ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ Άρθρο 16 Προκήρυξη διαγωνισμού

1. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως έως το τέλος Μαΐου κάθε έτους, προκηρύσσεται εισαγωγικός διαγωνισμός στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών για τις ακόλουθες κατευθύνσεις: α) Διοικητικής Δικαιοσύνης, για την πλήρωση θέσεων δοκίμων δικαστικών λειτουργών αα) του Συμβουλίου της Επικρατείας και των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, αβ) του Ελεγκτικού Συνεδρίου και της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, β) Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης για την πλήρωση θέσεων δοκίμων δικαστικών λειτουργών των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων, γ) Εισαγγελέων για την πλήρωση θέσεων δοκίμων εισαγγελικών παρέδρων και δ) Ειρηνοδικών για την πλήρωση θέσεων δοκίμων Ειρηνοδικών.
2. Ο διαγωνισμός που αφορά στην πλήρωση θέσεων της κατεύθυνσης Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης και της Κατεύθυνσης Ειρηνοδικών είναι κοινός και οδηγεί στην κατάρτιση ενιαίου πίνακα οριστικών αποτελεσμάτων σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 6 του άρθρου 20. Ο διαγωνισμός της κατεύθυνσης Διοικητικής Δικαιοσύνης διεξάγεται εν μέρει με κοινώς εξεταζόμενα μαθήματα και εν μέρει με χωριστά, ανάλογα αν πρόκειται για υποψηφίους που επιθυμούν να διοριστούν σε θέσεις δοκίμων δικαστικών λειτουργών του Συμβουλίου της Επικρατείας και των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων ή για υποψηφίους που επιθυμούν να διοριστούν σε θέσεις δοκίμων δικαστικών λειτουργών του Ελεγκτικού Συνεδρίου και της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας αυτού και οδηγεί στην κατάρτιση δύο (2) πινάκων οριστικών αποτελεσμάτων, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 6 του άρθρου 20.
3. Στην προκήρυξη ορίζονται: α) Ο αριθμός των εκπαιδευομένων που κατανέμονται στις κατευθύνσεις και στα προβλεπόμενα τμήματα, β) ο ακριβής χρόνος έναρξης του διαγωνισμού και γ) η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών.
4. Το πρόγραμμα, η διαδικασία, ο ορισμός επιτηρητών, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα, το οποίο αναφέρεται στους υποψηφίους, στους όρους και στον τρόπο διεξαγωγής του διαγωνισμού, καθορίζονται με απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 18, πλην των εξεταστικών κέντρων που ορίζονται από τη Σχολή.
5. Οι αποφάσεις της Επιτροπής του άρθρου 18 αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης και της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών.

  • 16 Νοεμβρίου 2021, 19:18 | Νικόλαος

    Πρέπει να τεθεί και παράγραφος 6 στην οποία να αναφέρεται οτι τυχόν διαγωνισμός που είναι σε εξέλιξη κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος διέπεται αποκλειστικά από το καθεστώς του προηγούμενου νόμου που ίσχυε κατά την έναρξη του, καθώς η ΚΗ Σειρά εξετάζεται ήδη και δεν νοείται να καταληφθεί μέρος της από τις διατάξεις του παρόντος ως προς τον εισαγωγικό διαγωνισμό.

  • 16 Νοεμβρίου 2021, 16:57 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Δ. ΖΩΜΑΣ – ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

    Η νομοθετική πρωτοβουλία να διαιρεθεί η Κατεύθυνση Διοικητικής Δικαιοσύνης σε δύο μέρη, ήτοι στην κατεύθυνση που αφορά τα αμιγώς διοικητικά δικαστήρια, όπως είναι το Συμβούλιο της Επικρατείας και τα Τακτικά Διοικητικά Δικαστήρια όπου υφίσταται συνάφεια αντικειμένου επί του διοικητικού δικαίου και, ο διαχωρισμός του χώρου της δημοσιονομικής δικαιοσύνης η οποία εκδικάζεται από το Ελεγκτικό Συνέδριο ως ένα εκ των τριών Ανωτάτων Δικαστηρίων της χώρας με αυτοτελές δικαιοδοτικό αντικείμενο μαζί με την Γενική του Επιτροπεία, κινείται προς την ορθολογική κατεύθυνση. Δεδομένου του γεγονότος ότι ο Διοικητικός Δικαστής του ΣτΕ ή των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, δεν πρόκειται σχεδόν ουδέποτε να ασχοληθεί στην επαγγελματική του πορεία με τον κλάδο του Δημοσιονομικού Δικαίου, όπως αντιστοίχως και ο Δημοσιονομικός Δικαστής του ΕΣ κατά κανόνα, ελάχιστα έως καθόλου θα ασχοληθεί με υποθέσεις της ακυρωτικής διοικητικής δικαιοσύνης ή των διοικητικών διαφορών ουσίας, η αρμοδιότητα των οποίων υπάγεται καθ’ ύλην στο ΣτΕ και στα Διοικητικά Πρωτοδικεία και Εφετεία, είναι εντελώς ατυχές επί τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα μέχρι σήμερα, να αναλώνονται οι ως άνω εκατέρωθεν σε αντικείμενα που δεν αποσκοπούν στην επεξεργασία της λειτουργικής τους ύλης.
    Πρόκειται συνεπώς, για μία αυτονόητη ρύθμιση/μεταρρύθμιση του χώρου της διοικητικής δικαιοσύνης, η οποία είναι άμεσα επιτακτική από το σημείο κιόλας του Εισαγωγικού Διαγωνισμού στην ΕΣ.ΔΙ.