Άρθρο 37 Παρακώλυση ελέγχου και άρνηση παροχής στοιχείων στην Επιτροπή Ελέγχου

Όποιος παρεμποδίζει, με οποιονδήποτε τρόπο, το ελεγκτικό έργο και ιδίως αρνείται την παροχή στοιχείων στην Επιτροπή Ελέγχου ή στα όργανα του άρθρου 27 ή στους ορκωτούς ελεγκτές της παρ. 3 του άρθρου 26 τιμωρείται με ποινή φυλάκισης έξι (6) τουλάχιστον μηνών.

  • 13 Φεβρουαρίου 2023, 11:41 | Vouliwatch

    Παρά το γεγονός ότι σύμφωνα με την έκθεση ανάλυση συνεπειών με το υπό κρίση άρθρο «Προβλέπεται η ποινική αντιμετώπιση της παρεμπόδισης του ελεγκτικού έργου και της άρνησης παροχής στοιχείων στην Επιτροπή Ελέγχου ή τα οριζόμενα από αυτήν ελεγκτικά όργανα. Το αδίκημα αυτό τελείται και από τον τρίτο, ο οποίος συμπράττει στην υποβολή ανακριβούς δήλωσης και ιδίως στην παράλειψη δήλωσης περιουσιακών στοιχείων», από το γράμμα της προτεινόμενης διάταξης δεν προκύπτει ότι το προβλεπόμενο αδίκημα αφορά τον τρίτο που συμπράττει στην υποβολή ανακριβούς δήλωσης. Ταυτόχρονα δεν υπάρχει σε κάποια άλλη διάταξη αντίστοιχη με αυτή του ν. 3213/2003 η οποία προέβλεπε πως: «Τρίτος ο οποίος εν γνώσει του συμπράττει στην υποβολή ανακριβούς δήλωσης και ιδίως στην παράλειψη δήλωσης περιουσιακών στοιχείων τιμωρείται με φυλάκιση και με χρηματική ποινή«, εκτός αν τιμωρείται βαρύτερα με άλλη διάταξη». Ως εκ τούτου, θα πρέπει να προβλέπεται ρητά ότι ποινικό αδίκημα τελεί και όποιος συμπράττει στην υποβολή ανακριβούς δήλωσης. Και τούτο διότι στο πλαίσιο ποινικών διατάξεων δεν χωρεί ερμηνεία κατά του κατηγορουμένου ή δυνατότητα αναλογικής εφαρμογής.