Άρθρο 44 Τόπος και χρόνος διεξαγωγής των προγραμμάτων επιμόρφωσης

1. Η επιμόρφωση των δικαστικών λειτουργών παρέχεται μέσω προγραμμάτων επιμόρφωσης που διεξάγονται στην έδρα της Σχολής, στη Θεσσαλονίκη, όπως επίσης στην Κομοτηνή και στην Αθήνα. Η επιμόρφωση παρέχεται και στην έδρα των κατά τόπους Εφετείων. Η επιμόρφωση στη Θεσσαλονίκη πραγματοποιείται στους χώρους της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών και του Κέντρου Διεθνούς Ευρωπαϊκού και Οικονομικού Δικαίου, ενώ στην Κομοτηνή, την Αθήνα και στις κατά τόπον εφετειακές περιφέρειες σε κατάλληλους χώρους που επιλέγονται από τον οικείο Διευθυντή Κατάρτισης και Επιμόρφωσης.
2. Τα προγράμματα επιμόρφωσης διοργανώνονται σε οποιαδήποτε χρονική περίοδο εκτός αυτής των δικαστικών διακοπών.
3. Τα προγράμματα επιμόρφωσης που διοργανώνονται στις κατά τόπον εφετειακές περιφέρειες μπορούν να πραγματοποιούνται με την ίδια ή διαφορετική θεματική, καθώς και με τους ίδιους ή διαφορετικούς εισηγητές. Σε ετήσια βάση διεξάγονται τουλάχιστον τέσσερα (4) προγράμματα επιμόρφωσης στις κατά τόπον εφετειακές περιφέρειες και εντός τετραετίας καλύπτεται το σύνολο των εφετειακών περιφερειών της χώρας με τη διοργάνωση τουλάχιστον ενός (1) προγράμματος για κάθε εφετειακή περιφέρεια.

  • 6 Νοεμβρίου 2021, 15:01 | Κ. Σ.

    1. Θα πρέπει να προβλεφθεί ότι τα σεμινάρια πραγματοποιούνται και μέσω ηλεκτρονικών μέσων. Στη μετά covid εποχή είναι αδιανόητο να μην υπάρχει πρόβλεψη χρήσης της τεχνολογίας. Τι θα γίνει εάν συνεχιστεί η πανδημία ή προκύψει νέα;
    2. Εφόσον η συμμετοχή απαιτεί φυσική παρουσία, θα χορηγείται στον δικαστή άδεια από τα υπηρεσιακά του καθήκοντα, σε περίπτωση κατά την οποία π.χ. την ημέρα του σεμιναρίου έχει έδρα ή υπηρεσία; Το θέμα αυτό πρέπει να ρυθμιστεί με σαφήνεια, άλλως ανακύπτει ζήτημα ως προς τη δυνατότητα συμμετοχής των εκπαιδευομένων στη διαδικασία.