Άρθρο 30 Διαδικασία ελέγχου

1. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, η Επιτροπή Ελέγχου μπορεί να καλεί τους ελεγχόμενους να δώσουν διευκρινίσεις ή να αναρτήσουν συμπληρωματικά παραστατικά ή στοιχεία εντός προθεσμίας, που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες και η οποία μπορεί να παραταθεί για διάστημα δέκα (10) ημερών ακόμη. Σε έκτακτες περιπτώσεις αδυναμίας των ελεγχόμενων προσώπων για έγκαιρη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων, η Επιτροπή Ελέγχου δύναται, κατ’ εξαίρεση, να παρατείνει την προθεσμία με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση.
2. Τα υπόχρεα πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 5 του ν. 4557/2018 (Α΄ 139) έχουν υποχρέωση να ενημερώνουν αμελλητί την Επιτροπή Ελέγχου, όταν γνωρίζουν ή έχουν σοβαρές ενδείξεις ή υποψίες ότι διαπράττεται, επιχειρείται να διαπραχθεί, έχει διαπραχθεί ή επιχειρήθηκε να διαπραχθεί οποιαδήποτε παράβαση των υποχρεώσεων των ελεγχομένων που απορρέουν από τον παρόντα ή τις κατ’ εξουσιοδότηση αυτού υπουργικές αποφάσεις.
3. Η Επιτροπή Ελέγχου και τα όργανα του άρθρου 27 δεν υπόκεινται, κατά τη διάρκεια των ελέγχων και των ερευνών τους, σε περιορισμούς διατάξεων περί τραπεζικού, χρηματιστηριακού, φορολογικού και επαγγελματικού απορρήτου των στοιχείων, τηρουμένου σε κάθε περίπτωση του άρθρου 26 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. [ν. 3528/2007, (Α΄ 26)] περί εχεμύθειας και με την επιφύλαξη των άρθρων 212 περί επαγγελματικού απορρήτου των μαρτύρων, 263 περί υποχρέωσης για παράδοση εγγράφων, 264 περί κατάσχεσης εγγράφων και εντύπων και 265 περί κατάσχεσης ψηφιακών δεδομένων του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (ν. 4620/2019, Α’ 96). Τα όργανα του άρθρου 27 έχουν πρόσβαση στο «Σύστημα Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών» σύμφωνα με το άρθρο 62 του ν. 4170/2013 (Α’ 163), καθώς και επιγραμμική (online) πρόσβαση στα λοιπά πληροφοριακά συστήματα και τις βάσεις δεδομένων που διαχειρίζονται άλλες δημόσιες υπηρεσίες, καθώς και στα στοιχεία φορολογικών ελέγχων που τηρούνται στην Α.Α.Δ.Ε., σύμφωνα με τις προδιαγραφές ασφαλείας του κάθε συστήματος και μπορεί να τους επιβληθούν οι κυρώσεις του άρθρου 56Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4987/2022, Α’ 206).
4. Η διαδικασία ελέγχου είναι εμπιστευτική και τα στοιχεία του ελέγχου δεν δημοσιοποιούνται. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, ο Πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, το προσωπικό της ειδικής υπηρεσίας της παρ. 9 του άρθρου 25, τα όργανα του άρθρου 27, καθώς και τα πρόσωπα της παρ. 2 του άρθρου 31 υποχρεούνται να τηρούν τις αρχές της αντικειμενικότητας και της αμεροληψίας, να απέχουν από την εξέταση υποθέσεων για τις οποίες υπάρχει πιθανότητα σύγκρουσης συμφερόντων ή στις οποίες εμπλέκονται πρόσωπα συγγενικά ή οικεία, καθώς και να τηρούν εχεμύθεια για πληροφορίες των οποίων λαμβάνουν γνώση κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Η υποχρέωση αυτή διατηρείται και μετά την αποχώρησή τους από την Επιτροπή Ελέγχου ή την εκτέλεση των καθηκόντων τους όσον αφορά τα πρόσωπα της παρ. 2 του άρθρου 31.
5. Για τη διευκόλυνση του ελέγχου, η φορολογική διοίκηση παραχωρεί ηλεκτρονική επιγραμμική (online) πρόσβαση στα όργανα της Επιτροπής Ελέγχου και του άρθρου 27, ύστερα από αίτησή τους, σε στοιχεία για όλες τις τροποποιήσεις των παραπάνω δηλώσεων εισοδήματος και ακινήτων των υπόχρεων αρμοδιότητάς τους, οι οποίες τηρούνται ηλεκτρονικά. Η Επιτροπή Ελέγχου και τα όργανα του άρθρου 27 έχουν απευθείας επιγραμμική (online) πρόσβαση σε κάθε μορφής αρχείο δημόσιας αρχής, υπηρεσίας ή οργανισμού που τηρεί και επεξεργάζεται δεδομένα που κατά τα ανωτέρω αποτελούν περιουσιακά στοιχεία, όπως στα κτηματολογικά δεδομένα, στο Γ.Ε.ΜΗ., καθώς και στο σύστημα «Τειρεσίας» και μπορούν να ζητούν, στο πλαίσιο των ελέγχων και των ερευνών, τη συνεργασία και την πρόσβαση σε κάθε είδους στοιχεία από φυσικά πρόσωπα, δικαστικές, προανακριτικές ή ανακριτικές αρχές, δημόσιες υπηρεσίες, νομικά πρόσωπα δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου και οργανισμούς οποιασδήποτε μορφής, υποχρεουμένων όλων στην άμεση ηλεκτρονική παροχή των ανωτέρω στοιχείων και ενημερώνουν τις αρμόδιες αρχές για περιπτώσεις ελλιπούς συνεργασίας ή μη συμμόρφωσής τους προς τις υποχρεώσεις τους, σύμφωνα με τον παρόντα. Η αξιοποίηση των πληροφοριών που συλλέγονται, εφόσον απαιτείται, από άρση τραπεζικού, χρηματιστηριακού, φορολογικού και επαγγελματικού απορρήτου είναι προϋπόθεση για την ολοκλήρωση κάθε ελέγχου αρμοδιότητας της Επιτροπής Ελέγχου.
6. Για τις ανάγκες του ελέγχου της παρ. 2 του άρθρου 28, ο συντονιστής, εκ μέρους της Επιτροπής Ελέγχου, ορίζει τους αρμόδιους για τον έλεγχο και τα δικαιώματα πρόσβασης που αυτοί έχουν επί των στοιχείων της ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων του ηλεκτρονικού συστήματος. Η πρόσβαση των αρμόδιων του πρώτου εδαφίου στο ηλεκτρονικό σύστημα είναι αυστηρά προσωποποιημένη και ελέγχεται μέσω μοναδικού ονόματος χρήστη και προσωπικού μυστικού κωδικού. Οι ενέργειες των αρμόδιων του πρώτου εδαφίου εντός του ηλεκτρονικού συστήματος καταγράφονται ηλεκτρονικά.
7. Η Επιτροπή Ελέγχου ελέγχει την τήρηση των περιορισμών των παρ. 1 και 2 του άρθρου 32 του ν. 2843/2000 (Α΄ 219) από τα εξής πρόσωπα, όταν ενεργούν ατομικά, καθώς και για λογαριασμό των συζύγων, εν διαστάσει συζύγων, των προσώπων με τα οποία έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης και των ανήλικων τέκνων τους:
α) Τους βουλευτές και ευρωβουλευτές, τον Γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου,
β) τους γενικούς γραμματείς περιφερειών, τους περιφερειάρχες και τους δημάρχους, τους αντιδημάρχους, τους προέδρους και τα τακτικά μέλη των επιτροπών των δήμων, τους προέδρους και τα μέλη των δημοτικών συμβουλίων, τους προέδρους, τους διευθύνοντες συμβούλους και τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων και τους γενικούς διευθυντές των δημοτικών ν.π.δ.δ., των αμιγών ή μεικτών δημοτικών επιχειρήσεων των ανωτέρω Ο.Τ.Α. και των συνδέσμων δήμων, τους προϊσταμένους των γενικών διευθύνσεων και διευθύνσεων των δήμων, τους προέδρους και τους διαχειριστές των τραπεζικών λογαριασμών των σχολικών επιτροπών,
γ) τους προϊσταμένους των γενικών διευθύνσεων των υπουργείων, τους προέδρους, τους αντιπροέδρους, τους διοικητές, τους υποδιοικητές, τα εκτελεστικά μέλη, τους διευθύνοντες ή εντεταλμένους συμβούλους και τους γενικούς διευθυντές ν.π.δ.δ., ανώνυμων εταιρειών του Δημοσίου της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4972/2022, δημόσιων οργανισμών και νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, υπό την προϋπόθεση ότι όλα τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται, τακτικώς, από κρατικούς πόρους κατά πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους ή τη διοίκησή τους ορίζει, άμεσα ή έμμεσα, το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος,
δ) τους προέδρους και τα τακτικά μέλη όλων των επιτροπών διαγωνισμών προμηθειών, μελετών και παροχής υπηρεσιών των κρατικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων και των ενόπλων δυνάμεων, των ν.π.δ.δ., των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται, τακτικώς, από κρατικούς πόρους κατά πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους ή τη διοίκηση των οποίων ορίζει, άμεσα ή έμμεσα, το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος, των ανώνυμων εταιρειών του Δημοσίου της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4972/2022, και των δημόσιων οργανισμών, εφόσον η προϋπολογιζόμενη δαπάνη υπερβαίνει το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ ανά διαγωνισμό, τον προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών και τους προϊσταμένους των διευθύνσεων αυτής, τους κατέχοντες θέσεις προϊσταμένων οποιουδήποτε οργανωτικού επιπέδου οργανικών μονάδων προμηθειών στο Δημόσιο και στα ανωτέρω νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, στις ανώνυμες εταιρείες του Δημοσίου της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4972/2022 και τους δημόσιους οργανισμούς, τον Πρόεδρο και τα μέλη όλων των επιτροπών διαγωνισμών δημόσιων έργων των ανωτέρω φορέων, εφόσον η προϋπολογιζόμενη δαπάνη του έργου υπερβαίνει τις τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ, τους προέδρους, διοικητές, υποδιοικητές και γενικούς διευθυντές πιστωτικών ιδρυμάτων που ελέγχονται από το κράτος.

  • 13 Φεβρουαρίου 2023, 13:15 | Π.Α.

    Να διευκρινιστεί αν η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών των 20 ημερών και παράτασης της των 10 ημερών αναφέρεται σε εργάσιμες ή ημερολογιακές.

  • 13 Φεβρουαρίου 2023, 11:27 | Vouliwatch

    Στην παρ. 5 του προτεινόμενου άρθρου προβλέπεται ότι η άρση του απορρήτου είναι προαιρετική («εφόσον απαιτείται») για την ολοκλήρωση του ελέγχου. Προκειμένου να υπάρξει περισσότερη αποτελεσματικότητα στους ελέγχους, να καθίσταται δυνατός ο έλεγχος του «πόθεν» και όχι μόνο του «έσχες» και να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών προς τα ελεγκτικά όργανα, προτείνεται να προβλεφθεί (εκ νέου) ότι η άρση του απορρήτου είναι υποχρεωτική για την ολοκλήρωση του ελέγχου.

    Στην παρ. 7 του προτεινόμενου άρθρου προβλέπεται ότι «η Επιτροπή Ελέγχου ελέγχει την τήρηση των περιορισμών των παρ. 1 και 2 του άρθρου 32 του ν. 2843/2000 από τα εξής πρόσωπα….». Σημειώνεται ωστόσο, ότι η επέκταση των υποχρεώσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 32 και στα πρόσωπα που αναφέρει η εν λόγω προτεινόμενη διάταξη προβλεπόταν στο άρθρο 13 του ν. 3213/2003, η οποία δεν επαναλαμβάνεται στο προτεινόμενο νομοσχέδιο. Προτείνεται, λοιπόν, να προβλεφθεί ρητά στο πλαίσιο του προτεινόμενου νομοσχεδίου (καθώς το άρθρο 13 του ν. 3213/2003 προβλέπεται πως θα καταργηθεί) ότι τα ως άνω πρόσωπα υπόκεινται στους περιορισμούς του ν. 2843/2000 και εν συνεχεία να ανατεθεί στην Επιτροπή Ελέγχου το να ελέγχει την τήρηση των περιορισμών αυτών.