Άρθρο 25 – Ευέλικτες και αξιόπιστες αγορές

(Άρθρο 26 της Οδηγίας)

Οι πιστωτικοί φορείς τηρούν αρχεία σχετικά με τα είδη της ακίνητης περιουσίας που γίνονται δεκτά ως εμπράγματη εξασφάλιση, καθώς και τις γενικές πολιτικές που διέπουν την εκ μέρους τους χορήγηση πιστώσεων με εμπράγματη εξασφάλιση.