Άρθρο 43 Καταλογισμός

Σε βάρος του ελεγχόμενου υπόχρεου καταλογίζεται χρηματικό ποσό μέχρι της αξίας περιουσιακού αποκτήματος, το οποίο απέκτησε ο ίδιος ή το ανήλικο τέκνο του, εφόσον η προέλευση του περιουσιακού οφέλους δεν δικαιολογείται. Ο καταλογισμός γίνεται υπέρ του Δημοσίου από το αρμόδιο τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με τα άρθρα 118 έως 129 του ν. 4700/2020 (Α΄ 127). Ο καταλογισμός αποκλείεται εάν το περιουσιακό στοιχείο έχει δημευθεί σύμφωνα με το άρθρο 33 περί δήμευσης.

  • 1 Φεβρουαρίου 2023, 07:01 | ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

    «Σε βάρος του ελεγχόμενου υπόχρεου καταλογίζεται χρηματικό ποσό μέχρι της αξίας περιουσιακού αποκτήματος, το οποίο απέκτησε ο ίδιος ή το ανήλικο τέκνο του, εφόσον η προέλευση του περιουσιακού οφέλους δεν δικαιολογείται.» Θεωρώ ότι η διάταξη θα πρέπει να περιλαμβάνει εκτός τον ελεγχόμενο και το ανήλικο τέκνο του, και όλους όσοι έχουν α΄βαθμό συγγένειας με τον ελεγχόμενο, ώστε αν διαπιστωθεί η απόκτηση περιουσιακού στοιχείου από αυτούς τους συγγενείς κατά την ελεγχόμενη περίοδο και που δεν δικαιολογείται, να ληφθούν τα αναγκαστικά μέτρα.