ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ – ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Άρθρο 49 Εκπαιδευτικό προσωπικό

1Α. Η κατάρτιση και η επιμόρφωση παρέχονται από:
α) Εν ενεργεία δικαστικούς λειτουργούς με βαθμό τουλάχιστον: i) Εισηγητή του Συμβουλίου της Επικρατείας ή του Ελεγκτικού Συνεδρίου ή της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο οποίος έχει συμπληρώσει τουλάχιστον επτά (7) έτη παραμονής στον βαθμό, ii) Προέδρου Πρωτοδικών των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων και των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, ή Πρωτοδίκη, ο οποίος έχει συμπληρώσει τουλάχιστον επτά (7) έτη παραμονής στον βαθμό, iii) Εισαγγελέα Πρωτοδικών ή Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών, ο οποίος έχει συμπληρώσει τουλάχιστον επτά (7) έτη παραμονής στον βαθμό και iv) Ειρηνοδίκη Α΄ Τάξης, ο οποίος έχει συμπληρώσει τουλάχιστον είκοσι (20) έτη παραμονής στην υπηρεσία,
β) μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού των Νομικών Σχολών από τη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή και άνω,
γ) μέλη διοικητικών συμβουλίων εγνωσμένου κύρους επιστημονικών ενώσεων, δημόσιους λειτουργούς, δικηγόρους με δεκαπενταετή τουλάχιστον δικηγορική υπηρεσία και άλλους ειδικούς επιστήμονες,
δ) επίτιμους ανώτατους δικαστικούς λειτουργούς,
ε) ομότιμους καθηγητές των Νομικών Σχολών,
στ) ειρηνοδίκες που αποχώρησαν από την ενεργό υπηρεσία, έχοντας συμπληρώσει τουλάχιστον είκοσι (20) έτη υπηρεσίας,
ζ) ειδικούς στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών για τη διδασκαλία θεμάτων εφαρμοσμένης πληροφορικής.
Β. Το Συμβούλιο Σπουδών κάθε κατεύθυνσης, αμέσως μετά από την κατάρτιση του προγράμματος σπουδών, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 25, καθορίζει τις κατηγορίες των διδασκόντων που πρόκειται να διδάξουν καθένα από τα προβλεπόμενα στο πρόγραμμα μαθήματα, οι οποίες όμως δεν συμπλέκονται μεταξύ τους, αλλά καθορίζονται οι διδάσκοντες σε κάθε μάθημα από μια και μόνο κατηγορία, καθώς και τον αριθμό τους. Η απόφαση αυτή αναρτάται στην ιστοσελίδα της Σχολής και στη Διαύγεια. Οι ενδιαφερόμενοι, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την αποστολή στις δικαστικές υπηρεσίες πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, αποστέλλουν ηλεκτρονικά σχετική αίτηση συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο αναγράφονται τα τυπικά προσόντα και η εμπειρία τους στο συγκεκριμένο ή τα συγκεκριμένα αντικείμενα που επιθυμούν να διδάξουν στη Σχολή. Μετά από την πάροδο της ως άνω προθεσμίας, οι Διευθυντές Κατάρτισης και Επιμόρφωσης κάθε κατεύθυνσης εισηγούνται αιτιολογημένα για κάθε υποψήφιο διδάσκοντα στο οικείο Συμβούλιο Σπουδών, το οποίο συγκαλείται από τον Γενικό Διευθυντή το αργότερο μέχρι την 20η Νοεμβρίου κάθε έτους, προκειμένου να καταρτιστεί ο πίνακας διδασκόντων. Τα κριτήρια για την επιλογή των διδασκόντων, τα οποία βαθμολογούνται με κλίμακα από μηδέν (0) έως δέκα (10), είναι τα εξής: α) Η ειδική ενασχόληση με το αντικείμενο της διδασκαλίας με συντελεστή βαρύτητας σαράντα τοις εκατό (40%). Εφόσον ο διδάσκων έχει ήδη διδάξει στη Σχολή, συνεκτιμώνται για την βαθμολόγηση του κριτηρίου αυτού και οι κατά την παρ. 5 του άρθρου 27 αξιολογήσεις των σπουδαστών ως προς αυτόν, β) η συγγραφή βιβλίων ή μελετών σχετικών με το αντικείμενο της διδασκαλίας με συντελεστή βαρύτητας τριάντα τοις εκατό (30%), γ) η συμμετοχή σε συνέδρια και ημερίδες ως εισηγητές σχετικά με το αντικείμενο της διδασκαλίας με συντελεστή βαρύτητας είκοσι τοις εκατό (20%), δ) η ύπαρξη διδακτορικού ή μεταπτυχιακού τίτλου σχετικού με το αντικείμενο της διδασκαλίας με συντελεστή βαρύτητας δέκα τοις εκατό (10%). Στον πίνακα διδασκόντων κάθε κατεύθυνσης ορίζονται συγκεκριμένα το μάθημα ή τα μαθήματα που πρόκειται να διδάξει κάθε διδάσκων, καθώς και οι ώρες διδασκαλίας. Ο πίνακας αυτός εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Σχολής εντός του Δεκεμβρίου κάθε έτους. Η εγγραφή στον πίνακα διδασκόντων ισχύει για μία τριετία. Ο Γενικός Διευθυντής εκδίδει πράξη ανάθεσης διδασκαλίας σε κάθε διδάσκοντα.
2. Το ωριαίο πρόγραμμα διδασκαλίας καταρτίζεται με απόφαση του Γενικού Διευθυντή, η οποία εκδίδεται μετά από εισήγηση του οικείου Διευθυντή Κατάρτισης και Επιμόρφωσης.
3. Ο Διευθυντής Κατάρτισης και Επιμόρφωσης κάθε κατεύθυνσης, εφόσον διαπιστώσει ότι διδάσκων δεν είναι συνεπής στην εκτέλεση των καθηκόντων του, εισηγείται στον Γενικό Διευθυντή να εισαχθεί το θέμα στο οικείο Συμβούλιο Σπουδών, προκειμένου ο διδάσκων αυτός να διαγραφεί από τον πίνακα διδασκόντων, να ανακληθεί η πράξη ανάθεσης διδασκαλίας και να αντικατασταθεί από άλλον διδάσκοντα. Στην περίπτωση αυτή, καλείται ο διδάσκων να παραστεί στο Συμβούλιο Σπουδών για να διατυπώσει τις απόψεις του. Κατά της ανωτέρω αποφάσεως ο διδάσκων μπορεί να ασκήσει εγγράφως ένσταση μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την κοινοποίησή της σε αυτόν. Επί της ενστάσεως αποφαίνεται αμελλητί το Διοικητικό Συμβούλιο της Σχολής.

 • 16 Νοεμβρίου 2021, 18:11 | A.X

  Το πιο σημαντικό είναι ότι ο Πρωτοδίκης θα μεταφέρει στους σπουδαστές, πέραν από τις
  γνώσεις του, κυρίως την καθημερινή αντιμετώπιση των προβλημάτων που θα κληθούν να
  αντιμετωπίσουν οι τελευταίοι, με την έξοδο τους από τη Σχολή, με το δεδομένο ότι ο ίδιος
  τα βιώνει σε ενεστώτα χρόνο. Τώρα ως προς το τυπικό κριτήριο και για εμένα πολύ
  ικανοποιητικός χρόνος παραμονής στο βαθμό είναι αυτός της πενταετίας (5).

 • 16 Νοεμβρίου 2021, 18:33 | Θάνος Μάμαλης

  Συμφωνώ και εγώ με τη σειρά μου. Υπάρχουν πολύ ικανοί Πρωτοδίκες που μπορούν και
  επιβάλλεται να διδάσκουν στη Σχολή. Ως προς το κριτήριο της παραμονής στο βαθμό
  επίσης συμφωνώ. 5 χρόνια είναι ικανός χρόνος ως τυπικό προσόν.

 • 16 Νοεμβρίου 2021, 18:32 | Giorgos Stoitsos

  Πολύ σωστή η τοποθέτηση αυτή. Και για εμένα η παραμονή στο βαθμό για 5 έτη είναι
  αρκετή. Τα ουσιαστικά προσόντα πρέπει να αξιολογηθούν και τότε να εφόσον κριθεί ότι τα
  πληροί να επιλεγεί.

 • 16 Νοεμβρίου 2021, 17:17 | John f.

  Πολύ λογική και σοφή η επιλογή του νομοθέτη, να είναι διδάσκοντες στη Σχολή Δικαστών
  και οι Πρωτοδίκες. 5 χρόνια στο βαθμό πιστεύω και εγώ με τη σειρά μου ότι είναι ασφαλής
  χρόνος για να αξιολογηθεί η πορεία του Πρωτοδίκη και αν κριθεί αυτός ότι έχει και τα
  ουσιαστικά προσόντα, να μπορεί να επιλεγεί.

 • 16 Νοεμβρίου 2021, 12:47 | Manolis Andredakis

  O Πρωτοδίκης 5 ετίας που έχει όλα τα ουσιαστικά προσόντα (π.χ. εισηγητής σε
  ημερίδες, δημοσιεύσεις αποφάσεων σε νομικά περιοδικά κ.λ.π. ) γιατί να μην
  μπορεί να αποτελέσει μέλος του εκπαιδευτικού προσωπικού της Σχολής, και θα
  πρέπει να περιμένει άλλα δύο έτη ώστε να αποκτήσει και το τυπικό κριτήριο. Με
  αυτό τον τρόπο ανάγεται το τυπικό κριτήριο σε πιο σημαντικό από το ουσιαστικό,
  ενώ θα έπρεπε να συμβαίνει το αντίθετο.

 • 15 Νοεμβρίου 2021, 15:42 | Chris span

  Πιστεύω και εγώ με τη σειρά μου, ότι πράγματι, η 5 ετης θητεία στο βαθμό, είναι
  αρκετή ως τυπικό κριτήριο.

 • 15 Νοεμβρίου 2021, 12:37 | Loudovikos

  Με βρίσκει και εμένα απόλυτα συμφωνώ να είναι διδάσκων στh Σχολή Πρωτοδίκης. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί θα πρέπει να έχει επτά χρόνια παραμονής στο βαθμό. Μια 5ετία είναι αρκετός χρόνος.

 • 15 Νοεμβρίου 2021, 10:13 | Χρήστος M.

  Συγχαρητήρια για τη δυνατότητα να είναι και Πρωτοδίκης διδάσκων. 5 ετής
  παραμονή στο βαθμό, όμως είναι ικανός χρόνος για το τυπικό κριτήριο της
  επιλογής του. Πιο σημαντικό είναι να πληροί τις ουσιαστικές προϋποθέσεις.

 • 15 Νοεμβρίου 2021, 01:01 | Βασιλης Μπουρας

  Συμφωνώ και εγώ με το παραπάνω σχόλιο. Είναι γεγονός ότι ένας Πρωτοδίκης 5
  ετίας, έχει ήδη δώσει δείγματα γραφής των ικανοτήτων του (νομικές γνώσεις, ήθος,
  ευπρέπεια, γνώση του αντικείμενου που τον ενδιαφέρει να διδάξει κλπ ). Επομένως
  θα πρέπει να μπορεί να είναι μέλος του διδακτικού προσωπικού της Σχολής
  Δικαστών.

 • 14 Νοεμβρίου 2021, 20:30 | Μαριλίζα Ε.

  Σωστή η ενσωμάτωση των Πρωτοδικών στο εκπαιδευτικό προσωπικό της Σχολής, σίγουρα! Εγώ λέω, ακόμα καλλίτερα, η εκπαίδευση των εισαγομένων στην ΕΣΔι να γίνεται από υποψηφίους για την ίδια την ΕΣΔι, μη σας πω και από υποψηφίους των πανελληνίων εξετάσεων για την εισαγωγή στις νομικές σχολές! Ευτυχώς που ως νέα νομικός κατάφερα και σταδιοδρόμησα στο εξωτερικό!

 • 14 Νοεμβρίου 2021, 14:21 | Manos

  Θετική η βούληση του νομοθέτη που δίνει τη δυνατότητα σε Πρωτοδίκη να γίνει
  μέλος του εκπαιδευτικού προσωπικού της Σχολής. Πλην όμως δεν είναι ορθό και
  λογικό, ένας ικανός Πρωτοδίκης 3 ετίας, να πρέπει να περιμένει άλλα 4 έτη για
  να έχει και τις τυπικές προϋποθέσεις.

 • 13 Νοεμβρίου 2021, 18:57 | γιωργος κισσας

  Κρίνεται θετικό το άνοιγμα της Σχολής στους επιθυμούντες Πρωτοδίκες να γίνουν
  διδάσκοντες. Προφανώς το σχετικό του νομοθέτη είναι ότι σπουδαστές της σχολής,
  μετά την αποφοίτηση τους, με τους Πρωτοδίκες θα έχουν καθημερινή επαφή.
  Πέραν τούτο ο Πρωτοδίκης μπορεί να αφουγκραστεί καλυτέρα και αμεσότερα το
  άγχος και τις αγωνίες των σπουδαστών, αφού τις ίδιες είχε περάσει ο ίδιος σε
  κοντινό παρελθόντα χρόνο. Σε κάθε περίπτωση ο Πρωτοδίκης 5 ετιας που έχει
  δώσει τα διαπιστευτήρια νομικής κατάρτισης, θα έπρεπε να μπορεί να υποβάλει
  την αίτηση του στη Σχολή.

 • 13 Νοεμβρίου 2021, 11:05 | Κατερίνα Καραγιάννη

  Σωστή η ενσωμάτωση των Πρωτοδικών στο εκπαιδευτικό προσωπικό της Σχολής.
  Άλλωστε οι σπουδαστές, με Πρωτοδίκες θα συναναστρέφονται με την αποφοίτηση
  τους από τη Σχολή. Η 5 ης παραμονή στο βαθμό του Πρωτοδίκη αρκεί, εφόσον ο
  ενδιαφερόμενος συγκεντρώνει τα λοιπά και ποιο ουσιαστικά κριτήρια.

 • 12 Νοεμβρίου 2021, 23:56 | N.A

  Η προσπάθεια του νομοθέτη να διευρύνει τον κύκλο των διδασκόντων
  επιτρέποντας και σε Πρωτοδίκες να μετέχουν στο εκπαιδευτικό προσωπικό
  (διδάσκοντες) είναι θετική. Πλην όμως για έναν Πρωτοδίκη με ικανότητες, δεν
  χρειάζεται να έχει συμπληρώσει 7 ετία (εντελώς τυπικό κριτήριο και όχι
  ουσιαστικό). Μία 5 ετία είναι αρκετή.

 • 11 Νοεμβρίου 2021, 22:31 | Z

  Η θητεια ενος πρωτοδικη 5 ετων που εχει το γνωσtιο παιδιo
  kai didaktiki empeiria einai arketi wste na mporei na epilegei ws didaskwn stin sxoli dikastwn.