Άρθρο 20 Βαθμολόγηση υποψηφίων

1. Η βαθμολογική κλίμακα των εισαγωγικών εξετάσεων για όλα τα στάδια του διαγωνισμού εκτείνεται από μηδέν (0) έως δεκαπέντε (15).
2. Η βαθμολόγηση της γραπτής επίδοσης της ξένης γλώσσας στο πρώτο στάδιο του διαγωνισμού διενεργείται από τους εξεταστές, τακτικούς ή αναπληρωματικούς, όπως ορίσθηκαν κατ’ εφαρμογή της παρ. 6 του άρθρου 18. Η βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων του δεύτερου σταδίου διενεργείται από δύο (2) βαθμολογητές, μέλη της επιτροπής, τακτικά ή αναπληρωματικά. Οι ενδείξεις των ατομικών στοιχείων των διαγωνιζομένων στα γραπτά δοκίμια και η βαθμολογία του πρώτου εξεταστή καλύπτονται με αδιαφανές χαρτί, το οποίο αφαιρείται ενώπιον της εξεταστικής επιτροπής μετά από την ολοκλήρωση της βαθμολόγησης σε όλες τις θεματικές ενότητες. Απαγορεύονται οποιεσδήποτε σημειώσεις επάνω στο γραπτό. Ο μέσος όρος των βαθμών των δύο (2) βαθμολογητών αποτελεί τον βαθμό του υποψηφίου στο γραπτό δοκίμιο, όταν δεν συντρέχει περίπτωση αναβαθμολόγησης, βάσει της παρ. 2 του άρθρου 19. Αν συντρέχει περίπτωση αναβαθμολόγησης, ο βαθμός του γραπτού δοκιμίου είναι ο μέσος όρος των βαθμών των τριών (3) βαθμολογητών. Ως επιτυχόντες στο δεύτερο στάδιο του εισαγωγικού διαγωνισμού θεωρούνται όσοι υποψήφιοι έλαβαν μέσο όρο βαθμολογίας στις γραπτές δοκιμασίες τουλάχιστον οκτώ (8) και σε καμία κάτω από έξι (6). Ο τελικός βαθμός κάθε υποψηφίου στο δεύτερο στάδιο προκύπτει από τον συνυπολογισμό των βαθμών που έλαβε στις τέσσερις (4) γραπτές δοκιμασίες του σταδίου αυτού, οι οποίες έχουν τον ίδιο συντελεστή βαρύτητας, ένα (1), για όλες τις κατευθύνσεις.
3. Η αξιολόγηση της επίδοσης του υποψηφίου στην προφορική δοκιμασία γίνεται από κάθε μέλος της επιτροπής, το οποίο, μετά από το τέλος της εξέτασης, βαθμολογεί ιδιαιτέρως την επίδοση του υποψηφίου με ένα βαθμό για ολόκληρη την εξεταστέα ύλη. Ο μέσος όρος των πέντε (5) βαθμών αποτελεί τον βαθμό του υποψηφίου στην προφορική δοκιμασία, δηλαδή στο τρίτο στάδιο του εισαγωγικού διαγωνισμού.
4. Ο τελικός βαθμός επιτυχίας κάθε υποψηφίου προκύπτει από το άθροισμα του μέσου όρου της γραπτής δοκιμασίας, με συντελεστή βαρύτητας εβδομήντα τοις εκατό (70%) και του μέσου όρου της προφορικής δοκιμασίας, με συντελεστή βαρύτητας τριάντα τοις εκατό (30%).
5. Ο τελικός βαθμός επιτυχίας προσαυξάνεται κατά ένα δέκατο (1/10) της μονάδας για κάθε ένα μεταπτυχιακό δίπλωμα, και, πάντως, όχι περισσότερα από δύο, Νομικής Σχολής ημεδαπού ή αλλοδαπού πανεπιστημίου, το οποίο έχει αναγνωρισθεί ως ισότιμο και αντίστοιχο από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) και κατά τρία δέκατα (3/10) της μονάδας για ένα διδακτορικό δίπλωμα Νομικής Σχολής ημεδαπού ή αλλοδαπού πανεπιστημίου, το οποίο έχει αναγνωρισθεί ως ισότιμο και αντίστοιχο από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.. Σε περίπτωση κατοχής διδακτορικού διπλώματος δεν προστίθεται η προσαύξηση μεταπτυχιακού διπλώματος. Τα μέλη της επιτροπής του εισαγωγικού διαγωνισμού αποφαίνονται αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις προσαύξησης λόγω μεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώματος. Η συνάφεια ή μη της κατεύθυνσης, στην οποία ο υποψήφιος επιλέγει να λάβει μέρος, δεν ασκεί επιρροή για την κρίση αυτή της επιτροπής.
6. Στους πίνακες οριστικών αποτελεσμάτων περιλαμβάνονται μόνο οι υποψήφιοι οι οποίοι έλαβαν τελικό βαθμό επιτυχίας τουλάχιστον οκτώ (8), μετά δε τον υπολογισμό των προσαυξήσεων της παρ. 5 κατατάσσονται κατά βαθμολογική σειρά στους πίνακες αυτούς. Για τις κατευθύνσεις Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης και Ειρηνοδικών, για τις οποίες διενεργείται κοινός διαγωνισμός, καταρτίζεται ένας ενιαίος πίνακας οριστικών αποτελεσμάτων. Για την κατεύθυνση Διοικητικής Δικαιοσύνης καταρτίζονται δύο (2) πίνακες οριστικών αποτελεσμάτων, ένας για τους υποψηφίους που διαγωνίστηκαν για την πλήρωση των προκηρυχθεισών θέσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας και των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων και ένας για τους υποψηφίους που διαγωνίστηκαν για την πλήρωση των προκηρυχθεισών θέσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου και της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας αυτού. Ακολούθως, οι πίνακες αυτοί επικυρώνονται από την επιτροπή διαγωνισμού, αποστέλλονται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 • 16 Νοεμβρίου 2021, 22:35 | nikos

  Τα ειπαν ολα οι προηγούμενοι σχολιαστές… ΝΤΡΟΠΗ ΣΑΣ!!!

 • 16 Νοεμβρίου 2021, 22:32 | Αγγελική

  Δεν συμφωνώ με την αύξηση του ποσοστού συμμετοχής των προφορικών εξετάσεων για δυο λόγους.
  1ον μειώνεται η αξιοπιστία του διαγωνισμού,
  2ον είναι ανέλεγκτη η διαδικασία αυτή.

 • 16 Νοεμβρίου 2021, 21:32 | Βάσια

  Η αύξηση του συντελεστή βαρύτητας της προφορικής δοκιμασίας είναι τουλάχιστον προβληματική, διότι δεν υπάρχουν επαρκή εχέγγυα διασφάλισης της αντικειμενικότητας της προφορικής εξέτασης, δεδομένου ότι οι ερωτήσεις δεν είναι κοινές για όλους τους εξεταζόμενους, με αποτέλεσμα να διαφέρει ο βαθμός δυσκολίας τους. Η αιτιολογική έκθεση δεν περιλαμβάνει κανένα επιχείρημα υπερ της συγκεκριμένης τροποποίησης, καθώς δεν εξυπηρετεί κανένα συμφέρον παρά μόνο τον διορισμό συγκεκριμένων υποψηφίων σε βάρος των υπολοίπων. Με αυτό τον τρόπο κάμπτεται η αμεροληψία του διαγωνισμού και παραβιάζονται οι αρχές της ισότητας και της αξιοκρατίας. Επομένως, πρέπει η εν λόγω ρύθμιση να αναθεωρηθεί και να διατηρηθεί το ισχύον ποσοστό του 15%, το οποίο ορθώς προβλέφθηκε με την τελευταία τροποποίηση του νόμου προκειμένου να εξασφαλιστεί η διαφάνεια και η αντικειμενικότητα στις εισαγωγικές εξετάσεις.

 • 16 Νοεμβρίου 2021, 21:55 | Ηλίας

  Είναι εμφανές, ότι με την αύξηση του ποσοστού αξιολογήσης των προφορικών στο 30% αυξάνονται και οι πιθανότητες διαβλητότητας της διαδικασίας και επομένως δημιουργούνται περισσότερα περιθώρια για άνιση μεταχειρίση των υποψηφίων.
  ‘Αρα αμεση επαναφορά του ποσοστού αξιολόγησης των προφορικών στο 15% για να ισχύσει το αδιάβλητο και η ίση μεταχείριση που αναφέρονται εκτενώς ως σκοπός στην αιτιολογική έκθεση.