Άρθρο 22 Αποδοχές εκπαιδευομένων – Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη – Επιστροφή αποδοχών – Αναστολή δικηγορικής ιδιότητας

1. Οι εκπαιδευόμενοι κατά τη διάρκεια της κατάρτισής τους στη Σχολή λαμβάνουν κάθε μήνα αποδοχές ίσες με το ήμισυ των συνολικών αποδοχών του παρέδρου πρωτοδικείου. Οι δαπάνες μετακίνησής τους για εκπαιδευτικούς λόγους βαρύνουν τη Σχολή. Στους εκπαιδευόμενους παρέχεται ιατροφαρμακευτική περίθαλψη από τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.).
2. Οι εκπαιδευόμενοι υποχρεούνται να επιστρέψουν τις αποδοχές, που έχουν λάβει, αν με υπαιτιότητά τους διακοπεί η κατάρτισή τους στη Σχολή. Ο καταλογισμός γίνεται με πράξη του Διευθυντή Οικονομικού Προγραμματισμού και Εποπτείας Οικονομικών Υποθέσεων.
3. Όσοι εκπαιδευόμενοι έχουν την ιδιότητα του δικηγόρου τελούν, από την εγγραφή τους στη Σχολή, σε αναστολή της ιδιότητας αυτής και οι εισφορές, που οφείλουν προς τους οικείους ασφαλιστικούς φορείς, υπολογίζονται επί των αποδοχών που λαμβάνουν σύμφωνα με την παρ. 1. Όσοι έχουν την ιδιότητα του δικαστικού λειτουργού, του καθηγητή οποιασδήποτε βαθμίδας Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, του μέλους του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, του δημοσίου υπαλλήλου, ή του υπαλλήλου νομικού προσώπου δημόσιου δικαίου θεωρείται αυτοδικαίως ότι τελούν σε απόσπαση από την ημερομηνία απόκτησης της ιδιότητας του σπουδαστή και καθ’ όλη τη διάρκεια της κατάρτισής τους στη Σχολή. Οι εκπαιδευόμενοι αυτοί λαμβάνουν τις αποδοχές, που προβλέπονται από την παρ. 1. Σε περίπτωση που επιλέξουν να επανέλθουν στην αρχική τους θέση, διακόπτοντας την εκπαίδευσή τους στη Σχολή, υποχρεούνται να επιστρέψουν τη διαφορά μεταξύ των αποδοχών που έλαβαν και του βασικού μισθού που θα ελάμβαναν, αν παρέμεναν στην Υπηρεσία τους.

 • 13 Νοεμβρίου 2021, 20:11 | Σπουδαστές ΚΖ Σειράς ΕΣΔΙ

  Οι αποδοχές του σπουδαστή της ΕΣΔΙ θα πρέπει να ανέρχονται στο 80% (και όχι στο 50%) του μισθού του παρέδρου πρωτοδικείου ώστε να μπορούν οι εκπαιδευόμενοι να διαβιούν αξιοπρεπώς και να καλύπτουν το αυξημένο κόστος ζωής και ιδίως στέγασης στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Εναλλακτικώς, αν οι αποδοχές παραμείνουν στο 50% του παρέδρου Πρωτοδικείου, οι σπουδαστές οι οποίοι αποδεδειγμένως προβαίνουν σε ενοικίαση κατοικίας στη Θεσσαλονίκη για να συμμετέχουν στο πρώτο στάδιο κατάρτισης και οι σπουδαστές που προβαίνουν σε ενοικίαση κατοικίας στην Αθήνα στο δεύτερο στάδιο κατάρτισης (πρακτική) θα πρέπει να λαμβάνουν ένα επιμίσθιο για τα αυξημένα τους έξοδα (π.χ. 40% επιπλέον στο μισθό τους) ώστε να βρίσκονται σε όμοια κατάσταση με τους διαμένοντες μονίμως στην αντίστοιχη πόλη. Επισημαίνεται ότι η ενοικίαση κατοικίας για βραχύ διάστημα είναι ιδιαίτερα δυσχερής και κοστοβόρα υπό τις ισχύουσες συνθήκες.

 • 9 Νοεμβρίου 2021, 09:07 | φφ

  Τί θα ισχύει με την αναστολή άσκησης επαγγέλματος και τις ασφαλιστικές εισφορές αποκλειστικά έμμισθου δικηγόρου (ο οποίος δηλ. δεν ασκούσε παράλληλα και ελεύθερο επάγγελμα) σε νομικό πρόσωπο της τοπικής αυτοδιοίκησης (π.χ. δημοτική επιχείρηση – νπιδ) και οι ασφαλιστικές εισφορές καλύπτονταν, όπως σε κάθε μισθωτό, δηλ. εν μέρει από τον ίδιο και εν μέρει από την εργοδότρια επιχείρηση; Θα κληθεί να καταβάλλει ασφαλιστικές εισφορές ως ελεύθερος επαγγελματίας, ενώ έχει διακόψει επί χρόνια την ελεύθερη δικηγορία με αποτέλεσμα να μην οφείλει ασφαλιστικές εισφορές ως επιτηδευματίας; Γιατί η απόσπαση να μην ισχύει και για την περίπτωση έμμισθου δικηγόρου σε δημοτική επιχείρηση;

 • 9 Νοεμβρίου 2021, 00:30 | ΧΓΧ

  Έτσι είναι..παίζουμε yo-yo με τα όρια ηλικίας και τη γενική παιδεία, αλλά από ουσία 0. Βασικά ζητήματα όπως είναι το μισθολογικό κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης δεν το αγγίζουμε.

 • 8 Νοεμβρίου 2021, 02:10 | Δημήτριος

  Το ύψος του ποσού των μηνιαίων αποδοχών των εκπαιδευομένων θα πρέπει να αυξηθεί σημαντικά, δεδομένου ότι πρόκειται για εκπαιδευόμενους οι οποίοι καλούνται για ένα έτος να εγκαταλείψουν την μόνιμη κατοικία τους και να υποστούν τα έξοδα μετοίκησης και διαβίωσης σε άλλον τόπο, στην έδρα της Σχολής, ενώ κάποιοι εξ αυτών έχουν ήδη δημιουργήσει και οικογένειες. Ο κυριότερος λόγος για την τροποποίηση της παρούσης πρόβλεψης είναι αναμφιβόλως η πολυετής και διαρκώς επιτεινομένη, λόγω της ενσκήψασας πανδημίας του κορονοϊού, οικονομική κρίση και πολυσχιδής δυσμένεια των ελληνικών οικογενειών. Δεδομένου του χαμηλού ύψους των μηνιαίων αποδοχών κατά την διάρκεια της εκπαίδευσης, που ανάγονται περίπου στο ύψος των 700,00 Ευρώ, είναι ευνόητο ότι, θα πρέπει να ενισχύεται ο εκπαιδευόμενος από τον οικογενειακό προϋπολογισμό με περίπου ισόποσο επιπρόσθετο χρηματικό ποσό, προκειμένου να ανταπεξέλθει αξιοπρεπώς στο κόστος διαβίωσης, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται και έξοδα αγοράς νομικών συγγραμάτων, συνδρομών σε νομικά περιοδικά και νομικές βάσεις δεδομένων κ.ά., για τις ανάγκες επιμόρφωσής του.

  Ειλικρινά, είναι απορίας άξιον με ποια κριτήρια νομοθετεί ο σύγχρονος νομοθέτης και εξόχως τα μέλη της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής, οι οποίοι αξιώνουν ουσιαστικά ο επιτυχών εκπαιδευόμενος, ο οποίος έχει μοχθήσει ποικιλοτρόπως και πρωτίστως καταβάλλοντας τεράστια οικονομική θυσία για να επιτύχει στις εξετάσεις, να υποστεί περαιτέρω οικονομική
  επιβάρυνση, προκειμένου να περατώσει το στάδιο της εκπαίδευσης, διερχόμενος πλείονα Ταντάλεια βάρη και άλγεα. Από την παρούσα ρύθμιση διαφαίνεται μάλιστα η εσφαλμένη θεώρηση – έκγονος φαντασιοκοπίας – ότι, η πανδημία του κορονοϊού είναι παροδική και συντόμως εκλείπουσα, στερουμένη ποικιλοειδών και μακροχρόνιων πλέον συνεπειών στις ζωές μας.