ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 54

1. Προεδρικά διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις και τις κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση του ν. 3689/2008 (Α΄ 164) διατηρούνται σε ισχύ μέχρι την έκδοση των αντίστοιχων πράξεων που προβλέπονται στο παρόν.
2. Η θητεία του υπηρετούντος Γενικού Διευθυντή λήγει την 31η Ιουλίου 2022, αντί την 6η Ιουλίου 2022. Οι περ. α’ , β’ και γ’ της παρ. 2 του άρθρου 11 τίθενται σε ισχύ μετά από τη λήξη της θητείας των εν ενεργεία Διευθυντών Κατάρτισης και Επιμόρφωσης όλων των κατευθύνσεων της Σχολής.
3. Η παράταση της απόσπασης του διοικητικού προσωπικού της Σχολής για τέσσερις (4) τριετίες, που προβλέπεται στο τέταρτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 51, εκκινεί από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν κατά τον χρόνο αυτό κάποιος υπάλληλος έχει συμπληρώσει συνολικά τέσσερις (4) τριετίες, οπότε η απόσπαση του υπαλλήλου αυτού λήγει, όταν ολοκληρωθεί η τρέχουσα τριετία που αυτός διανύει, με την επιφύλαξη της παρ. 3, του πέμπτου εδαφίου της παρ. 4 και της παρ. 5 του άρθρου 51.
4. Το ανώτατο όριο ηλικίας των σαράντα (40) ετών που προβλέπει η περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 17 δεν ισχύει ως προς τους δύο (2) πρώτους εισαγωγικούς διαγωνισμούς που θα διεξαχθούν μετά τη θέση σε ισχύ του νόμου. Ως προς αυτούς θα ισχύσει το ηλικιακό όριο των σαράντα πέντε (45) ετών που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 3689/2008.
5. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, ο καθορισμός των προγραμμάτων σπουδών, των διδασκόντων και των εισηγητών όλων των κατευθύνσεων τόσο της προεισαγωγικής εκπαίδευσης όσο και της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης πραγματοποιείται από τα οικεία Συμβούλια Σπουδών κατά τον μήνα Δεκέμβριο και κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του μηνός Ιανουαρίου του αμέσως επόμενου έτους αντίστοιχα, οι αποφάσεις των οποίων τίθενται προς έγκριση ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολής κατά το δεύτερο δεκαπενθήμερο του μηνός Ιανουαρίου του αμέσως επόμενου έτους.
6. Ειδικώς, η ΚΖ΄ εκπαιδευτική σειρά συνεχίζει να διέπεται από τις διατάξεις του ν. 3689/2008.

 • 16 Νοεμβρίου 2021, 22:06 | Μενέλαος Αναγνώστου

  Το σωστό θα είναι να αποσυρθεί η κάκιστης έμπνευσης και προβληματική για πολλούς λόγους μείωση του ανώτερου ηλικιακού ορίου.Αν δεν μπορείτε ή δεν θέλετε να πράξετε έτσι,τουλάχιστον τηρήστε τα προσχήματα με την παροχή 5ετούς μεταβατικής περιόδου και όχι απλά 2ετούς

 • 16 Νοεμβρίου 2021, 19:52 | Νικόλαος

  Δοθέντος οτι η ΚΗ Εκπαιδευτική σειρά (28η) έχει ήδη υποβληθεί στις γραπτές δοκιμασίες και αναμένονται τα αποτελέσματά της για την διενέργεια των προφορικών εξετάσεων, θα πρέπει να οριστεί οτι δεν καταλαμβάνεται από τις διατάξεις του παρόντος τουλάχιστον ως προς το ζήτημα των ποσοστών υπολογισμού βαθμολογίας για τα γραπτά και τα προφορικά του εισαγωγικού διαγωνισμού. Δηλαδή πρέπει στην μεταβατική διάταξη να τεθεί αν όχι ρητά οτι δεν καταλαμβάνεται από τις διατάξεις του παρόντος ούτε αυτή η σειρά, να τεθεί τουλάχιστον οτι δεν καταλαμβάνεται ως προς τις τροποποιήσεις που γίνονται με τον παρόντα νόμο στα ποσοστά υπολογισμού γραπτών και προφορικών για τον εισαγωγικό διαγωνισμό που είναι σε εξέλιξη, δηλαδή να υπολογιστούν τα γραπτά με ποσοστό 85% και τα προφορικά με 15% και η γενική παιδεία και η ξένη με μειωτικό συντελεστή 0,5, όπως ίσχυε κατά την έναρξη του διαγωνισμού.

 • 13 Νοεμβρίου 2021, 16:56 | Κατερίνα

  Ο νόμος που θα ψηφιστεί δεν θα πρέπει να καταλαμβάνει ούτε την 28η σειρά για την οποία ήδη βρίσεται σε εξέλιξη διαγωνισμός εισαγωγής και έχει ήδη ολοκληρωθεί το στάδιο της γραπτής διαδιασίας, καθώς οι υποψήφιοι που δοκιμάστηκαν ήδη και αναμένουν το επόμενο στάδιο της προφορικής δοκιμασίας, αιφνιδιάζονται από τις διατάξεις του νομοσχεδίου αυτού και δεν είναι δίκαιο για αυτούς, που έχουν ήδη προετοιμαστεί αυτή τη χρονιά και έχουν ξοδέψει χρήματα και για την προετοιμασία τους, διότι αν γνώριζαν τις διατάξεις αυτές, ενδεχομένως δεν θα υπέβαλαν αίτηση να συμμετάσχουν, θυσιάζοντας χρόνο, χρήματα και δυνάμεις για το σκοπό αυτό.

 • 13 Νοεμβρίου 2021, 02:39 | Α.

  Όπως πολύ σωστά επισημάνθηκε και παραπάνω, θα ήταν σκόπιμο να τεθεί στη μεταβατική διάταξη και η προϋπόθεση της διετούς δικηγορίας! Αρκετοί από εμάς έχουμε αφιερώσει χρόνο και χρήμα προετοιμαζόμενοι για τις ερχόμενες εξετάσεις, στηριζόμενοι πάντα στα μέχρι τώρα ισχύοντα δεδομένα: οι εξετάσεις διενεργούνται Σεπτέμβρη-Οκτωβρη. Αν λάβουμε δε υπόψη τις πολύ συγκεκριμένες περιόδους που λαμβάνουν χώρα οι εξετάσεις για την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, ουσιαστικά αποκλείετε από τις εξετάσεις άτομα που παρότι είχαν τελειώσει προ πολλού με την άσκηση τους, εντούτοις περίμεναν το τέλος του έτους όπου διενεργούνται οι εξετάσεις της Β’ περιόδου. Απαράδεκτο να περαστεί μια τέτοια ρύθμιση τελευταία στιγμή, αφήνοντας εκτεθειμένους υποψηφίους που εδώ και μήνες έχουν επενδύσει στην προετοιμασία τους!

 • 12 Νοεμβρίου 2021, 18:38 | Ιωάννα

  Η μεταβατική περίοδος δυο ετών είναι αντίθετη στην αρχή της προστατευόμενης εμπιστοσύνης. Σε μια εποχή κανονικοποίησης των κρίσεων (οικονομικών, υγιεονομικών κλπ) τα δύο έτη είναι καταφανώς πολύ μικρή και μη αναλογική μεταβατική περίοδος που προσθέτει αναιτιολόγητα βάρη και ανασφάλεια στους πολίτες, χωρίς να εξυπηρετείται κάποιο άμεσο δημόσιο συμφέρον. Για μια πραγματική μεταρρύθμιση τα όρια ηλικίας θα έπρεπε να στηρίζονται στον ευρωπαϊκό μέσο όρο και όχι σε μια αστήρικτη νομικά αιτιολογία.

 • 10 Νοεμβρίου 2021, 21:22 | Δημήτριος

  Η διατήρηση του ισχύοντος ηλικιακού ορίου των 45 ετών για τους δύο επομένους εισαγωγικούς διαγωνισμούς, δηλαδή των ετών 2022 & 2023, προφανέστατα δεν ανταποκρίνεται στον πραγματικό χρόνο επαρκούς προετοιμασίας ενός υποψηφίου, ο οποίος σέβεται τον εαυτό του, την προσπάθεια επιτυχούς εισαγωγής με σοβαρές αξιώσεις και φυσικά την διακινδύνευση να υποστεί αξιόλογο οικονομικό βάρος προετοιμασίας σε φροντιστήρια, αγορά συγγραμμάτων, περιοδικών κλπ. Υπ’αυτήν την αξιολόγηση μιας αξιοπρεπούς προετοιμασίας η διετής παράταση ισχύος του παρόντος ηλικιακού ορίου λειτουργεί αποτρεπτικά τόσο για τον υποψήφιο εκείνον, ο οποίος τώρα ξεκινά την εργώδη προετοιμασία του, λαμβάνων ως δεδομένη την πολυετή προσπάθεια επιτυχούς εισαγωγής, από την πλειοψηφία των επιτυχόντων υποψηφίων κατά το παρελθόν, όσο και για τον ήδη συμμετάσχοντα σε προηγουμένους διαγωνισμούς, ο οποίος αναλόγως του επιπέδου γνώσεων, εμπειρίας των εξετάσεων, διαπεπιστωμένων κενών στις νομικές του γνώσεις, επιθυμεί να μελετήσει πιο αυστηρά και μεθοδικά προκειμένου να επιτύχει την εισαγωγή του στην Σχολή. Ειλικρινά δεν μπορώ να εντοπίσω από ποιο πραγματικό δεδομένο αρύεται η νομοπαρασκευαστική επιτροπή, ώστε να χορηγήσει μόνον δύο έτη παρατάσεως, θεωρώντας ως εύλογο το χρονικό διάστημα σοβαρής προετοιμασίας. Όπως σωστά διατυπώθηκε, το διάστημα θα πρέπει να είναι πενταετές (τουλάχιστον), ειδάλλως η σκοπιμότητα της διετίας είναι προφανές ότι θεσπίστηκε για να μειώσει ακριβώς τον αριθμό των υποψηφίων στις εξετάσεις. Συνεπώς, η παρούσα πρόβλεψη, κατ’ αρχάς πρέπει να αποσυρθεί, συνδυαστικώς αξιολογουμένη με αντίστοιχα συναφή άρθρα και εν προκειμένω αυτό της θέσπισης του 40ου έτους, ως νέου ανωτέρου ηλικιακού ορίου συμμετοχής, διά της επαναφοράς του 45ου έτους, άλλως δε να θεσπιστεί πενταετής παράταση.

 • 7 Νοεμβρίου 2021, 21:26 | Μαργαρίτα

  θα πρέπει στην μεταβατική διάταξη να συμπεριληφθεί εξαίρεση και για την προϋπόθεση της συμπλήρωσης δύο ετών δικηγορίας, η οποία θα κρίνεται πλέον, σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις κατά το πρώτο στάδιο του διαγωνισμού, μηνός Ιουλίου, και όχι τον Οκτώβριο, όπως ίσχυε μέχρι σήμερα. Κρίσιμος χρόνος για τη συμπλήρωση της προϋπόθεσης αυτής θα πρέπει να συνεχίσει να είναι το δεύτερο στάδιο του διαγωνισμού (μηνός Οκτωβρίου), έστω ως μεταβατική ρύθμιση.

  Αρκετός κόσμος προετοιμαζόμαστε ήδη για τις επόμενες εξετάσεις στηριζόμενοι στο δεδομένο ότι μέχρι τον μήνα Οκτώβριο του έτους 2022 – μήνας που αναμέναμε εύλογα ότι θα ξεκινήσει ο επόμενος διαγωνισμός – θα πληρούμε τις προϋποθέσεις του.

  Θέτω υπόψη ότι οι δικηγόροι εκείνοι που συμπληρώνουν διετή άσκηση δικηγορίας μέχρι τον Οκτώβριο του 2022 (δηλαδή όσοι αποκλείονται με την παρούσα ρύθμιση, σύμφωνα με το άρθρο 17 περ. γ) έδωσαν εξετάσεις ασκουμένων το μήνα Δεκέμβριο του έτους 2019 και περιμένανε καρτερικά επί 7 μήνες (!) τη βαθμολόγηση των γραπτών μας και τη δημοσίευση των σχετικών ΦΕΚ, τα οποία δημοσιεύθηκαν για μεν κάποιους από εμάς τον μήνα Ιούλιο 2020 για δε άλλους τον μήνα Αύγουστο 2020. Είναι προφανές ότι κατά το χρονοβόρο αυτό στάδιο της αναμονής εν τοις πράγμασι δικηγορούσαμε! Υπενθυμίζω ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης πρόέβαλλε κατά τον χρόνο εκείνο ως δικαιολογία για την αργοπορία τόσο των βαθμολογιών μας όσο και της δημοσίευσης των σχετικών ΦΕΚ τις δυσκολίες που προκάλεσε τάχα ο κορωνοϊός (βρήκαμε παπά, θάψαμε πέντε-έξι!).

  Με τη νέα ρύθμιση, όσοι εξ ημών στάθηκαν τυχεροί και το ΦΕΚ του διορισμού τους δημοσιεύθηκε μέχρι τις πρώτες ημέρες του Ιουλίου 2020 θα έχουν δυνατότητα συμμετοχής στον επόμενο διαγωνισμό ΕΣΔΙ, ενώ οι υπόλοιποι όχι. Κανείς μας δεν φανταζόταν ότι η δημοσίευση του ΦΕΚ του διορισμού μας λίγες ημέρες πριν ή μετά, κατά τον αδρανή μήνα του Ιουλίου θα είχε μελλοντικά τέτοια δυσμενή επίπτωση στις ζωές μας, αφού οι θερινοί μήνες ουδέποτε ήταν κρίσιμοι μήνες για τη διενέργεια εξετάσεων.

 • 7 Νοεμβρίου 2021, 17:53 | Κατερίνα Νικολάου

  Η αλλαγή του ορίου ηλικίας είναι, ούτως ή άλλως, αντισυνταγματική ενώ παραβιάζει και τις διατάξεις της Ε.Σ.Δ.Α. περί ισότητας. Επιπλέον όμως, το γεγονός πως μέσω της παρούσας ρύθμισης, δίνεται μια «πίστωση» χρόνου μόνο 2 ετών (κι όχι τουλάχιστον 5, όπως θα ήταν το ορθό), δημιουργεί τετελεσμένες καταστάσεις για τους υποψηφίους που έχουν συμπληρώσει ή που είναι κοντά στο να συμπληρώσουν το όριο ηλικίας και που βασιζόμενοι στον νόμο που ισχύει, είχαν κάνει διαφορετικό προγραμματισμό.
  ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ρύθμιση από κάθε άποψη.