Άρθρο 2 Αντικείμενο

Αντικείμενο του παρόντος είναι η θέσπιση ενός νέου νομοθετικού πλαισίου για την οργάνωση και λειτουργία της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών.