Άρθρο 7 Υπόχρεοι λοιπού δημόσιου τομέα

Η Δ.Π.Κ. υποβάλλεται από:
α) Τους προϊσταμένους των γενικών διευθύνσεων των υπουργείων, τους προέδρους, τους αντιπροέδρους, τους διοικητές, τους υποδιοικητές, τα εκτελεστικά μέλη, τους διευθύνοντες ή εντεταλμένους συμβούλους και τους προϊσταμένους γενικών διευθύνσεων ν.π.δ.δ., ανώνυμων εταιρειών του Δημοσίου της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4972/2022 (Α΄ 181), δημόσιων οργανισμών και νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, υπό την προϋπόθεση ότι όλα τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται, τακτικώς, από κρατικούς πόρους κατά πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους ή τη διοίκησή τους ορίζει, άμεσα ή έμμεσα, το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος,
β) τον Διοικητή και τους υποδιοικητές της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (Ε.Υ.Π.) και της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.),
γ) τους προέδρους, τα μέλη, συμπεριλαμβανομένων και των μελών Συμβουλίου Διοίκησης, και τους προϊσταμένους υπηρεσιακών μονάδων επιπέδου γενικής διεύθυνσης και διεύθυνσης όλων των ανεξάρτητων αρχών, συμπεριλαμβανομένων των ρυθμιστικών αρχών, της Επιτροπής Ανταγωνισμού και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, τον Πρόεδρο, τα μέλη και τους υπαλλήλους της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, καθώς και όσους υπηρετούν στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας ως Επιθεωρητές–Ελεγκτές και όσους από το προσωπικό της υπηρετούν σε οργανικές μονάδες με ελεγκτικές αρμοδιότητες,
δ) το πολιτικό προσωπικό του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και των εποπτευόμενων από αυτό ν.π.δ.δ.,
ε) τους προϊσταμένους των δασαρχείων και των δασονομείων και τους αναπληρωτές τους,
στ) τα τακτικά μέλη και τους εισηγητές των Επιτροπών Εξέτασης Προσφυγών Αυθαιρέτων, των Συμβουλίων, Περιφερειακών Συμβουλίων και του Κεντρικού Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων, των Συμβουλίων, των Περιφερειακών Συμβουλίων και των Κεντρικών Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής, του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου και του Κεντρικού Συμβουλίου Νεοτέρων Μνημείων,
ζ) τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Μεταναστευτικής Πολιτικής της Γενικής Γραμματείας Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και τους προϊσταμένους των Διευθύνσεων Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, καθώς και τους αναπληρωτές τους,
η) το προσωπικό των Περιφερειακών Κέντρων Ασφάλισης (ΠΕΚΑ) που ασκεί ελεγκτικά καθήκοντα,
θ) το προσωπικό που ασκεί ελεγκτικές αρμοδιότητες ή αρμοδιότητες χορήγησης αδειών κάθε μορφής του Υπουργείου Τουρισμού, του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.), του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (Ε.Φ.Ε.Τ.), του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) και της Γενικής Διεύθυνσης Διασφάλισης Ποιότητας Αγροτικών Προϊόντων του ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ, καθώς και τους προϊσταμένους των αντίστοιχων μονάδων οποιασδήποτε βαθμίδας των παραπάνω υπηρεσιών.

 • 13 Φεβρουαρίου 2023, 12:35 | Π.Α.

  Να διευκρινιστεί αν οι αναπληρωτές πορϊστάμενοι είναι υπόχρεοι σε Δ.Π.Κ. και με ποια ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης, του ορισμού τους ή την πρώτη αναπλήρωση και για πόσο καιρό;

 • 9 Φεβρουαρίου 2023, 11:49 | Ηλίας Μεσέρδης

  Στο παρόν άρθρο (παρ. δ) συλλήβδην υποχρεώνεται σε υποβολή Δ.Π.Κ. όλο το πολιτικό προσωπικό του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (ΥΝΑΝΠ) και των εποπτευόμενων από αυτό ν.π.δ.δ., σε αντίθεση με άλλα Υπουργεία όπου δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής Δ.Π.Κ για αντίστοιχο προσωπικό. Ως εκ τούτου το πολιτικό προσωπικό του ΥΝΑΝΠ δεν τυγχάνει ίσης μεταχείρισης και στα πλαίσια της ισονομίας θα πρέπει να εξαιρεθεί από την υποβολή Δ.Π.Κ.

  Ηλίας Μεσέρδης
  Γεν. Γραμματέας Πανελλήνιας Ένωσης Εκπαιδευτικών Δημόσιας Ναυτικής Εκπαίδευσης

 • 8 Φεβρουαρίου 2023, 10:06 | ΣΛ

  Διαφωνώ με το σχόλιο του κου. Κωνσταντινίδη διότι θεωρεί αυθαίρετα ότι ένα πρόσωπο εγνωσμένου κύρους, που διορίζεται στη διοίκηση νομικών προσώπων του δημόσιου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα, άρα ασκεί εκ των πραγμάτων εξουσία επί αποφάσεων συχνά υψηλού τιμήματος, δεν μπορεί να επιδίδεται σε αθέμιτη επιρροή (undue influence) ή εμπορία επιρροής (trading in influence) μόνο εκ του γεγονότος ότι απασχολείται αμισθί. Η συναλλαγή «κάτω από το τραπέζι» δεν χρειάζεται νόμιμη και επίσημη αμοιβή απαραίτητα. Κατά τη γνώμη μου πολύ σωστά υπάρχει η περίπτωση αυτή.

 • 4 Φεβρουαρίου 2023, 09:57 | Αθανάσιος Ρουσόπουλος

  Εξαιρετικά εύστοχη και ωφέλιμη για την Εθνική Οικονομία και την εξωστρέφεια της Ελλάδος η πρόταση του κ. Κωνσνταντινίδη.

 • 3 Φεβρουαρίου 2023, 15:16 | Φ.Μ.

  Πράγματι, η παρατήρηση σχετικά με τα πρόσωπα εγνωσμένου κύρους, που αναλαμβάνουν διοικητικές θέσεις χωρίς να αμείβονται για τις υπηρεσίες τους, είναι εξαιρετικά εύστοχη και θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψιν από τη νομοπαρασκευαστική επιτροπή. Τα πρόσωπα που εμπίπτουν στην εν λόγω κατηγορία αποδέχονται τις θέσεις αυτές με αποκλειστικό σκοπό την προσφορά στο κοινωνικό σύνολο, χωρίς να έχουν κανένα οικονομικό ή άλλο όφελος από την ανάληψη των εν λόγω καθηκόντων. Κατά συνέπεια, η υποχρέωση υποβολής ΔΠΚ αποτελεί επαχθές μέτρο σε βάρος τους (χρονοβόρο και κοστοβόρο, όπως σωστά επισημαίνεται), το οποίο καλό θα ήταν να επαναξιολογηθεί.

 • 3 Φεβρουαρίου 2023, 14:14 | ΛΖ

  Συμφωνώ με το σχόλιο που έγινε από τον κ. Κωνσταντινίδη.

 • 3 Φεβρουαρίου 2023, 12:03 | Εμμανουήλ Κωνσταντινίδης

  Υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες πρόσωπα εγνωσμένου κύρους (πχ. επιστήμονες, επιχειρηματίες, διαπρεπείς Έλληνες του εξωτερικού, αλλοδαποί φιλέλληνες, κλπ.) εκλέγονται ή διορίζονται στη διοίκηση νομικών προσώπων του δημόσιου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα, χωρίς καμία οικονομική ανταμοιβή ή άλλο αντάλλαγμα. Πολλές δε φορές αυτό τους ζητείται για την εμπέδωση του κύρους του δημοσίου νομικού προσώπου. Αυτά τα πρόσωπα με την προτεινόμενη, αλλά και την ισχύουσα διατύπωση του άρθρου 7, είναι υπόχρεα σε υποβολή δήλωσης. Δηλαδή, χωρίς να λαμβάνουν οικονομική ή άλλη ανταμοιβή, επιβαρύνονται με μία σημαντική υποχρέωση, η οποία είναι χρονοβόρα και συνεπάγεται κόστος (πχ. η αμοιβή του λογιστή που θα την συντάξει). Αυτό φαίνεται παράλογο και ίσως να λειτουργεί και ως αντικίνητρο. Ενδεχομένως η νομοπαρασκευαστική επιτροπή να σκεφτεί να εισάγει εξαίρεση σε αυτές τις περιπτώσεις.

 • 1 Φεβρουαρίου 2023, 20:26 | ΚΟΥΛΙΖΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

  Να περιληφθεί το προσωπικό του Υπουργείου Αγροτικής Aνάπτυξης και Tροφίμων που ασκεί ελεγκτικές αρμοδιότητες ή αρμοδιότητες χορήγησης αδειών κάθε μορφής.