Άρθρο 32 Καθορισμός σειράς στους πίνακες αρχαιότητας

1. Η σειρά του κάθε εκπαιδευόμενου στον αντίστοιχο πίνακα αρχαιότητας, ανάλογα με την κατεύθυνση και το τμήμα που έχει ακολουθήσει, προκύπτει από τους βαθμούς και την κατάταξη που έλαβε στα επιμέρους στάδια κατάρτισης ως εξής:
α) Εξάγεται τελικός βαθμός με βάση:
αα) τον βαθμό που έλαβε κατά τον εισαγωγικό διαγωνισμό, με συντελεστή βαρύτητας τρία δέκατα (0,3),
αβ) τον μέσο όρο των βαθμών προόδου που έλαβε κατά τα δύο (2) επιμέρους στάδια του πρώτου σταδίου κατάρτισης, ο οποίος υπολογίζεται με συντελεστή βαρύτητας ένα δέκατο (0,1) για το πρώτο επιμέρους στάδιο και δύο δέκατα (0,2) για το δεύτερο επιμέρους στάδιο και συνολικά τρία δέκατα (0,3),
αγ) τον βαθμό που έλαβε στις εξετάσεις αποφοίτησης, με συντελεστή βαρύτητας τέσσερα δέκατα (0,4).
Κάθε βαθμός πολλαπλασιάζεται με τον αντίστοιχο συντελεστή βαρύτητας και το άθροισμα των βαθμών που προκύπτει διαιρείται με το άθροισμα των συντελεστών βαρύτητας.
β) Ο τελικός βαθμός κάθε εκπαιδευόμενου προσαυξάνεται στη συνέχεια, με βάση την κατάταξή του κατά το στάδιο της πρακτικής άσκησης ως εξής:
βα) Για όσους εκπαιδευόμενους κατατάχθηκαν στην ομάδα 1, ο τελικός βαθμός πολλαπλασιάζεται με συντελεστή ένα κόμμα δύο (1,2).
ββ) Για όσους εκπαιδευόμενους κατατάχθηκαν στην ομάδα 2, ο τελικός βαθμός πολλαπλασιάζεται με συντελεστή ένα κόμμα δεκαπέντε (1,15).
βγ) Για όσους εκπαιδευόμενους κατατάχθηκαν στην ομάδα 3, ο τελικός βαθμός πολλαπλασιάζεται με συντελεστή ένα κόμμα ένα (1,1) και
βδ) Για όσους εκπαιδευόμενους κατατάχθηκαν στην ομάδα 4, ο τελικός βαθμός δεν προσαυξάνεται.
2. Με βάση τη βαθμολογία που διαμορφώνεται με τις προσαυξήσεις των υποπερ. βα έως βδ της περ. β της παρ. 1, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τον βαθμό δεκαπέντε (15), η γραμματεία της Σχολής συντάσσει για κάθε τμήμα ανά κατεύθυνση πίνακα, στον οποίο εγγράφονται οι εκπαιδευόμενοι και ο οποίος αναρτάται στην ιστοσελίδα της Σχολής.
3. Μεταξύ των εκπαιδευομένων με τον ίδιο βαθμό μετά από την προσαύξηση, προηγείται εκείνος που έλαβε υψηλότερη αξιολόγηση κατά το δεύτερο στάδιο κατάρτισης. Σε περίπτωση κατά την οποία ο βαθμός παραμένει ίδιος, προηγείται εκείνος που έλαβε υψηλότερο βαθμό κατά το πρώτο στάδιο κατάρτισης. Στην περίπτωση που εξακολουθεί να υπάρχει ισοβαθμία, προηγείται εκείνος που έλαβε υψηλότερο βαθμό κατά τον εισαγωγικό διαγωνισμό στη Σχολή.