Άρθρο 33 Υποχρεωτική διακοπή της εκπαίδευσης

Η εκπαίδευση διακόπτεται υποχρεωτικά για τον εκπαιδευόμενο κατόπιν αποφάσεως του Γενικού Διευθυντή αν: α) Διαπιστωθεί ότι δεν είχε τις προϋποθέσεις, ή συνέτρεχε κώλυμα συμμετοχής του είτε στον εισαγωγικό διαγωνισμό είτε κατά την εγγραφή του στη Σχολή, β) δημιουργηθεί μετά από την εγγραφή του κώλυμα διορισμού του ως δικαστικού λειτουργού, γ) απουσιάζει αδικαιολόγητα για χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών συνολικά είτε κατά το πρώτο είτε κατά το δεύτερο στάδιο κατάρτισης, εφόσον τηρηθεί η διαδικάσια που αναφέρεται στην παρ. 4 του άρθρου 26, δ) επιβληθεί η πειθαρχική ποινή της διαγραφής από την Σχολή, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 37 και ε) πάσχει από ανίατη ασθένεια, η οποία εμποδίζει την πρόοδο της εκπαιδευτικής διαδικασίας, κατ’ ανάλογη εφαρμογή του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων (ν. 3528/2007, Α’ 26).