Άρθρο 26 Διάρκεια πρώτου σταδίου κατάρτισης – Απουσίες

1. Το πρώτο στάδιο κατάρτισης με τα δύο (2) επιμέρους στάδια, όπως προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 23, διαρκεί από την 1η Φεβρουαρίου έως την 31η Οκτωβρίου του ίδιου έτους.
2. Η συμμετοχή των εκπαιδευομένων στην κατάρτιση είναι υποχρεωτική. Για τον λόγο αυτό οι εκπαιδευόμενοι υπογράφουν καθημερινά στο δελτίο παρακολούθησης, το οποίο έχει συνταχθεί από τη γραμματεία της Σχολής, φέρει δε και την υπογραφή του διδάσκοντος.
3. Κατά τη διάρκεια της φοίτησης στη σχολή λαμβάνονται από τον διδάσκοντα για κάθε διδακτικό δίωρο παρουσίες. Σε περίπτωση καθυστερημένης προσέλευσης, ο διδάσκων δικαιούται να απαγορεύσει στον εκπαιδευόμενο την είσοδο στην αίθουσα και ο τελευταίος θεωρείται απών κατά το συγκεκριμένο διδακτικό δίωρο. Η γραμματεία της Σχολής καταχωρίζει τις απουσίες στο ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης απουσιών.
4. Αν εκπαιδευόμενος απουσιάζει αδικαιολόγητα για χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών και άνω συνολικά σε αμφότερα τα επιμέρους στάδια του πρώτου σταδίου κατάρτισης, είναι δυνατόν να διακοπεί η εκπαίδευσή του και να διαγραφεί από τη Σχολή κατόπιν αποφάσεως του αρμόδιου Συμβουλίου Σπουδών, η οποία εκδίδεται μετά από αιτιολογημένη πρόταση του οικείου Διευθυντή Κατάρτισης και Επιμόρφωσης. Ο εκπαιδευόμενος καλείται ενώπιον του Συμβουλίου Σπουδών να διατυπώσει τις απόψεις του. Κατά της ανωτέρω απόφασης ο εκπαιδευόμενος μπορεί να ασκήσει εγγράφως ένσταση μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν της σχετικής απόφασης. Επί της ενστάσεως αποφαίνεται αμελλητί το Διοικητικό Συμβούλιο της Σχολής. Σε περίπτωση διαγραφής του εκπαιδευόμενου καταλογίζονται σε βάρος του υποχρεωτικά οι αποδοχές που έχει λάβει μετά από απόφαση του Διευθυντή Οικονομικού Προγραμματισμού και Εποπτείας Οικονομικών Υποθέσεων.
5. Εκπαιδευόμενος, ο οποίος απουσιάζει δικαιολογημένα από τη Σχολή για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών και άνω συνολικά σε αμφότερα τα επιμέρους στάδια του πρώτου σταδίου κατάρτισης, παραπέμπεται στο αρμόδιο Συμβούλιο Σπουδών προκειμένου να κριθεί, αν πρέπει να επαναλάβει το πρόγραμμα σπουδών της κατεύθυνσης, στην οποία έχει εγγραφεί με την επόμενη εκπαιδευτική σειρά. Η απόφαση εκδίδεται μετά από αιτιολογημένη πρόταση του οικείου Διευθυντή Κατάρτισης και Επιμόρφωσης. Ο εκπαιδευόμενος καλείται ενώπιον του Συμβουλίου Σπουδών να διατυπώσει τις απόψεις του. Κατά της ανωτέρω απόφασης ο εκπαιδευόμενος μπορεί να ασκήσει εγγράφως ένσταση μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν. Επί της ενστάσεως αποφαίνεται αμελλητί το Διοικητικό Συμβούλιο της Σχολής. Αν ο εκπαιδευόμενος επαναλάβει το πρόγραμμα σπουδών της κατεύθυνσής του, δεν λαμβάνει αποδοχές για χρονικό διάστημα ίσο με αυτό της δικαιολογημένης απουσίας του.
6. Οι απουσίες χαρακτηρίζονται ως δικαιολογημένες σε περίπτωση ασθένειας κατόπιν γνωμάτευσης ιατρού κρατικού ή πανεπιστημιακού νοσοκομείου ή, σε ιδιαίτερα έκτακτες περιστάσεις, ιδιώτη ιατρού ή όταν οφείλονται σε σπουδαίο λόγο, η ύπαρξη ή μη του οποίου κρίνεται από τον οικείο Διευθυντή Κατάρτισης και Επιμόρφωσης.
7. Σε κάθε εκπαιδευόμενο που ασθενεί ή χρήζει ανάρρωσης αποδεδειγμένα, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 6, χορηγείται αναρρωτική άδεια ύστερα από απόφαση του οικείου Διευθυντή Κατάρτισης και Επιμόρφωσης. Με όμοια απόφαση χορηγείται σε εκπαιδευόμενη που κυοφορεί άδεια για χρονικό διάστημα πριν και μετά από τον τοκετό ύστερα από αίτησή της. Για τις προϋποθέσεις χορήγησης των αδειών αυτών και τη διαδικασία διαπίστωσης της συνδρομής τους εφαρμόζονται οι διατάξεις που αφορούν στους δημοσίους διοικητικούς υπαλλήλους. Με απόφαση του οικείου Διευθυντή Κατάρτισης και Επιμόρφωσης χορηγείται άδεια απουσίας για οποιονδήποτε άλλο σπουδαίο λόγο.