Άρθρο 34 – Άδεια λειτουργίας και εποπτεία μη πιστωτικών ιδρυμάτων

(Άρθρο 35 της Οδηγίας)

Η άσκηση στην Ελλάδα δραστηριότητας πιστωτικού φορέα, όπως ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 3, ο οποίος δεν αποτελεί πιστωτικό ίδρυμα, υπόκειται στις διατάξεις του ν. 4261/2014 και, ιδίως, στις διατάξεις των άρθρων 9, 41 και 43.