Άρθρο 30 Κατανομή στα τμήματα στην κατεύθυνση Διοικητικής Δικαιοσύνης

Οι εκπαιδευόμενοι από την κατεύθυνση της Διοικητικής Δικαιοσύνης, οι οποίοι περιλαμβάνονται στους πίνακες επιτυχόντων, γνωστοποιούν μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες μετά από την ανάρτηση των πινάκων με δήλωσή τους στη γραμματεία της Σχολής το τμήμα ή, κατά σειρά προτίμησης, τα τμήματα που επιθυμούν να ακολουθήσουν. Η κατανομή ανάλογα με τις οργανικές θέσεις, οι οποίες πρέπει να πληρωθούν σύμφωνα με την προκήρυξη του εισαγωγικού διαγωνισμού, αφορά α) στη δικαιοδοσία του Συμβουλίου της Επικρατείας και των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων ως εξής: i) υποψήφιοι δόκιμοι εισηγητές του Συμβουλίου της Επικρατείας και ii) υποψήφιοι πάρεδροι διοικητικών δικαστηρίων, β) στη δικαιοδοσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου ως εξής: i) υποψήφιοι δόκιμοι εισηγητές του Ελεγκτικού Συνεδρίου και ii) υποψήφιοι δόκιμοι εισηγητές της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Η κατανομή γίνεται με απόφαση του οικείου Διευθυντή Κατάρτισης και Επιμόρφωσης, η οποία εκδίδεται, σύμφωνα με τον βαθμό επιτυχίας της παρ. 3 του άρθρου 29 που έλαβε ο κάθε εκπαιδευόμενος, καθώς και τη δήλωση προτίμησής του, σε συνδυασμό με τις οργανικές θέσεις της προκήρυξης.