Άρθρο 24 Εκλογή εκπροσώπων εκπαιδευομένων

1. Οι εκπαιδευόμενοι εντός του μηνός Φεβρουαρίου του έτους της εγγραφής τους εκλέγουν τους εκπροσώπους τους με τους αναπληρωτές τους. Όσοι από τους εκπαιδευόμενους επιθυμούν να είναι υποψήφιοι υποβάλλουν με ηλεκτρονικό μήνυμα τις υποψηφιότητές τους ενώπιον της γραμματείας της Σχολής, η οποία τις γνωστοποιεί στην τριμελή εφορευτική επιτροπή που ορίζουν οι εκπαιδευόμενοι, η οποία, ακολούθως, διεξάγει τις εργασίες της ψηφοφορίας στο κατάστημα της Σχολής σε χώρο και χρόνο που καθορίζεται κάθε φορά και συντάσσει προς τούτο σχετικό πρακτικό.
2. Η ψηφοφορία είναι μυστική και χρησιμοποιούνται ψηφοδέλτια λευκού χρώματος, στα οποία αναγράφονται τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων, καθώς και ένα χωρίς αναγραφή αυτών, κάθε δε εκλογέας δύναται να ψηφίσει έως δύο (2) το πολύ υποψηφίους. Ως εκπρόσωπος εκλέγεται αυτός που λαμβάνει τον μεγαλύτερο αριθμό ψήφων. Αναπληρωματικοί εκπρόσωποι εκλέγονται οι λοιποί υποψήφιοι κατά τη σειρά του αριθμού των ψήφων που έλαβαν. Σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ των υποψηφίων διενεργείται κλήρωση από την εφορευτική επιτροπή. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας αποτυπώνεται από την εφορευτική επιτροπή ηλεκτρονικά στο οικείο πρακτικό ψηφοφορίας, το οποίο, μαζί με τα ψηφοδέλτια, υπογράφονται και παραδίδονται στη γραμματεία της Σχολής, η οποία τα φυλάσσει σε ειδικό φάκελο.
3. Η ψηφοφορία δύναται να διεξαχθεί και με τη χρήση Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνίας.