Άρθρο 8 Γενικός Διευθυντής

1. Γενικός Διευθυντής τοποθετείται, με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, εκ περιτροπής ανώτατος δικαστικός λειτουργός του Συμβουλίου της Επικρατείας ή του Αρείου Πάγου μεταξύ εκείνων που έχουν ακόμη τουλάχιστον τριετή ενεργό υπηρεσία, ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση του οικείου Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου, κατά τις κείμενες διατάξεις. Αποκλείεται ο ορισμός ως Γενικού Διευθυντή ενός εκ των Προέδρων του Συμβουλίου της Επικρατείας ή του Αρείου Πάγου ή του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Ο τοποθετούμενος δικαστικός λειτουργός παύει αυτοδικαίως να κατέχει τη θέση, αν με οποιονδήποτε τρόπο στερηθεί τη δικαστική ιδιότητα. Ορίζεται με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση για μία μόνο θητεία τριών (3) ετών, η οποία, κατ’ εξαίρεση, παρατείνεται μέχρι την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης διαδικασίας τοποθέτησης του νέου Γενικού Διευθυντή. 2. Αν ο Γενικός Διευθυντής ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται κατά τη διάρκεια της θητείας του, τον αναπληρώνει ο αρχαιότερος δικαστικός λειτουργός από τους Διευθυντές Κατάρτισης και Επιμόρφωσης.

  • 16 Νοεμβρίου 2021, 21:34 | Στ

    Η προτεινόμενη ρύθμιση της παρ. 1 του άρθρου 8 ορίζει ότι γενικός διευθυντής διορίζεται εκ περιτροπής ανώτατος δικαστικός λειτουργός του Συμβουλίου της Επικρατείας ή του Αρείου Πάγου και στη συνέχεια ότι αποκλείεται ο ορισμός ως Γενικού Διευθυντή ενός εκ των Προέδρων του Συμβουλίου της Επικρατείας ή του Αρείου Πάγου ή του Ελεγκτικού Συνεδρίου, δημιουργώντας, κατ’ αυτό τον τρόπο, ερμηνευτική σύγχυση.
    Αν ο σκοπός της ρύθμισης ήταν να μπορεί εκ περιτροπής να διορίζεται και ανώτατος δικαστικός λειτουργός του Ελεγκτικού Συνεδρίου, πλην Προέδρου, πρέπει το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 να αναδιαμορφωθεί ως εξής: «Γενικός Διευθυντής τοποθετείται, με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, εκ περιτροπής ανώτατος δικαστικός λειτουργός του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Αρείου Πάγου ή του Ελεγκτικού Συνεδρίου μεταξύ εκείνων που έχουν ακόμη τουλάχιστον τριετή ενεργό υπηρεσία, ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση του οικείου Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου, κατά τις κείμενες διατάξεις.»