίας)

1. Οι διατάξεις του παρόντος νόμου δεν εφαρμόζονται σε συμβάσεις πίστωσης που ισχύουν πριν από τις 21 Μαρτίου 2016.

2. Οι μεσίτες πιστώσεων που ασκούν ήδη δραστηριότητες πιστωτικής διαμεσολάβησης που καθορίζονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 3 πριν από τις 21 Μαρτίου 2016 και οι οποίοι δεν έχουν ακόμη λάβει άδεια λειτουργίας σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στον παρόντα νόμο μπορούν να συνεχίσουν να ασκούν αυτές τις δραστηριότητες σύμφωνα με τις ισχύουσες μέχρι την έκδοση του παρόντος νόμου διατάξεις έως τις 21 Μαρτίου 2017. Όταν ένας μεσίτης πιστώσεων βασίζεται στην ανωτέρω παρέκκλιση μπορεί να ασκεί τις δραστηριότητές του μόνον εντός της Ελλάδος εκτός εάν πληροί τις αναγκαίες νόμιμες απαιτήσεις του κράτους μέλους υποδοχής.

3. Οι πιστωτικοί φορείς και  οι μεσίτες πιστώσεων που ασκούν δραστηριότητες που ρυθμίζονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου πριν από τις 20 Μαρτίου 2014 συμμορφώνονται με τις διατάξεις του άρθρου 8 έως τις 21 Μαρτίου 2017.

  • 5 Μαΐου 2016, 20:43 | ΠΑΝΟΣ ΤΟΥΧΤΙΔΗΣ

    TΕΛΕΙΏΣΤΕ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΑΙΣΧΡΟΚΕΡΔΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΣΕ ΕΛΒΕΤΙΚΟ ΦΡΑΓΚΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΠΛΕΙΣΤΕΣ ΟΣΕΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΙΟΤΕ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ!ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ Η ΘΕΩΡΙΑ!